Hotarari AGOA & AGEA - 27.04.2018

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 27.04.2018

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament CNVM nr. 1/2006

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Evenimente importante:

A.    Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27.04.2018 la prima convocare; Hotarari adoptate.

B.    Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2018 la prima convocare; Hotarari adoptate.

 

A.    Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27.04.2018 la prima convocare; Hotarari adoptate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 27.04.2018, ora 1000, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C parter. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 13.04.2018.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 73 actionari detinand un numar de 451.406.603 actiuni cu drept de vot, reprezentand  45,119% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (total actiuni cu drept de vot 1.000.490.575 reprezentand 98,75% din capitalul social al SIF Moldova).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedintele Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 19 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

 

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului Adunarii Generale Extraordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

 

Hotararea 2

Aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social, cu urmatoarele caracteristici principale:

(i)     scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului in vederea reducerii capitalului social al acesteia, prin anularea actiunilor, in conformitate cu prevederile legale incidente;

(ii)   numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: 11.000.000 actiuni (1,09% din capitalul social);

(iii) pretul minim per actiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei;

(iv)  pretul maxim per actiune:  2, 5 lei;

(v)    durata Programului: maximum 12 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.;

(vi)  plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil inregistrat in situatiile financiare 2017, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile;

(vii)  achizitionarea actiunilor in cadrul Programului se va desfasura prin oferta publica de cumparare initiata de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

Mandateaza Consiliului de Administratie si in mod individual a membrii acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind derularea programului de rascumparare actiuni.

 

Hotararea 3

Aproba schimbarea denumirii societatii din Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A. in FIRST ROMANIA CAPITAL INVEST S.A.

Aproba modificarea art.1, alin.1 si a art.7, alin.11, alin. 19, lit. m) si alin. 25 din Actul Constitutiv al SIF Moldova (aviz ASF nr. nr. 21 din 23.01.2018), dupa cum urmeaza: 

1.     Art.1, alin (1) Denumirea societatii este: FIRST ROMANIA CAPITAL INVEST S.A

2.     Art.7 alin (11) Limitele generale anuale ale remuneratiilor si premiilor tuturor administratorilor, inclusiv remuneratiile suplimentare ale administratorilor insarcinati cu functii specifice, precum si ale directorilor sunt in cuantum de 0,6% din valoarea activului total mediu al anului precedent, calculat si raportat conform prevederilor legale. Inclusa in limitele generale, remuneratia lunara a tuturor membrilor consiliului de administratie este la nivelul a 0,015% din valoarea activului total mediu al anului precedent, repartizata in mod egal. Administratorii si directorii participa la planul de beneficii, platit inclusiv prin alocare de actiuni ori de optiuni de a achizitiona actiuni ale societatii, in cuantum de 5% din profitul net realizat si din castigul net din tranzactii  reflectat in rezultatul reportat. Nivelul efectiv al acestei participari se stabileste de catre Consiliul de administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale in  Adunarea Generala a Actionarilor.

3.     Art. 7, alin (19) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:

m) delegarea dreptului de reprezentare a societatii catre alti administratori, fixand si limitele mandatului;

(25) Reprezentarea societatii in raport cu tertii si in justitie se face de catre directorul general sau de catre directorul general adjunct.

Mandateaza Consiliul de Administratie si in mod individual Directorul General si Directorul General Adjunct pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind schimbarea denumirii si a modificarii Actului Constitutiv, incluzand, dar fara a se limita la: inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararii; intocmirea, semnarea si transmiterea tuturor documentelor in acest scop (modificare denumire din emblema si marca, etc.), efectuarea tuturor si a oricaror formalitati necesare, in fata oricarei autoritati competente, pentru punerea in aplicare a hotararii.

 

Hotararea 4

Aproba data de 15.05.2018 ca data de inregistrare (ex-date 14.05.2018) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

 

Hotararea 5

Aproba mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

 

***

B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2018 la prima convocare; Hotarari adoptate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 27.04.2018, ora 11, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C parter. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 13.04.2018.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 75 actionari detinand un numar de 451.561.613 actiuni cu drept de vot, reprezentand  45,134% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (total actiuni cu drept de vot 1.000.490.575 reprezentand 98,75% din capitalul social al SIF Moldova).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedintele Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 18 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

 

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului Adunarii Generale Ordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

 

Hotararea 2

Aproba Situatiile financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiul financiar 2017 si Raportul Consiliului de Administratie, insotite de Raportul auditorului financiar.

 

Hotararea 3

Aproba Situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiul financiar 2017 si Raportul consolidat al Consiliului de Administratie, insotite de Raportul auditorului financiar.

 

Hotararea 4

Aproba:

a)     Repartizarea  pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2017, dupa cum urmeaza:

·         Profit net de repartizat         164.786.748 lei

·         Rezerve legale                          3.155.222 lei

·         Dividende                            49.858.959 lei

·         Alte rezerve               111.772.567 lei

b)    Dividendul brut de 0,05  lei/actiune.

c)     Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net.

d)    Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania, pentru asigurarea continuitatii procesului de plata a dividendelor pentru actionarii SIF Moldova.

e)     Aproba data de 12.09.2018 ca data de inregistrare (ex-date 11.09.2018) si data de 02.10.2018 ca data a platii aferente dividendului.

 

Hotararea 5

Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2014 stabilite prin AGOA din 02.04.2015, neridicate pana la data de 30.06.2018 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.

 

Hotararea 6

Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

 

Hotararea 7

Aproba Programul de activitate 2018 in acord cu “Strategia si politica de investitii a SIF Moldova”.

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018:

·         venituri totale:   103.335.525  lei

·         cheltuieli totale:   46.966.258  lei

·         profit brut:            56.369.267  lei

·         profit net:             51.794.969  lei

 

Hotararea 8

Aproba data de 15.05.2018 ca data de inregistrare (ex-date 14.05.2018) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.

 

Hotararea 9

Mandateaza Consiliului de Administratie si individual membrii acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 

Costel Ceocea 

Presedintele Consiliului de Administratie

 

Michaela Puscas

Ofiter de Conformitate