Hotarari AGOA & AGEA 18.12.2018

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 49481/ 18.12.2018

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 39/ 2018

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

18.12.2018

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. si Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A. din data de 18.12.2018 (prima convocare)

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A., convocate pentru data de 18.12.2018/ 19.12.2018 si-au desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 18.12.2018, incepand cu ora 900, si respectiv ora 1000 la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatoarele A.G.O.A. si A.G.E.A., aprobate prin Decizia C.A. nr. 29/ 13.11.2018, au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4360/ 15.11.2018, respectiv nr. 4359/ 15.11.2018,  si in ziarul “Romania Libera” din 15.11.2018, fiind transmise la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexe la Raportul curent nr. 36/ 13.11.2018, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro .

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (2) lit. a) si c) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare.

La lucrarile A.G.O.A. si A.G.E.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 07.12.2018. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si 4 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 233 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0027% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 768,9 lei.

Pentru sedintele A.G.O.A. si A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 4 actionari detinatori ai unui numar de 1.323.444 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 15,2866% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 4.367.365,2 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul fiecarei sedinte A.G.O.A. si A.G.E.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.407.049 si corespunde unui numar de 6.407.049 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 74,0055% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 21.143.261,7 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, au fost emise Hotararea nr. 7/ 2018 a A.G.O.A. si, respectiv Hotararea nr. 1/ 2018 a A.G.E.A. avand urmatorul continut:

 

HOTARAREA NR. 7

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 18.12.2018

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 18.12.2018 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:

 

HOTARARE

Art. 1. Aproba alegerea dlui. Prepelita Alexandru in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 2. Cu votul actionarilor reprezentand 74,0054 % din capitalul social si 99,9998 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor, astfel: Indicatori financiari: 25 %; Indicatori operationali: 25%; Indicatori de guvernanta corporativa: 50%.

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari

Nr.crt.

Indicatorul de performanta

Obiectivul de performanta

 

UM

Valori tinta

Ponderile ICP pentru stabilirea remuneratiei

2018

2019

2020

2021

2022

 

  1. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI:25%

1

Plati restante

Nivel zero

 

Mii lei

0

0

0

0

0

2%

2

Scaderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de exploatare – Ajustarile de valoare privind activele si ajustari privind provizioanele)/Cifra de afaceri

Mentinerea ponderii cheltuielilor de exploatare in cifra de afaceri la nivelul asumat prin Planul de administrare

%

80,8%

82,6%

82%

81,5%

81,3%

8%

3

EBITDA ajustata = Profit din exploatare – Reluarea la venituri a rezervei din cota de modernizare + Cheltuieli privind cota de modernizare +Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale si corporale, inclusiv diferentele din reevaluare corporale

Realizarea tintei EBITDA ajustata asumata prin Planul de administrare

 

Mii lei

108.443 Mii lei

90.316

Mii lei

95.987

Mii lei

98.872

Mii lei

101.785

Mii lei

10%

4

Productivitatea muncii

Realizarea nivelului productivitatii muncii din BVC anual, aprobat

Mii lei/

pers

100% cf.

BVC anual

100%

cf.

BVC anual

100%

 cf.

BVC anual

100% cf.

BVC anual

100%

 cf. BVC anual

5%

  1. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA NEFINANCIARI: 75%

B1. OPERATIONALI : 25%

5.

Incadrarea in consumurile specifice la transportul titeiului (nu include cantitatea de titei pierduta la avarii provocate sau la avarii cu poluare, unde proprietarii nu permit accesul pentru remediere)

Valoarea tinta mai mica decat valoarea consumului tehnologic maximal, pentru titei

%

Titei tara ≤ 0,361%

Titei import Lukoil ≤ 0,29%

Titei import Petrom ≤ 0,143%

Titei import Midia ≤ 0,108%

3%

6.

Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrica in scop tehnologic

Mentinerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrica la un nivel de max. 3,3 KWh/to

Kwh/to

Max

3,3 Kwh/to

Max

3,3 Kwh/

to

Max

3,3 Kw/

to

Max

3,3 Kwh/to

Max

3,3 Kwh/to

2%

 

7

Realizarea investitiilor finantate din cota de modernizare

Realizare min. 95% din Planul anual de investitii finantate din cota de modernizare

%

≥  95

 %

≥  95

 %

≥  95 %

≥  95

 %

≥  95

 %

20%

 

B2. DE GUVERNANTA CORPORATIVA: 50%

 

8

Implementarea/dezvoltarea  sistemului de control intern managerial in conformitate cu cerintele legale in vigoare

Realizare in proportie de 100% a actiunilor prevazute in Program

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

20%

 

9

Raportarea la timp a gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai societatii

Incadrare in termenele legale de raportare

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

20%

 

10

Cresterea integritatii institutionale prin includerea masurilor de prevenire a coruptiei ca element al planurilor manageriale

Minim 90% realizare a masurilor asumate prin Planul de integritate aprobat

%

≥  90

 %

≥  90

 %

≥  90 %

≥  90 %

≥  90 %

10%

 

                                           

Art. 3. Cu votul actionarilor reprezentand 73,5944 % din capitalul social si 99,4444 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati se aproba cuantumul componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii, de 12 indemnizatii fixe lunare.

