Hotarari AGEA din data de 25.03.2020

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 25.03.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A. intrunita in data de 25.03.2020, la prima convocare

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, intrunita statutar in data de 25.03.2020, la prima convocare, convocata prin convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 705/21.02.2020 si nr. 937/10.03.2020 si in ziarul Bursa nr. 34/21.02.2020 si nr. 46/10.03.2020, in prezenta actionarilor detinatori a 239.939.382 drepturi de vot valabile, reprezentand 45,9523% din numarul total de drepturi de vot si 41,3570 % din capitalul social al societatii, la data de referinta 12.03.2020, in baza Legii nr. 31/1990, a Legii nr. 297/2004 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu voturile exprimate si evidentiate in procesul-verbal de sedinta, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari

 

H O T A R A R E A nr. 1

 

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta  format din 2 membri, respectiv a actionarilor Marcel Gheorghe, avand CNP ............, legitimat cu cartea de identitate seria ... nr. ...... si Dub Bogdan Daniel, avand CNP ............, legitimat cu cartea de identitate seria ... nr. ...... avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv al societatii pentru tinerea adunarii generale a actionarilor, dintre care dl. Marcel Gheorghe va intocmi procesul - verbal al adunarii, cu o majoritate de 70,287% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 239.939.382 voturi valabile pentru un numar 239.939.382 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 41,3570% din capitalul social al societatii, dintre care 168.647.225 voturi ,,pentru, 32.489.528 voturi ,,impotriva”, 28.013.794 ,,abtineri, 0 voturi anulate si 10.788.835 voturi neexprimate.

 

H O T A R A R E A  nr. 2

 

Se aproba numirea notarului public Virgil Claudiu Faurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Faurar din Craiova, judetul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, cu o majoritate de 72,218% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 239.939.382 voturi valabile pentru un numar de 239.939.382 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 41,3570% din capitalul social al societatii, dintre care 173.278.267 voturi ,,pentru, 46.498.671 voturi ,,impotriva”, 20.162.024 ,,abtineri, 220 voturi anulate si 200 voturi neexprimate.

 

Se mentioneaza ca Hotararea nr. 2 nu a fost aplicata, intrucat notarul public nu s-a putut prezenta la sedinta adunarii din motive medicale.

 

H O T A R A R E A  nr. 3

 

Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor compusa din:  actionarii Marcel Gheorghe, avand CNP ............, legitimat cu cartea de identitate seria ... nr. ...... si Dub Bogdan Daniel, avand CNP ............ legitimat cu cartea de identitate seria ... nr. ...... , propusi ca secretari de sedinta ai adunarii, avand datele complete de identificare disponibile la sediul societatii, cu o majoritate de 70,287% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 239.939.382 voturi valabile pentru un numar de 239.939.382 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 41,3570 % din capitalul social al societatii, dintre care 168.647.225 voturi „pentru”, 45.869.252 voturi „impotriva”, 14.634.070 „abtineri”, 0 voturi anulate si 10.788.835 voturi neexprimate.

 

H O T A R A R E A  nr. 4

 

Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii in vederea corelarii cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa cum urmeaza:

 

La articolul 6 se elimina alineatele (4) si (5) referitoare la limitele de detinere de 5% din capitalul social al societatii, iar alineatele (6), (7) si (8) se renumeroteaza ca alineatele (4), (5) si (6), astfel ca articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

 

,,Art. 6 Actionari

(1) Primii actionari ai societatii au fost cetatenii care au subscris certificate de proprietate si cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietatii Private V Oltenia.

(2) Ulterior au devenit actionari si cetatenii indreptatiti sa primeasca actiuni conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/1996.

(3) Poate deveni actionar orice persoana care dobandeste in mod licit actiuni emise de societate.

(4) Data de referinta pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul adunarilor generale, precum si data de inregistrare pentru stabilirea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarilor generale vor fi stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile.

(5) Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta potrivit prevederilor legale de catre Depozitarul Central S.A.

(6) Calitatea de actionar al societatii se atesta prin extras de cont emis de catre entitatea care tine, potrivit legii, evidenta actiunilor si actionarilor. Persoanele care au inscrise in cont actiuni emise de SIF Oltenia se prezuma a fi proprietarele acestora”.

 

Modificarea articolului 6 din actul constitutiv al societatii va produce efecte incepand cu 24 iulie 2020, data abrogarii art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, potrivit art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, respectiv la implinirea termenului de 6 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

 

cu o majoritate de 94,4831 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 239.939.382 voturi valabile pentru un numar de 239.939.382 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 41,3570 % din capitalul social al societatii, dintre care 226.702.274 voturi „pentru”, 13.236.904 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 204 voturi neexprimate.

 

HOTARAREA NR. 5

 

Se aproba implementarea modificarilor actului constitutiv adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor dupa autorizarea acestora de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu respectarea dispozitiilor art. 79 din Legea nr. 243/2019,  cu o majoritate de 90,1418 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 239.939.382 voturi valabile pentru un numar de 239.939.382 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 41,3570 % din capitalul social al societatii, dintre care 216.285.714 voturi „pentru”, 23.653.464 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 204 voturi neexprimate.

 

HOTARAREA NR. 6

 

Se aproba imputernicirea directorului general al SIF Oltenia - S.A. pentru a semna hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central - S.A. si la orice alte autoritati, cu o majoritate de 96,1513 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 239.939.382 voturi valabile pentru un numar de 239.939.382 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 41,3570 % din capitalul social al societatii, dintre care 230.704.878 voturi „pentru”, 9.097.111 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 137.393 voturi neexprimate.

 

HOTARAREA NR. 7

 

Se aproba data de 16.04.2020 ca data de inregistrare si a datei de 15.04.2020 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, cu o majoritate de 92,5472 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 239.939.382 voturi valabile pentru un numar de 239.939.382 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 41,3570 % din capitalul social al societatii, dintre care 222.057.222 voturi „pentru”, 480.778 voturi „impotriva”, 17.399.993 „abtineri”, 0 voturi anulate si 1.389 voturi neexprimate.

 

HOTARAREA NR. 8

 

Se aproba derularea unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: 

(i) dimensiunea programului - rascumpararea a 22.149.143 actiuni proprii cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand 3,817727% din capitalul social raportat sau 3,951372% din capitalul social rezultat in urma hotararii de reducere a capitalului social aprobata in AGEA S.I.F. Oltenia - S.A. din data de 18.11.2019;

(ii) pretul de dobandire a actiunilor - pretul minim de achizitie va fi 0,1 lei/actiune, iar pretul maxim va fi 3,00 lei/actiune;

(iii) durata programului - pana la data de 15.08.2020;

(iv) plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform situatiilor financiare 2019, in acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicata si modificata;

(v) destinatia programului - reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate. 

 

cu o majoritate de 91,5825 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 239.939.382 voturi valabile pentru un numar de 239.939.382 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 41,3570 % din capitalul social al societatii, dintre care 219.742.508 voturi „pentru”, 14.668.716 voturi „impotriva”, 5.527.954 „abtineri”, 0 voturi anulate si 204 voturi neexprimate.

 

HOTARAREA NR. 9

 

Se aproba mandatarea Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia - S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni, cu o majoritate de 91,5825 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 239.939.382 voturi valabile pentru un numar de 239.939.382 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 41,3570 % din capitalul social al societatii, dintre care 219.742.508 voturi „pentru”, 14.668.716 voturi „impotriva”, 5.527.954 „abtineri”, 0 voturi anulate si 204 voturi neexprimate.

 

HOTARAREA NR. 10

 

Se aproba reducerea capitalului social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia - S.A. de la 56.054.312,9 lei la 52.214.914,3 lei, prin anularea unui numar de 38.393.986 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 16.01.2020 - 30.01.2020 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii in aplicarea programului de rascumparare aprobat de adunarea generala a actionarilor.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia - S.A. va avea valoarea de 52.214.914,3 lei, fiind impartit in 522.149.143 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

Teza I din primul alineat al articolului 4 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza:

"(1) Capitalul social subscris si varsat este de 52.214.914,3 lei.

Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza:

"(1) Capitalul social este impartit in 522.149.143 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 R si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a; (ii) avizarea modificarilor privind art. 4 teza I si art. 5 alin. (1) din actul constitutiv al societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; si (iii) inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului.

 

cu o majoritate de 94,4210 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 239.939.382 voturi valabile pentru un numar de 239.939.382 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 41,3570 % din capitalul social al societatii, dintre care 226.553.224 voturi „pentru”, 13.385.954 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 204 voturi neexprimate.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

Consiliul de Administratie,

 

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Presedinte / Director General

 

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de Conformitate