Hotarari AGAO 10.12.2018

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 10.12.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10.12.2018

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 10.12.2018 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

 

In cadrul Adunarii Generale a fost aprobata distribuirea sumei de 485.437.300,11 lei, sub forma de dividende, in conformitate cu prevederile art. II si art. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 29/2017, punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului majoritar al SNN, Ministerul Energiei.

Suma de 485.437.300,11 lei urmeaza a fi distribuita actionarilor SNN inregistrati la data de inregistrare 24.12.2018, reprezentand un dividend brut pe actiune de  1,61 lei. Data platii aprobata de catre actionari este 28.12.2018.

SNN va emite un comunicat de informare a actionarilor cu privire la plata dividendelor si modalitatile de incasare a acestora in data de 12.12.2018, comunicatul fiind publicat intr-un ziar cu circulatie nationala, pe site-ul SNN si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti sub forma de raport curent.

Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 10.12.2018 este anexata la prezentul raport curent.

 

Cosmin Ghita

 

Director General

 

 

 

 

Hotararea nr. 13 /10.12.2018

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

 

Astazi, 10 decembrie 2018, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre mandatarul Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN, dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie.

 

Avand in vedere:

 

·         Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4278 din data de 09.11.2018, in ziarul ,,Bursa” numarul 205 din data de 09.11.2018 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Si in Convocatorul completat pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul  4535 din data de 28.11.2018 , in ziarul ,,Bursa”  numarul 218 din data de 28.11.2018 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 13 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 274.181.229 actiuni, reprezentand 90,93487 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 90,93487 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

 

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe domnul Susanu Romeo  iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si d- na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 90,93487% din capitalul social si 90,93487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.181.228 voturi reprezentand  99,99999% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          274.181.228  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            1 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

2.  Respingerea propunerii privind repartizarea de dividende in conformitate cu prevederile art. II si III din OUG nr. 29/2017, respingerea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 238.000.000 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,78935014 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28 decembrie 2018 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,93487% din capitalul social si 90,93487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 273.845.804 voturi reprezentand 99,87766% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-                   14.005 voturi “pentru”

-          273.845.804 voturi “impotriva”

-                  321.420 voturi “abtinere”

-                             0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

3.   Aprobarea propunerii privind repartizarea de dividend in conformitate cu prevederile art.II si III din OUG nr.29/2017, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 485.437.300,11 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 1,61 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28 decembrie 2018 si a modalitatii de plata, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii;

 In prezenta actionarilor reprezentand 90,93487% din capitalul social si 90,93487% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.181.229 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          274.181.229  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4. Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 16.08.2018 – 01.10.2018.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

5.  Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 16.08.2018- 01.10.2018.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

6. Aprobarea datei de 24.12.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 90,93487% din capitalul social si 90,93487% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.181.229 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          274.181.229  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

7. Aprobarea datei de 21.12.2018 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In prezenta actionarilor reprezentand 90,93487 % din capitalul social si  90,93487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.181.229 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          274.181.229  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

8. Aprobarea datei de 28.12.2018 ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa, in conformitate cu prevederile art. 178 din Regulamentul nr.  5/2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 90,93487 % din capitalul social si  90,93487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.181.229 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

  Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          274.181.229  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 90,93487 % din capitalul social si  90,93487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.181.229 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          274.181.229  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                             Mandatar dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

Romeo Susanu