Art. 4. Cu votul actionarilor reprezentand 73,5944 % din capitalul social si 99,4444 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba forma si continutul actelor aditionale ce urmeaza a fi incheiate la contractele de mandat ale administratorilor societatii, in forma propusa de Ministerul Energiei prin adresa M.E. nr. 104.566/ AA/ 28.11.2018.

Art. 5. Desemneaza pe reprezentantul Ministerului Energiei in A.G.A., dl. Prepelita Alexandru pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat incheiate cu administratorii in functie ai Societatii “CONPET” S.A..

Art. 6. Cu votul actionarilor reprezentand 67,0944 % din capitalul social si 90,6613 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati se aproba fixarea limitelor generale pentru indemnizatia fixa lunara a directorilor cu contract de mandat, intre 5-6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Art. 7. Aproba data de inregistrare 15.01.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 14.01.2019.

Art. 8. Aproba imputernicirea:

a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A. precum si pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

 

 

 

 

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 18.12.2018

 

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 18.12.2018 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:

 

 

HOTARARE

 

Art. 1. Aproba alegerea dlui. Prepelita Alexandru in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 2. Aproba propunerea de asociere a CONPET S.A. cu alte societati in vederea constituirii Comitetului National Roman pentru Consiliul Mondial al Petrolului (CNR-CMP) si dobandirea de catre CONPET S.A. a calitatii de membru asociat in aceasta organizatie non-guvernamentala.

Art. 3. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), dupa cum urmeaza :

- Art.7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se completeaza cu urmatoarele activitati:

·         cod CAEN 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;

·         cod CAEN 5590 - Alte servicii de cazare;

·         cod CAEN 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;

si va avea urmatorul continut:

0150

Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

 

0910

Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

 

1011

Prelucrarea si conservarea carnii

 

1012

Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

 

1013

Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare

 

1020

Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

 

1031

Prelucrarea si conservarea cartofilor

 

1032

Fabricarea sucurilor de fructe si legume

 

1039

Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

 

2529

2593

Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri

 

3313

Repararea echipamentelor electronice si optice

 

3314

Repararea echipamentelor electrice

 

3319

Repararea altor echipamente

 

3320

Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

 

3513

Distributia energiei electrice

 

3530

Furnizare abur si aer conditionat

 

3600

Captarea, tratarea si distributia apei

 

3700

Colectarea si epurarea apelor uzate

 

3811

Colectarea deseurilor nepericuloase

 

3821

Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

 

3900

Activitati si servicii de decontaminare

 

4321

Lucrari de instalatii electrice

 

4322

Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

 

4329

Alte lucrari de instalatii pentru constructii

 

4511

Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

 

4519

Comert cu alte autovehicule

 

4520

Intretinerea si repararea autovehiculelor

 

4671

Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

 

4676

Comert cu ridicata al altor produse intermediare

 

4677

Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

 

4690

Comert cu ridicata nespecializat

 

4711

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse

alimentare, bauturi si tutun

 

4719

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse

nealimentare

 

4721

Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate

 

4722

Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne in magazine specializate

 

4723

Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate

 

4724

Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine

specializate

 

4730

Comert cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate

 

4920

Transporturi de marfa pe calea ferata

 

4939

Alte transporturi terestre de calatori

 

4941

Transporturi rutiere de marfuri

 

5210

Depozitari

 

5221

Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

 

5224

Manipulari

 

5229

Alte activitati anexe transporturilor

 

5510

Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

 

5520

Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

 

5590

Alte servicii de cazare

 

5610

Restaurante

 

5629

Alte servicii de alimentatie

 

5829

Activitati de editare a altor produse software

 

6110

Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

 

6120

Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu

 

6203

Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

 

6209

Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

 

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

 

6810

Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

 

6820

Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

 

7112

Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea

 

7120

Activitati de testari si analize tehnice

 

7219

Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

 

7711

Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

 

7712

Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

 

7721

Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

 

7732

Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

 

7733

Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

 

7739

Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

 

8299

Activitati si servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

 

8559

Alte forme de invatamant n.c.a.

 

8610

Activitati de asistenta spitaliceasca

 

8690

Alte activitati referitoare la sanatatea umana

 

9311

Activitati ale bazelor sportive

 

9329

Alte activitati recreative si distractive.

 

       

- Art. 3 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Societatea poate infiinta si desfiinta si alte tipuri de subunitati (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte tipuri de subunitati fara personalitate juridica), situate in aceeasi localitate si/ sau in alte localitati, din tara si din strainatate, in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administratie.

- Art. 19 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Datele de identificare ale administratorilor se inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului conform prevederilor legale.

- Art. 23 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Auditorii financiari sunt alesi de adunarea generala a actionarilor si isi desfasoara activitatea pe baza de contract incheiat cu societatea. Datele de identificare ale auditorilor financiari se inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului conform prevederilor legale.

- Art. 35 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 18.12.2018 urmare modificarilor aprobate prin Hotararea A.G.E.A. nr. 1/ 18.12.2018, avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 28.08.2018 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

- ANEXA nr. 1 privind Consiliul de Administratie, Directorul General si auditorul financiar se elimina.

- ANEXA nr. 2 la Actul Constitutiv cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru) se elimina.

Art. 4. Aproba data de inregistrare 15.01.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 14.01.2019.

Art. 5. Aproba imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.E.A.

b) Presedintelui Consiliului de Administratie sau Presedintelui sedintei A.G.E.A. (dupa caz) pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv;

c)  Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.E.A. si depunerii / inregistrarii formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS