Hotarari AGOA 7 februarie 2019

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

 

Catre:                                 Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                            Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                                            Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 7 februarie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A.

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Compania”) din data de 7 februarie 2019

 

Electrica, prin prezenta, informeaza ca in data de 7 februarie 2019 a avut loc la sediul Electrica din Bucuresti, sector 1, Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte „Radu Zane”, incepand cu ora 10:10, ora Romaniei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrica, legal si statutar constituita la prima convocare.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondenta, actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 9 ianuarie 2019, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 79,20% din totalul drepturilor de vot si de 77,62% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Valentin Radu, presedintele Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actionarii Electrica au aprobat cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele puncte:

 

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru ocuparea pozitiilor vacante. Durata mandatului administratorilor alesi va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiilor vacante, respectiv pana la 27 aprilie 2022. Forma contractelor de mandat si remuneratia cuvenita fiecarui administrator, conform Politicii privind Remunerarea, au fost aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data 09 februarie 2018.

In acest sens, actionarii au hotarat alegerea urmatorilor membri prin metoda votului simplu:

-                      Dl. Radu Mircea Florescu

-                      Dl. Dragos Andrei

-                      Dl. Nicolae Havrilet

 

2. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent in AGOA, in vederea semnarii, in numele Societatii, a contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie alesi potrivit punctului 1 de mai sus.

 

3. Imputernicirea Presedintelui de sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGOA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGOA conform legii.

 

 

Director Directia Guvernanta Corporativa si M&A                                

Alexandra BORISLAVSCHI