Hotarari AGEA din data de 09.05.2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 10.05.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucure
sti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., intrunita in data de 09.05.2019, la prima convocare

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. a avut loc in data de 09.05.2019, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 311.705.860 drepturi de vot valide, reprezentand 55,608% din totalul de drepturi de vot valide si 53,7270% din capitalul social al societatii, la data de referinta 24.04.2019.

Hotararile luate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A. sunt prezentate in Anexa.

 

Hotararile AGEA nu sunt semnate de Directorul General al societatii intrucat AGEA, prin hotararea de la punctul 7.a ”se repinge imputernicirea directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, pentru a semna hotararile adunarii generale a actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la oficiul registrului comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.”

Hotararile redactate de secretarul de sedinta exclud cu rea credinta hotararea adoptata la punctul 7.a.

In consecinta, raportul nu reflecta toate hotararile luate de AGEA SIF Oltenia SA din data de 09.05.2019 conform punctelor inscrise pe ordinea de zi asa cum au fost prezentate in convocatorul adunarii.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

Consiliul de Administratie,

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Presedinte / Director General

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate