Hotarari AGAE 23 iulie 2019

M MedLife S.A.

Nr. 65/23.7.2019

RAPORT CURENT

 

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 23.07.2019

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

 

 

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A.

 

In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Med Life S.A. informeaza investitorii cu privire la:

 

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A.

din data de 23 iulie 2019  

 

 

 

 

Hotararile sunt prezentate in anexa prezentului raport curent.

Mihail Marcu

Director General

 

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 / 23.07.2019

 

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.536.270,5  RON (denumita in continuare, "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2359/06.06.2019 si in ziarul "Bursa", editia din 06.06.2019, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 62 din data de 06.06.2019;

 

Legal si statutar intrunita in data de 23.07.2019, ora 10.00, in cadrul primei convocari la sala CEx din cadrul sediului administrativ al societatii, situat in str. Grigore Manolescu nr. 7A, cladirea Enel, etaj 3, sector 1, Bucuresti, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 26 actionari care detin un numar de 16.524.236 actiuni cu drept de vot, reprezentand 74,976% din totalul drepturilor de vot, respectiv 74,618% din capitalul social al Societatii,

 

HOTARASTE

 

  1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

 se aproba

Autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a:

a.         negocia cu Banca Comerciala Romana S.A, precum si cu alte entitati care vor participa la finantare impreuna cu Banca Comerciala Romana S.A., termenii si conditiile majorarii limitei de credit acordate in baza Contractului de facilitate de Credit Sindicalizat incheiat la data de 31 octombrie 2018, intre Med Life S.A., Bahtco Invest S.A., Accipiens S.A. si Policlinica De Diagnostic Rapid S.A., in calitate de Imprumutati Originali si Banca Comerciala Romana S.A., in calitatede Agent si Imprumutator, BRD – Groupe Societe Generale S.A., Raiffeisen Bank S.A. si Banca Transilvania in calitate de Imprumutatori, pana la un prag maximal de 90 Milioane Euro, prelungirea duratei de rambursare ale facilitatilor existente, rearanjarea termenelor si conditiilor aferente, modificarea garantiilor (contractul astfel modificat fiind denumit „Contractul de Credit”);

b.        negocia cu Banca Comerciala Romana S.A, precum si cu alte entitati care vor participa la finantare impreuna cu Banca Comerciala Romana S.A. termenii si conditiile aderarii la Contractul de Credit ca imprumutati a urmatoarelor societati facand parte din grupul de societati al Societatii: (i) Clinica Polisano SRL; (ii) Dent Estet Clinic SA; (iii) Genesys Medical Clinic SRL; (iv) Centrul Medical SAMA SA (aceste societati, impreuna cu Imprumutatii Originali, fiind denumite impreuna „Imprumutatii”);

c.         negocia: (i) structura de garantare a obligatiilor asumate de catre Societate si ceilalti Imprumutati in baza Contractului de Credit, inclusiv prin asumarea obligatiilor solidare de garantare intre fiecare dintre Societate si Imprumutati, pentru intreaga suma acordata in baza Contractului de Credit; precum si (ii) termenii si conditiile contractelor de ipoteca prin care se vor garanta obligatiile de rambursare ale finantarii acordate in baza Contractului de Credit.

  1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare si utile, cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.

  1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.

 

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 23.07.2019.

 

Presedinte Adunare                                                                    Secretar Adunare

                                                                                                      Vlad Sandulescu

Mihail Marcu