Hotarari AGOA 24.04.2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

  

Data raportului: 24.04.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucure
sti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., intrunita in data de 24.04.2019, la prima convocare

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., intrunita statutar in data de 24.04.2019, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 276.014.013 drepturi de vot valide, reprezentand 49,241% din total drepturi de vot valide, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor A.S.F. in vigoare si a Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmatoarele hotarari:

 

H O T A R A R E A nr. 1

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl.  Nedelcu Ion Eugen si dl. Pauna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Pauna Ioan fiind ales secretarul sedintei care va intocmi Procesul verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

Voturi pentru 95,795%, voturi impotriva 4,205% si abtineri 0% din total voturi exprimate.

 

H O T A R A R E A nr. 2

Se aproba alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate in cadrul AGOA compusa din trei membri, respectiv dl. Vigaru Ion, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA. 

Voturi pentru 95,795%, voturi impotriva 4,205% si abtineri 0% din total voturi exprimate.

 

H O T A R A R E A nr. 3

(1) Se aproba Situatiile financiare individuale ale SIF Oltenia SA la 31.12.2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ( IFRS ),  in forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariatilor, membrilor conducerii superioare cu contract de mandat si  a membrilor Consiliului de  Administratie, conform prevederilor din Actul constitutiv al SIF Oltenia SA, Hotararii nr.5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013, Hotararii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia din 04.04.2017, Contractelor de mandat ale conducerii superioare si Contractului Colectiv de Munca al societatii. Constituirea si distribuirea fondului pentru conducerea superioara si administratori se va realiza potrivit prevederilor Hotararii nr. 5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013 si Hotararii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia SA din 04.04.2017, iar pentru salariati, competenta de distribuire se deleaga conducerii superioare).

Principalii indicatori economico-financiari aferenti anului 2018:

 

 

            -lei-

Venituri totale                                         

123.632.287

Cheltuieli totale                                      

22.246.584

Rezultatul brut - profit 

101.385.703

Impozit pe profit                                       

5.125.903

Rezultatul net - profit                             

96.259.800

 

Voturi pentru 90,068%, voturi impotriva 2,316% , abtineri 0% si fara optiune 7,616% din total voturi exprimate.

 

 (2) Se aproba Situatiile financiare consolidate ale SIF Oltenia SA la 31.12.2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), in forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.

 

Situatia consolidata a rezultatului global la 31.12.2018:

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

- lei -

Profit inainte de impozitare           

99.132.064

Impozitul pe profit                                    

(5.909.411)

Profit net al exercitiului financiar         

93.222.653

Total rezultat global aferent perioadei 

183.245.366

Profit net aferent                                     

 

Actionarilor Societatii               

92.712.041

Interesului minoritar     

510.612

 

93.222.653

Rezultatul global aferent  

 

Actionarilor Societatii      

184.073.891

Interesului minoritar                                 

(828.525)

 

183.245.366

Rezultatul pe actiune

 

De baza                                                     

0,1598

Diluat

0,1598

 

Voturi pentru 92,384%, voturi impotriva 0%, abtineri 0% si fara optiune 7,616% din total voturi exprimate.

 

H O T A R A R E A nr. 4

Se aproba repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2018 in suma de 96.259.800,47 lei pe urmatoarele destinatii:

a) Dividende: 84.081.469,35 lei (87,3485% din profitul net), ceea ce asigura un dividend brut pe actiune de 0,15 lei.

Dividendul propus asigura o rata de remunerare a actionarilor de 7,0175% calculata la pretul mediu de tranzactionare al actiunilor in 2018 (2,1375 lei/actiune) si 7,1942% calculata la pretul de inchidere pentru anul 2018 (2,0850 lei/actiune).

Se aproba data de 17.06.2019 ca DATA PLATII dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.

b) Alte rezerve: 12.178.331,12 lei (12,6515% din profitul net) in vederea constituirii fondurilor necesare pentru derularea unui viitor program de rascumparare a cca 30.000.000 actiuni proprii in vederea reducerii capitalului social al societatii prin anularea actiunilor rascumparate.

Durata programului: maxim 18 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii AGEA care va stabili conditiile de derulare a programului de rascumparare.

Voturi pentru 95,795%, voturi impotriva 4,205% si abtineri 0% din total voturi exprimate.

 

H O T A R A R E A nr. 5

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2018.

Voturi pentru 95,717%, voturi impotriva 0% si abtineri 4,276%, voturi anulate 0,007% din total voturi exprimate.

 

H O T A R A R E A nr. 6

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 si Strategia pentru anul 2019 in forma prezentata.

 

Principalii indicatori economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019: 

 

- lei -

Venituri totale

142.683.000

Cheltuieli totale

28.978.767

Profit brut

113.704.233

Impozit profit curent  

3.129.309

Profit net

110.574.924

 

Voturi pentru 79,002%, voturi impotriva 6,303% si abtineri 14,695% din total voturi exprimate.

 

H O T A R A R E A nr. 7

Se aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2019 a inregistrarii contabile la ,,venituri'' a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii  lor, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2015, astfel cum se vor regasi inregistrate in evidenta SIF Oltenia SA, ca neplatite la finele zilei de 02.10.2019.

Voturi pentru 95,795%, voturi impotriva 4,205% si abtineri 2.000 de voturi din total voturi exprimate.

 

 H O T A R A R E A nr. 8

Se aproba data de 28.05.2019 ca data de inregistrare (ex date 27.05.2019), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Voturi pentru 95,795%, voturi impotriva 0% si abtineri 4,205% din total voturi exprimate.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

Consiliul de Administratie,

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

 Presedinte / Director General

 

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate