Hotarari AGOA & AGEA 26.03.2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr.12028/ 26.03.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 10/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

26.03.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. si Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A. din data de 26.03.2019 (prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A., convocate pentru data de 26.03.2019/ 27.03.2019 si-au desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 26.03.2019, incepand cu ora 1000, si respectiv ora 1100 la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 5/ 18.02.2019, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 778/ 20.02.2019 si in ziarul “Romania Libera” din 20.02.2019, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 4/ 18.02.2019, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinzand ordinea de zi completata, aprobat prin Decizia C.A. nr. 7/ 27.02.2019, urmare solicitarii actionarului majoritar Ministerul Energiei, de introducere a unui punct suplimentar, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 947/ 01.03.2019, Partea a IV-a si, respectiv, in ziarul “Romania Libera” din data de 01.03.2019 si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 5/ 27.02.2019, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 15.03.2019. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si 4 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 172 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0020% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 567,6 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 3 actionari detinatori ai unui numar de 1.287.848 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 14,8755% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 4.249.898,4 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.371.392 si corespunde unui numar de 6.371.392 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 73,5937% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 21.025.593,6 lei.

 

Convocatorul A.G.E.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 5/ 18.02.2019, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 778/ 20.02.2019 si in ziarul “Romania Libera” din 20.02.2019, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 4/ 18.02.2019, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (2) lit. a) si c) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare.

La lucrarile A.G.E.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 15.03.2019. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si 2 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 161 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0018% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 531,3 lei.

Pentru sedinta A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 3 actionari detinatori ai unui numar de 1.287.848 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 14,8755% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 4.249.898,4 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.E.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.371.381 si corespunde unui numar de 6.371.381 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 73,5935% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 21.025.557,3 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, au fost emise Hotararea nr. 1/ 2019 a A.G.O.A. si, respectiv Hotararea nr. 1/ 2019 a A.G.E.A. avand urmatorul continut:

 

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 26.03.2019

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 26.03.2019 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aproba alegerea dlui. Prepelita Alexandru in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 2. Aproba tranzactia cu S.N.T.F.M. “CFR MARFA” S.A. ce se va concretiza prin incheierea unui contract avand ca obiect “Servicii de transport pe calea ferata a titeiului si gazolinei din rampele de incarcare la destinatiile stabilite de CONPET S.A.

Art. 3. Ia act de Nota de informare nr. 270270/ CCM/ 11.12.2018, intocmita de Corpul de Control al Ministrului Energiei, privind verificarea aspectelor sesizate prin Nota nr. 210023/ 31.05.2018 a Directiei Generale Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie, referitoare la Societatea CONPET S.A. Ploiesti si solicita Consiliului de Administratie:

(i) efectuarea, prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare si Comitetul de Audit, a unei analize referitoare la aspectele constatate si

(ii) prezentarea in proxima A.G.O.A. a unui raport cuprinzand concluziile analizei si, dupa caz, a propunerilor privind masurile de ordin administrativ si/ sau civil ce se impun.

Art. 4. Aproba data de inregistrare 12.04.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 11.04.2019. 

Art. 5. Aproba imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 26.03.2019

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 26.03.2019 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aproba alegerea dlui. Prepelita Alexandru in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 2. Aproba declansarea operatiunii de majorare a capitalului social al societatii CONPET S.A. cu valoarea terenurilor detinute in baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate si aproba formularea unei solicitari catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor in suprafata totala de 554.537,61 m.p., aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate, in vederea majorarii capitalului social al CONPET S.A.

Art. 3. Aproba data de inregistrare 12.04.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 11.04.2019.

Art. 4. Aproba imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.E.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.E.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS