Hotarari AGOA & AGEA 27.04.2017

M MedLife S.A.

Nr 2/27.04.2017

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a

Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 27.04.2017

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

MED LIFE S.A.

 

In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, MED LIFE S.A. informeaza investitorii cu privire la :

 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA)

din data de 27 aprilie 2017.

 

 

Hotararile sunt prezentate in anexa prezentului raport curent.

 

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General

 

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 /27.04.2017

 

Adunarea generala ordinara a actionarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.023.000 RON (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 111 si art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1006 din data de 27.03.2017 precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 24.03.2017,

 

Legal si statutar intrunita in data de 27.04.2017, ora 10.00, in cadrul primei convocari la sala "Paris Gauche" din cadrul Hotelului "Novotel", str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, Bucuresti, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 30 actionari care detin un numar de 14.673.916 actiuni  cu drept de vot, reprezentand 73,0336% din totalul drepturilor de vot, respectiv 73,0336% din capitalul social al Societatii,

HOTARASTE

1.    Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare se aproba

Situatiile financiare anuale individuale ale Societatii la 31.12.2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.

2.    Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare se aproba

Situatiile financiare anuale consolidate la 31.12.2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.

 

3.    Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare se aproba

 

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

4.    Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare se aproba

Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate al Societatii la nivel individual pentru exercitiul financiar 2017.

5.    Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare se aproba

Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate la nivel consolidat pentru exercitiul financiar 2017.

6.    Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare se aproba

Ca Directorul General sa efectueze formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

7.    Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare se aproba

Data de 16.05.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

 

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 4 (patru) exemplare originale, fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 27.04.2017.

 

Presedinte Adunare                                     Secretar Adunare

 

                         Mihail Marcu                                                  Cristina Tudoras

________________                                         ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 2 /27.04.2017

 

Adunarea generala ordinara a actionarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.023.000 RON (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 111 si art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1006 din data de 27.03.2017 precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 24.03.2017,

 

Legal si statutar intrunita in data de 27.04.2017, ora 10.00, in cadrul primei convocari la sala "Paris Gauche" din cadrul Hotelului "Novotel", str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, Bucuresti, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 30 actionari care detin un numar de 14.673.916 actiuni  cu drept de vot, reprezentand 73,0336% din totalul drepturilor de vot, respectiv 73,0336% din capitalul social al Societatii,

HOTARASTE

 

8.    Cu un numar total de 14.673.916 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 14.673.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 73,0336% din capitalul social al Societatii si 73,0336% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 13.551.916 voturi "pentru" reprezentand 92,3538% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 1.122.000 "abtineri" reprezentand 7,6462% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, se aproba

 

Remuneratia Consiliului de Administratie aferenta intregii durate a mandatelor in curs dupa cum urmeaza (i) echivalentul in RON al sumei de 5.000 EUR/luna net pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie cu exceptia presedintelui si (ii) echivalentul in RON al sumei de 7.000 EUR/luna net pentru presedintele Consiliului de Administratie.

 

9.     Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare se aproba

Ca Directorul General sa efectueze formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

10.  Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare se aproba

Data de 16.05.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

 

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 4 (patru) exemplare originale, fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 27.04.2017

 

Presedinte Adunare                                     Secretar Adunare

                         Mihail Marcu                                                  Cristina Tudoras

 

________________                                         ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 /27.04.2017

 

Adunarea generala ordinara a actionarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.023.000 RON (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 113 si art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1006 din data de 27.03.2017 precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 24.03.2017,

 

Legal si statutar intrunita in data de 27.04.2017, ora 12.00, in cadrul primei convocari la sala "Paris Gauche" din cadrul Hotelului "Novotel", str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, Bucuresti, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 29 actionari care detin un numar de 14.673.906 actiuni cu drept de vot, reprezentand 73,0336% din totalul drepturilor de vot, respectiv 73,0336% din capitalul social al Societatii,

HOTARASTE

 

11.  Cu unanimitatea de voturi  valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare se aproba

Procedura de desfasurare a adunarilor generale a actionarilor Societatii ("Procedura AGA").

12.  Cu unanimitatea de voturi  valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare se aproba

 

Modelul de contract de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie.

 

13.  Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare se aproba

 

Ca Directorul General sa efectueze formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGEA din data de 27.04.2017, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

14.  Cu unanimitatea de voturi  valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare se aproba

Data de 16.05.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

 

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 27.04.2017.

 

 

Presedinte Adunare                                     Secretar Adunare

 

                         Mihai Marcu                                                   Tudoras Cristina

 

________________                                         ________________