Hotarari AGOA 03.12.2018

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

 

Data raportului: 03 decembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

 In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 03 decembrie 2018 a avut loc, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

 

Atasam prezentului raport curent:

§  Hotararea nr. 7/03.12.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.

 

HOTARAREA NR. 7 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor  Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 3 decembrie 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare,  convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 3 decembrie 2018, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 68.6349% din capitalul social si 68.6349% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu 8080942 de voturi Pentru reprezentand 99.999750% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000250% din numarul total de voturi exprimate, aproba numirea firmei BDO AUDIT S.R.L. in calitatea de auditor financiar al SNTGN Transgaz S.A. Medias pentru perioada 2018-2023.

Conducerea administrativa si executiva poarta intreaga responsabilitate pentru selectia si incheierea contractului cu auditorul financiar BDO AUDIT SRL pentru perioada 2018 – 2023, in conditii de eficienta economica, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate.

Art.2. Cu 7904421 de voturi Pentru reprezentand 97.815350% din numarul total de voturi exprimate, cu 176521 de voturi Impotriva reprezentand 2.184410% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000250% din numarul total de voturi exprimate, aproba distribuirea/redistribuirea sumelor inregistrate in conturile “rezultat reportat” si/sau “alte rezerve” in cuantum de 13.472.486 lei.

Art.3. Cu 7904421 de voturi Pentru reprezentand 97.815350% din numarul total de voturi exprimate, cu 176521 de voturi Impotriva reprezentand 2.184410% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000250% din numarul total de voturi exprimate, aproba stabilirea dividendului brut pe actiune in valoare de 1,14 lei/actiune si a datei de 28.12.2018 ca data a platii dividendelor.

Art.4. Cu 7360036 de voturi Pentru reprezentand 96.697350% din numarul total de voturi exprimate, cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000260% din numarul total de voturi exprimate si cu 251358 de voturi Invalidate, reprezentand 3.302380% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 19 decembrie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.5. Cu 8079542 de voturi Pentru reprezentand 99.982430% din numarul total de voturi exprimate, cu 1400 de voturi Impotriva reprezentand 0.017320% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000250% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 18 decembrie 2018 ca ex-date, conform prevederilor legale in vigoare.

Art.6. Cu 8080942 de voturi Pentru reprezentand 99.999750% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000250% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Minea Nicolae, in calitate de Presedinte de sedinta sau pe loctiitorul acestuia, domnul Lapusan Remus Gabriel, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedinte de sedinta

Minea Nicolae