Hotarari AGA O & E 30.01.2020

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 30.01.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:               Bursa de Valori Bucuresti

                           Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 30.01.2020

 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 30.01.2020 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost aprobata numirea domnului Teodor Minodor Chirica, in calitate de administrator provizoriu pentru o perioada 4 luni in conformitate cu prevederile art. 641 alin (3) si (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Domnul Teodor Minodor Chirica a fost propus pe lista candidatilor de catre actionarul majoritar, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Precizam faptul ca domnul Teodor Minodor Chirica a fost numit in data de 19.12.2019 de catre Consiliul de Administratie al SNN, la recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare, in pozitia de administrator provizoriu cu o durata a mandatului pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 1372 din Legea nr. 31/1990.

Totodata, a fost aprobata declansarea procedurii de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare precum si mandatarea Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procedurii.

  Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara din data de 30.01.2020 se afla anexate prezentului raport curent.

 

Director General

Cosmin Ghita

 

 

 

 

 

 

Hotararea nr. 1/30.01.2020

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

 

Astazi, 30.01.2020, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre dl. Teodor Minodor Chirica, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.

 

Avand in vedere:

 

·         Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5238 din data de 23.12.2019, in ziarul Bursa numarul 239 din data de 23.12.2019 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  17 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.544.535 actiuni, reprezentand 91,38702% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,38702%  din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

 

1.    Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe Cristina Bacaintan si Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,38702% din capitalul social si 91,38702%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu  275.544.535 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.544.535  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

2.        Aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,38702%  din capitalul social si 91,38702%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.544.422 voturi reprezentand 99,99996% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.544.422  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                        113 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

3.        Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procedurii de selectie a unui membru al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,38702%   din capitalul social si 91,38702%   din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.544.422 voturi reprezentand 99,99996% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.544.422  voturi “pentru”

-                                   0 voturi “impotriva”

-                               113 voturi “abtinere”

-                                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.        Alegerea domnului Teodor Minodor Chirica in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu o durata a mandatului de 4 luni. (vot secret)

 

In prezenta actionarilor reprezentand  91,38702%   din capitalul social si 91,38702%   din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.263.180 voturi reprezentand 92,27662% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          254.263.180  voturi “pentru”

-             21.281.355 voturi “impotriva”

-                             0 voturi “abtinere”

-                             0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

5.        Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu noul membru al Consiliului de Administratie si mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in cadrul Adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat cu administratorul

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,38702%    din capitalul social si 91,38702%    din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.531.535 voturi reprezentand 99,99528% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.531.535  voturi “pentru”

-                    13.000 voturi “impotriva”

-                             0 voturi “abtinere”

-                             0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

6.        Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie la nivelul de 11.331,00 lei, egala cu cea a administratorilor in functie, precum si a unei componente variabile determinata in mod identic cu cea a administratorilor in functie la nivelul componentei pe termen scurt, acordata proportional cu perioada mandatului provizoriu.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,38702% din capitalul social si 91,38702%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.531.535 voturi reprezentand 99,99528% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.531.535  voturi “pentru”

-                    13.000  voturi “impotriva”

-                             0 voturi “abtinere”

-                             0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

7.        Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,38702% din capitalul social si 91,38702% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.544.422 voturi reprezentand 99,99996% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.544.422  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                        113 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl Teodor Minodor Chirica, membru al Consiliului de Administratie

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

Romeo Susanu

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotararea nr. 2/30.01.2020

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

 

Astazi, 30.01.2020, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Teodor Minodor Chirica, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.

 

Avand in vedere:

·      Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5238 din data de 23.12.2019, in ziarul Bursa numarul 239 din data de 23.12.2019 si pe adresa de internet a Societatii;

·       Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·       Prevederile legale aplicabile;

 

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara,  17 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.544.522 actiuni, reprezentand 91,38702% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,38702%  din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe domnul Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe doamnele Cristina Bacaintan si Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,38702% din capitalul social si 91,38702% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.544.522 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-               275.544.522  voturi “pentru”

-                                 0 voturi “impotriva”

-                                 0 voturi “abtinere”

-                                 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

2.      Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA prezentate in Anexa la prezentul convocator. Anexa face parte integranta din prezentul convocator.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,38702% din capitalul social si 91,38702% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.275.901 voturi reprezentand 92,28124% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-                        254.275.901  voturi “pentru”

-                          21.268.621 voturi “impotriva”

-                                          0 voturi “abtinere”

-                                          0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

 

3.    Informare privind aprobarea contractarii unor facilitati de credit pentru emitere scrisori de garantie bancara fara constituire de depozite colaterale.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

4.    Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,38702% din capitalul social si 91,38702% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.544.522 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-       275.544.522  voturi “pentru”

-                         0 voturi “impotriva”

-                         0 voturi “abtinere”

-                         0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl Teodor Minodor Chirica, membru al Consiliului de Administratie

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

Romeo Susanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

MODIFICARILE  SI COMPLETARILE LA ACTUL CONSTITUTIV SNN

 

 

Se modifica art. 5 alin (4)  al Actului Constitutiv al SNN in sensul introducerii urmatoarelor noi coduri CAEN:

 

1.      0210 - Silvicultura si alte activitati forestiere

2.      0710 - Extractia minereurilor feroase

3.      0729 - Extractia altor minereuri metalifere neferoase

4.      0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei

5.      0812 - Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

6.      0891 - Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor natural

7.      0899 - Alte activitati extractive n.c.a.

8.      2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

9.      2391 - Fabricarea de produse abrazive

10.  2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

11.  2892 - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

12.  3812 - Colectarea deseurilor periculoase

13.  4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

14.  4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

15.  4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare

16.  4690 - Comert cu ridicata nespecializat

17.  4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata

18.  8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana

Astfel, art. 5, alin. (4) al Actului Constitutiv al SNN va avea urmatorul continut:

 

Capitolul 2 - Scopul si obiectul de activitate

 

Scopul si obiectul de activitate

 

Art. 5. (1) Nuclearelectrica are ca scop producerea si vanzarea de energie electrica, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act Constitutiv.

(2) Domeniul principal de activitate: cod CAEN 351 – Productia, transportul si distributia energiei electrice

(3) Activitatea principala a societatii: cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

(4) In secundar, societatea mai desfasoara si urmatoarele activitati:

Cod CAEN – 0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor;

Cod CAEN – 0210 Silvicultura si alte activitati forestiere;

Cod CAEN – 0240 Activitati de servicii anexe silviculturii;

Cod CAEN – 0710 Extractia minereurilor feroase;

Cod CAEN – 0721 Extractia minereurilor de uraniu si toriu;

Cod CAEN – 0729 Extractia altor minereuri metalifere neferoase;

Cod CAEN –0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;

Cod CAEN – 0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului;

Cod CAEN – 0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor natural;

Cod CAEN – 0899 Alte activitati extractive n.c.a.;

Cod CAEN – 0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor;

Cod CAEN – 1071 Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete de patiserie;

Cod CAEN – 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor

conservate de patiserie;

Cod CAEN – 1085 Fabricarea de mancaruri preparate;

Cod CAEN – 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

Cod CAEN – 1610 Taierea si rindeluirea lemnului;

Cod CAEN – 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri;

Cod CAEN – 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii;

Cod CAEN – 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;

Cod CAEN – 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din

alte materiale vegetale impletite;

Cod CAEN – 1723 Fabricarea articolelor de papetarie;

Cod CAEN – 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.;

Cod CAEN – 1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire;

Cod CAEN – 1814 Legatorie si servicii conexe;

Cod CAEN – 1820 Reproducerea inregistrarilor;

Cod CAEN – 2011 Fabricarea gazelor industriale;

Cod CAEN – 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza;

Cod CAEN – 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice;

Cod CAEN – 2369 Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos;

Cod CAEN – 2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;

