Hotarari AGEA din 18.11.2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare

si operatiuni de piata

  

Data raportului: 18.11.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A. intrunita in data de 18.11.2019, la prima convocare

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., intrunita statutar in data de 18.11.2019, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 296.952.197 drepturi de vot valide, reprezentand 52,976% din total drepturi de vot valide, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmatoarele hotarari : 

 

H O T A R A R E A nr. 1

 

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl.  Nedelcu Ion Eugen si dl. Pauna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Pauna Ioan urmand sa fie ales secretarul sedintei care va intocmi procesul - verbal al adunarii. Persoanele propuse au  calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.;

 

Voturi pentru 85,108%, voturi impotriva 1,953% si abtineri 12,939%  din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

 

H O T A R A R E A  nr. 2

 

Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor compusa din trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au  calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.;

 

Voturi pentru 85,108%, voturi impotriva 1,953% si abtineri 12,939% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

 

H O T A R A R E A  nr. 3

 

Se aproba derularea unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

(i) dimensiunea programuluirascumpararea a 38.393.986 actiuni proprii cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand 6,6177 % din capitalul social actual;

(ii) pretul de dobandire a actiunilor  – pretul minim de achizitie va fi 0,1 lei/ actiune iar pretul maxim va fi 2,75 lei/actiune;

(iii) durata programului – pana la data de 15.02.2020;

(iv) plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale inregistrate in situatiile financiare 2018, conform prevederilor art.103¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicata si modificata;

(v) destinatia programului – reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.

 

Voturi pentru 94,625%, voturi impotriva 5,375% si abtineri 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

 

H O T A R A R E A  nr. 4

  

Se aproba revocarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 10 din data de 09.05.2019.

 

Voturi pentru 55,197%, voturi impotriva 21,115%, abtineri 17,631% si fara optiune 6,057% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

 

H O T A R A R E A  nr. 5

 

Se aproba mandatarea Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.

 

Voturi pentru 68,687%, voturi impotriva 5,375%, abtineri 16,503% si fara optiune 9,435% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

 

H O T A R A R E A  nr. 6

 

Se aproba reducerea capitalului social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. de la 58.016.571,4 lei la 56.054.312,9 lei, prin anularea unui numar de 19.622.585 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 28.01.2019 – 08.02.2019 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii in aplicarea programului de rascumparare aprobat de adunarea generala a actionarilor.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. va avea valoarea de 56.054.312,9 lei, fiind impartit in 560.543.129 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

 

Teza I din primul alineat al art. 4 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:

“ (1) Capitalul social subscris si varsat este de 56.054.312,9 lei.”

Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:

“ (1) Capitalul social este impartit in 560.543.129 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c din Legea nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotarArii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV –a; (ii) avizarea modificarilor privind art. 4 teza I si art. 5 alin. (1) din actul constitutiv al societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; si (iii) inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului.

La data aprobarii celor de mai sus se revoca hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 5 din data de 09.05.2019.

 

Voturi pentru 98,047%, voturi impotriva 1,953%, si abtineri 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

 

H O T A R A R E A  nr. 7

Se aproba imputernicirea directorului general al S.I.F. OLTENIA S.A. dl. Tudor CIUREZU, pentru a semna hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.

 

Voturi pentru 71,889%, voturi impotriva 1,954%, si abtineri 26,157% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

 

H O T A R A R E A  nr. 8

 

Se aproba data de 10.12.2019 ca data de inregistrare si a datei de 09.12.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

 

Voturi pentru 98,047%, voturi impotriva 1,953%, si abtineri 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

Consiliul de Administratie,

 

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

 

Presedinte / Director General

 

 

ec. Viorica Balan

 

Ofiter de Conformitate