Hotarari AGOA 09.06.2020

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 09 iunie 2020

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 09 iunie 2020 a avut loc, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atasam prezentului raport curent:

§  Hotararea nr. 6/09.06.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.

 

HOTARAREA NR. 6 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias,

din data de 9 iunie 2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare,  convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 9 iunie 2020, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 77.2843% din capitalul social si 77.2843% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu 9096794 de voturi Pentru reprezentand 99.972040% din numarul total de voturi exprimate si cu 2544 de voturi Abtinere, reprezentand 0.027960% din numarul total de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale consolidate (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr.2844/2016.

Art.2. Cu 9096794 de voturi Pentru reprezentand 99.972040% din numarul total de voturi exprimate si cu 2544 de voturi Abtinere, reprezentand 0.027960% din numarul total de voturi exprimate, ia act de Raportul anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata in anul 2019.

Art.3.  Cu 9096794  de  voturi  Pentru  reprezentand  99.972040%  din numarul total  de  voturi  exprimate si cu 2544 de voturi Abtinere, reprezentand  0.027960%  din numarul total  de  voturi  exprimate, ia act de  Raportul  de Audit  Financiar  asupra situatiilor financiare  anuale  consolidate  incheiate  de  SNTGN  TRANSGAZ  SA la 31decembrie 2019 si de opinia exprimata in raportul sau de catre auditorul independent BDO AUDIT SRL.

Art.4. Cu 9099294 de voturi Pentru reprezentand 99.999520% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000480% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 25 iunie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.5. Cu 9099294 de voturi Pentru reprezentand 99.999520% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000480% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Lapusan Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Lapusan Remus Gabriel