Cod CAEN – 2391 Fabricarea de produse abrasive;

Cod CAEN – 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;

Cod CAEN – 2433 Productia de profile obtinute la rece;

Cod CAEN – 2446 Prelucrarea combustibililor nucleari;

Cod CAEN – 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor

metalice;

Cod CAEN – 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal;

Cod CAEN – 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare;

Cod CAEN – 2561 Tratarea si acoperirea metalelor;

Cod CAEN – 2562 Operatiuni de mecanica generala;

Cod CAEN – 2571 Fabricarea produselor de taiat;

Cod CAEN – 2592 Fabricarea ambalajelor din metale usoare;

Cod CAEN – 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri;

Cod CAEN – 2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si

saibe;

Cod CAEN – 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;

Cod CAEN – 2812 Fabricarea de motoare hidraulice;

Cod CAEN – 2813 Fabricarea de pompe si compresoare;

Cod CAEN – 2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice

de transmisie;

Cod CAEN – 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;

Cod CAEN – 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii;

Cod CAEN – 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;

Cod CAEN – 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

Cod CAEN – 3312 Repararea masinilor;

Cod CAEN – 3319 Repararea altor echipamente;

Cod CAEN – 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;

Cod CAEN – 3513 Distributia si comercializarea energiei electrice;

Cod CAEN – 3514 Comercializarea energiei electrice;

Cod CAEN – 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat;

Cod CAEN – 3600 Captarea, tratarea si distributia apei;

Cod CAEN – 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate;

Cod CAEN – 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase;

Cod CAEN – 3812 Colectarea deseurilor periculoase;

Cod CAEN – 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;

Cod CAEN – 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;

Cod CAEN – 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru

recuperarea materialelor;

Cod CAEN – 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Cod CAEN – 3900 Activitati si servicii de decontaminare;

Cod CAEN – 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara;

Cod CAEN – 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;

Cod CAEN – 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;

Cod CAEN – 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;

Cod CAEN – 4213 Constructia de poduri si tuneluri;

Cod CAEN – 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;

Cod CAEN – 4291 Constructii hidrotehnice;

Cod CAEN – 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;

Cod CAEN – 4311 Lucrari de demolare a constructiilor;

Cod CAEN – 4312 Lucrari de pregatire a terenului;

Cod CAEN – 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;

Cod CAEN – 4321 Lucrari de instalatii electrice;

Cod CAEN – 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;

Cod CAEN – 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii;

Cod CAEN – 4331 Lucrari de ipsoserie;

Cod CAEN – 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie;

Cod CAEN – 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor;

Cod CAEN – 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari geamuri;

Cod CAEN – 4339 Alte lucrari de finisare;

Cod CAEN – 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;

Cod CAEN – 4399 Alte lucrari special de constructii n.c.a.;

Cod CAEN – 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone);

Cod CAEN – 4519 Comert cu alte autovehicule;

Cod CAEN – 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor;

Cod CAEN – 4662 Comert cu ridicata al masinilor unelte;

Cod CAEN – 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;

Cod CAEN – 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare;

Cod CAEN – 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;

Cod CAEN – 4690 Comert cu ridicata nespecializat;

Cod CAEN – 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine

specializate;

Cod CAEN – 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;

Cod CAEN – 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;

Cod CAEN – 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata;

Cod CAEN – 4931 Transporturi urbane, subterane si metropolitan de calatori;

Cod CAEN – 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;

Cod CAEN – 4941 Transporturi rutiere de marfuri;

Cod CAEN – 4942 Servicii de mutare;

Cod CAEN – 5030 Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare;

Cod CAEN – 5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare;

Cod CAEN – 5210 Depozitari;

Cod CAEN – 5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa;

Cod CAEN – 5224 Manipulari;

Cod CAEN – 5320 Alte activitati de curier;

Cod CAEN – 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;

Cod CAEN – 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;

Cod CAEN – 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;

Cod CAEN – 5590 Alte servicii de cazare;

Cod CAEN – 5610 Restaurante;

Cod CAEN – 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evidente si alte servicii de alimentatie;

Cod CAEN – 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.;

Cod CAEN – 5811 Activitati de editare a cartilor;

Cod CAEN – 5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similar;

Cod CAEN – 5813 Activitati de editare a ziarelor;

Cod CAEN – 5814 Editarea revistelor si periodicelor;

Cod CAEN – 5819 Alte activitati de editare;

Cod CAEN – 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator;

Cod CAEN – 5829 Activitati de editare a altor produse software;

Cod CAEN – 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala;

Cod CAEN – 6010 Activitati de difuzare a programelor de radio;

Cod CAEN – 6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune;

Cod CAEN – 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele de cablu;

Cod CAEN – 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit);

Cod CAEN – 6130 – Activitati de telecomunicatii prin satelit;

Cod CAEN – 6190 Alte activitati de telecomunicatii;

Cod CAEN – 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);

Cod CAEN – 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;

Cod CAEN – 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;

Cod CAEN – 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;

Cod CAEN – 6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web si activitati conexe;

Cod CAEN – 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;

Cod CAEN – 6420 Activitati ale holdingurilor;

Cod CAEN – 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

Cod CAEN – 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

Cod CAEN – 6832 Administrarea imobilelor pe baza de commision sau contract

Cod CAEN – 7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;

Cod CAEN – 7021 Activitati de consultant in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;

Cod CAEN – 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;

Cod CAEN – 7111 Activitati de arhitectura;

Cod CAEN – 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;

Cod CAEN – 7120 Activitati de testari si analize tehnice;

Cod CAEN – 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;

Cod CAEN – 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

Cod CAEN – 7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste;

Cod CAEN – 7311 Activitati ale agentilor de publicitate;

Cod CAEN – 7312 Servicii de reprezentare media;

Cod CAEN – 7320 Activitati de studiere si de sondare a opiniei publice;

Cod CAEN – 7410 Activitati de design specializat;

Cod CAEN – 7420 Activitati fotografice;

Cod CAEN – 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti);

Cod CAEN – 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

Cod CAEN – 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;

Cod CAEN – 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule retiere grele

Cod CAEN – 7734 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa;

Cod CAEN – 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile

n.c.a.;

Cod CAEN – 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);

Cod CAEN – 7810 Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca;

Cod CAEN – 7820 Activitati de contractare, pe baze temporare a personalului;

Cod CAEN – 7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca;

Cod CAEN – 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica;

Cod CAEN – 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare;

Cod CAEN – 8110 Activitati de servicii suport combinate;

Cod CAEN – 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor;

Cod CAEN – 8122 Activitati specializate de curatenie

Cod CAEN – 8129 Alte activitati de curatenie;

Cod CAEN – 8211 Activitati combinate de secretariat;

Cod CAEN – 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati

specializate de secretariat;

Cod CAEN – 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;

Cod CAEN – 8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a

creditului;

Cod CAEN – 8292 Activitati de ambalare;

Cod CAEN – 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;

Cod CAEN – 8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora;

Cod CAEN – 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional;

Cod CAEN – 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational;

Cod CAEN – 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte

plastice, etc);

Cod CAEN – 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.;

Cod CAEN – 8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant;

Cod CAEN – 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana;

Cod CAEN – 9312 Activitati ale cluburilor sportive;

Cod CAEN – 9319 Alte activitati sportive;

Cod CAEN – 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.;

Cod CAEN – 9411 Activitati ale organizatiilor economice si patronale;

Cod CAEN – 9412 Activitati ale organizatiilor profesionale;

Cod CAEN – 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;

Cod CAEN – 9601 Spalarea, curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana”

 

 

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl Teodor Minodor Chirica, membru al Consiliului de Administratie

 

SECRETAR DE SEDINTA

Romeo Susanu