Hotarari AGA O & E 29.07.2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 29.07.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:               Bursa de Valori Bucuresti

                           Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 29.07.2019

 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 29.07.2019 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

In ceea ce priveste punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA, in conformitate cu propunerea de completare a ordinii de zi a convocatorului AGOA transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei, a fost aprobata modificarea literei d. a punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Aditional nr. 1 la Contractul de Mandat al administratorului executiv, in sensul acordarii unei componente variabile anuale a remuneratiei Administratorului Executiv/Director General intre 24-36 ori media castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Valoarea componentei variabile pe termen scurt, mediu si lung se determina prin aplicarea cotelor procentuale precizate in anexa 3.1, rezultand valoarea de plata a componentei variabile pentru fiecare an de mandat dupa urmatorul algoritm:

 

-     Comp. var. an 2019 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2019     (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

-     Comp. var. an 2020 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2020     (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

-     Comp. var, an 2021 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2021     (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

           - Comp. var. an 2022 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

 

Componenta variabila pe termen scurt pentru perioada de activitate a mandatului aferenta anului 2022 se determina potrivit prevederilor de la lit.b”

Astfel, remuneratia variabila a Administratorului Executiv al SN Nuclearelectrica SA va fi calculata avand la baza media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, respectiv pentru perioada decembrie 2017-noiembrie 2018, in valoare bruta de 6.179,58 lei (valoare neta 3.615 lei).

Astfel, calculand ipotetic cu limita superioara a remuneratiei variabile (de 36 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii) supusa aprobarii AGA, rezulta o componenta variabila bruta maxima de 3.944,41 Euro/luna (valoare neta maxima de 2.307 Euro/luna), in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta.

Niciun membru al conducerii executive a SNN nu a incasat componenta variabila de la momentul incheierii Contractului de Mandat pentru un mandat de 4 ani.

 

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara din data de 29.07.2019 se afla anexate prezentului raport curent.

 

 

Director General

 

Cosmin Ghita

 

 

 

 

 

 

 

Hotararea nr. 8/29.07.2019

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

Astazi, 29 iulie 2019, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Iulian Robert TUDORACHE, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

 

Avand in vedere:

 

·         Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2606 din data de 26.06.2019, in ziarul Romania Libera numarul 8408 din data de 26.06.2019 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Completarea convocatorului pentru AGOA  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2909 din data de 16.07.2019, in ziarul Bursa numarul 128 din data de 16.07.2019 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  19 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.767.609 actiuni, reprezentand 91,46101 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,46101 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.    Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe Alexandru Prepelita iar Societatea desemneaza pe Iuliana Cormos si Lavinia Rizea drept secretari tehnici ai AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,46101 %  din capitalul social si 91,46101 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.767.609 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.767.609  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

2.    Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2019, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG 109/2011”) si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,46101 %  din capitalul social si 91,46101 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.767.485 voturi reprezentand 99,99996% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.767.485  voturi “pentru”

-                             0 voturi “impotriva”

-                         124 voturi “abtinere”

-                             0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

3.    Se modifica litera d. a punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Aditional nr. 1 la Contractul de Mandat al administratorilor executivi, Act Aditional aprobat prin art. 6.1 din Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019, dupa cum urmeaza:

 

”d. Componenta variabila anuala a remuneratiei Administratorului Executiv/Director General este intre 24-36 ori media castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Valoarea componentei pe termen scurt, mediu si lung se determina prin aplicarea cotelor procentuale precizate in anexa 3.1, rezultand valoarea de plata a componentei variabile pentru fiecare an de mandat dupa urmatorul algoritm:

 

-     Comp. var. an 2019 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2022     (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

-     Comp. var. an 2020 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2023     (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

-     Comp. var, an 2021 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2024     (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

                 -  Comp. var. an 2022 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

       2022 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

 

Componenta variabila pe termen scurt pentru perioada de activitate a mandatului aferenta anului 2022 se determina potrivit prevederilor de la lit.b

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,46101 %  din capitalul social si 91,46101 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.058.464 voturi reprezentand 90,67724% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          250.058.464  voturi “pentru”

-            25.709.145 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

 

4.    Respingerea modificarii pct. 8.1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 3/10.04.2019 dupa cum urmeaza:

“Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei administratorului executiv:

- Indemnizatia fixa, lunara, intre 5-6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii;

- Componenta variabila anuala, intre 24- 36 ori indemnizatia fixa bruta lunara.”

De asemenea, pct. 3 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 6/20.05.2019 se va modifica in mod corespunzator, in sensul in care limitele generale ale remuneratiei anuale a directorilor vor fi intre 24 – 36 ori indemnizatia fixa bruta lunara.”.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,46101 %  din capitalul social si 91,46101 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 273.369.651 voturi reprezentand 99,13044 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-              2.397.958 voturi “pentru”

-          273.369.651  voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

5.    Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.02.2019 – 30.04.2019.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

 

6.    Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.02.2019 – 30.04.2019.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

 

7.    Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,46101 %  din capitalul social si 91,46101 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.767.609 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.767.609  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl. Cristian Gentea,  membru al Consiliului de Administratie

 

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

 

Alexandru Prepelita

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotararea nr. 9/29.07.2019

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

 

Astazi, 29 iulie 2019, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Cristian Gentea, in calitate de mandatar al Presedintelui al Consiliului de Administratie.

 

Avand in vedere:

·         Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea  a IV a, numarul       2606 din data de 26.06.2019, in ziarul Romania Libera numarul 8408 din data de 26.06.2019 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara,  19 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.767.609  actiuni, reprezentand 91,46101 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,46101 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe Alexandru Prepelita iar Societatea desemneaza pe Iuliana Cormos si Lavinia Rizea drept secretari tehnici ai AGEA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,46101 % din capitalul social si 91,46101 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.767.609 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.767.609  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

2.    Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie SNN sa aprobe modificarea termenelor/datelor limita prevazute in Acordul Investitorilor in forma preliminara aferent Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,46101 %  din capitalul social si 91,46101 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.499.130 voturi reprezentand 92,28754% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          254.499.130  voturi “pentru”

-            21.268.479 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

 

 

 

3.              Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,46101 %  din capitalul social si 91,46101 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.767.609 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.767.609  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl. Cristian Gentea,  membru al Consiliului de Administratie

 

SECRETAR DE SEDINTA

 

Alexandru Prepelita