Hotarari AGAO din data de 20.11.2019

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

Catre:  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nr. 4733/20.11.2019

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

            Fax: 021- 659.60.51

             BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

             Fax: 021- 256.92.76

 

De la:   BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 20.11.2019

Denumirea entitatii emitente: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de piata BVB)

 

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.11.2019 (prima convocare)

 

In data de 20.11.2019 s-a tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa din Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, incepand cu ora 10:19, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 07.11.2019, considerata Data de Referinta pentru adunare.

 

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 4232 din data de 08.10.2019 si in ziarul Romania Libera din data de 08.10.2019, precum si pe pagina web a Societatii la sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunari Generale ale Actionarilor.

 

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

 

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate Procedura pentru alegerea membrilor si Presedintelui Consiliului Bursei.

 

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Aproba alegerea prin vot cumulativ exprimat secret in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, incepand de la data validarii individuale de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si contractarii asigurarii pentru raspundere profesionala, urmatoarele persoane:

1.       Dragos Valentin Neacsu

2.       Robert Cosmin Pana

3.       Dan Viorel Paul

4.       Stefan Szitas

5.       Mihaela Ioana Biciu

6.       Radu Hanga

7.       Octavian Molnar

8.      Claudia Gabriela Ionescu

9.       Razvan Legian Rat

 

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate secret, alegerea dlui Radu Hanga in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii.

 

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de: : (i) 31.12.2019 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 30.12.2019 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

 

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea  hotararilor adoptate.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Secretariat General in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.30, la telefon 021 - 307.95.00, precum si de pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

 

Adrian Tanase

Director General

.