Hotarari AGOA & AGEA - 18 Aprilie 2019

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 18.04.2019

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Evenimente importante:

A.    Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 18.04.2019 la prima convocare; Hotarari adoptate.

B.    Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 18.04.2019 la prima convocare; Hotarari adoptate.

 

A.    Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 18.04.2019 la prima convocare; Hotarari adoptate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 18.04.2019, ora 1000, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, sala "Ioan Maric". Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 05.04.2019.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 67 actionari detinand un numar de 447.798.459 actiuni cu drept de vot, reprezentand 45,181% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (total actiuni cu drept de vot 991.113.939 reprezentand 97,82% din capitalul social al SIF Moldova).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedintele Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 19 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati pentru hotararile 1, 3, 4, 5 si cu cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati pentru hotararea nr. 2 privind reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza :

 

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului Adunarii Generale Extraordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

 

Hotararea 2

Aproba reducerea capitalului social al Societatii de Investitii Financiare Moldova SA, in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, de la 101.317.917,60 lei, la 100.217.917,60 lei, respectiv cu suma de 1.100.000 lei, ca urmare a anularii unui numar de 11.000.000 actiuni proprii dobandite de catre societate conform Hotararii AGEA nr. 2 din 27.04.2018. Ulterior reducerii, capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Moldova SA va avea valoarea de 100.217.917,60 lei impartit in 1.002.179.176 actiuni.

Aproba modificarea articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea urmatorul continut: “Capitalul social este de 100.217.917,60 lei si este divizat in 1.002.179.176  actiuni.”

 

Hotararea 3

Aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

a)     Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni  in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor, precum si pentru derularea de programe de tip “stock option plan” pentru distribuirea de actiuni catre angajati, administratori si directorii Societatii.

b)  Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: maxim 20.300.000 actiuni (2,0036% din capitalul social), din care maxim 15.300.000  actiuni (1,5101% din capitalul social) vor fi  rascumparate in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor si maxim 5.000.000 actiuni (0,4935% din capitalul social) vor fi  rascumparate in vederea distribuirii catre angajati, administratori si directorii Societatii, in cadrul unor programe de tip “stock option plan”.

c)     Pretul minim per actiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei.

d)    Pretul maxim per actiune: 2,2 lei.

e)     Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

f)     Plata actiunilor rascumparate va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale inregistrate in situatiile financiare 2018, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

g)    Achizitionarea actiunilor se va realiza prin oferta publica de cumparare pentru dobandirea a maxim 15.300.000 actiuni in vederea  reducerii capitalului social si prin operatiuni in piata pentru dobandirea a maxim 5.000.000 actiuni  in vederea derularii de programe de tip “stock option plan”.

    Aproba mandatarea Consiliului de Administratie si in mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind derularea programului de rascumparare actiuni. Mentine mandatarea acordata Consiliului de Administratie prin hotararea AGA nr. 8 din 25.04.2016, publicata in M.Of. 1861/16.05.2016, privind derularea programelor viitoare de tip “stock option plan”.

 

Hotararea 4

Aproba data de 10 mai 2019 ca data de inregistrare (ex-date 09 mai 2019) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

 

Hotararea 5

Aproba mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

 

***

 

B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 18.04.2019 la prima convocare; Hotarari adoptate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova S.A. si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 18.04.2019, ora 1100, la sediul social al SIF Moldova S.A. din Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, sala “Ioan Maric”. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 05.04.2019.

La sedinta au participat personal,  prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 67 actionari detinand un numar de 447.798.459 actiuni cu drept de vot, reprezentand  45,181% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (total actiuni cu drept de vot 991.113.939 reprezentand 97,82% din capitalul social al SIF Moldova).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedintele Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 18 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

 

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului Adunarii Generale Ordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

 

Hotararea 2

Aproba Situatiile financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiul financiar 2018 si Raportul Consiliului de Administratie, insotite de Raportul auditorului financiar.

 

Hotararea 3

Aproba Situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiul financiar 2018 si Raportul consolidat al Consiliului de Administratie, insotite de Raportul auditorului financiar.

 

Hotararea 4

Aproba:

a)     Repartizarea  pe destinatii a profitului net realizat in anul 2018, dupa cum urmeaza:

u  Rezultat net de repartizat                    50.159.949 lei

u  Dividende                                            30.256.347 lei

u  Alte rezerve                                         19.903.602 lei

b)    Dividendul brut de 0,0304  lei/actiune.

c)     Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net.

d)    Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania.

e)     Data de 10 mai 2019 ca data de inregistrare (ex-date 09 mai 2019) si data de 30 mai 2019 ca data platii dividendului.

 

Hotararea 5

Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2015 stabilite prin AGOA din 25.04.2016, neridicate pana la data de 01.07.2019 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.

 

Hotararea 6

Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

 

Hotararea 7

Aproba Programul de activitate 2019 in acord cu “Strategia si politica de investitii a SIF Moldova” .

Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.

·         venituri totale:               103.293.827 lei 

·         cheltuieli totale:               49.087.940 lei 

·         profit brut:                        54.205.887 lei 

·         profit net:                         48.810.706 lei

 

Hotararea 8

Aproba numirea KPMG Audit S.R.L. in calitate de auditor financiar si durata contractului de audit financiar de 2 ani (2019-2021), avand in vedere rezultatele votului secret si prevederile Actului Constitutiv al SIF Moldova.   

 

Hotararea 9

Aproba data de 10 mai 2019 ca data de inregistrare (ex-date 09 mai 2019) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

 

Hotararea 10

Mandateaza Consiliului de Administratie si individual membrii acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 

Costel Ceocea

Presedintele Consiliului de Administratie

 

Michaela Puscas

Ofiter de Conformitate