Hotarari AGOA & AGEA - 27 aprilie 2020

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 27.04.2020

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Evenimente importante:

A.    Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27.04.2020 la prima convocare; Hotarari adoptate.

B.    Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2020 la prima convocare; Hotarari adoptate.

 

A.    Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27.04.2020 la prima convocare; Hotarari adoptate.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 27.04.2020, ora 1000, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, parter, sala “Ioan Maric”. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 15.04.2020.

 

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, un numar de 61 actionari detinand un numar de 449.372.304 actiuni cu drept de vot, reprezentand 45,922% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (total actiuni cu drept de vot 978.545.119 reprezentand 97,64% din capitalul social al SIF Moldova).

 

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedintele Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA.

 

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 19 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati pentru hotararile 1, 2, 4, 5, 6 si cu cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati pentru hotararea nr. 3 privind reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza :

 

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului adunarii generale extraordinare, format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, inscrisi pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

Hotararea 2

1.     Aproba modificarea Actului Constitutiv al SIF Moldova SA, in vederea alinierii la  prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa cum urmeaza:

Art. 1, alineat 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Forma juridica: Societatea este infiintata ca persoana juridica romana de drept privat, organizata ca societate pe actiuni, sub forma unei societati de investitii, incadrata conform reglementarilor aplicabile ca Fond de investitii alternative, destinat investitorilor de retail, autoadministrat, fiind autorizat de A.S.F in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative.

Art. 1, alineat 3 si 4 se elimina.

Art. 1, alineat 5 se renumeroteaza si devine alineat 3, se modifica si va avea urmatorul continut:

(3) Societatea functioneaza in conformitate cu (a) legislatia speciala privind fondurile de investitii alternative de tipul societatilor de investitii si cele privind administratorii de fonduri de investitii alternative; (b) legislatia privind societatile admise la tranzactionare pe o piata reglementata; (c) dispozitiile legale privind societatile cu personalitate juridica; (d) prevederile prezentului Act constitutiv si a reglementarilor interne.

Art. 1, alineat 6, 7 si 8 se renumeroteaza ca Art. 1, alineat 4, 5 si 6.

Art. 3, alineat 3 se modifica si va avea urmatorul continut:

(3) Actiunile emise de societate sunt nominative, ordinare, de valori egale, emise in forma dematerializata, evidentiate prin inscriere in cont si acorda titularilor lor drepturi egale.

Art. 3, alineat 8 si 9 se elimina, cu renumerotarea corespunzatoare a alineatelor 10 si 11.

Art. 5, alineat 2 si 3 se elimina.

Art. 6, alineat 6, se modifica si va avea urmatorul continut:

(6) Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

a) schimbarea formei juridice a societatii si/sau schimbarea formei de administrare prin desemnarea unui AFIA extern, in conditiile legii;

b) mutarea sediului societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

d) majorarea capitalului social;

e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

f) consolidarea sau splitarea valorii nominale a actiunii

g) fuziunea sau divizarea societatii;

h) dizolvarea anticipata a societatii;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta categorie;

j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

k) emisiunea de obligatiuni;

l) admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din state  membre sau state nemembre ale Uniunii Europene;

m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta  aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art. 6, alineat 16, se modifica si va avea urmatorul continut:

(16) Fiecare actiune da dreptul la un vot.

Art. 9, alineat 2, se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale.

Art. 10, alineat 1, se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Organizarea societatii se aproba de catre consiliul de administratie. Organigrama si limitele de salarizare se aproba de consiliul de administratie.

Art. 17, alineat 2, se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Activitatile pe care le va desfasura Depozitarul si conditiile de inlocuire a Depozitarului, precum si regulile de asigurare a protectiei actionarilor in astfel de situatii, vor fi prevazute in contractul de depozitare si se vor face cu respectarea prevederilor legale aplicabile si ale actului constitutiv. 

Art. 19, alineat 1 si 2, se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Prezentul Act Constitutiv se completeaza cu prevederile si reglementarile speciale emise de reglementator, cu dispozitiile legale speciale precum si cu prevederile legale emise in materia societatilor.

Ori de cate ori in prezentul Act constitutiv se utilizeaza termenul “reglementari”, referinta se considera efectuata la reglementarile specifice societatii, emise de catre autoritatea de reglementare.

Ori de cate ori in cuprinsul prezentului Act constitutiv se utilizeaza sintagma “reglementarile si dispozitiile legale”, referinta se considera facuta la toate reglementarile emise de catre autoritatea de reglementare precum si la dispozitiile legale speciale sau generale privind organizarea si functionarea societatii.

(2) Orice acte normative aparute ulterior care inlatura sau restrang limitarile expres prevazute in prezent pentru fondurile de investitii alternative de tipul societatilor de investitii si pentru administratorii de fonduri de investitii alternative vor modifica, prin efectul legii, clauzele din prezentul Act constitutiv.

 

2.     Aproba ca modificarea Art. 3 alin. 8 si 9 si a Art. 6, alin. 16 din Actul Constitutiv, privind eliminarea limitei de detinere de 5% din capitalul social al societatii si a restrictiilor aferente acestei limite, sa produca efecte incepand cu 24 iulie 2020, data abrogarii art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, adica la implinirea termenului de 6 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

 

Hotararea 3

Aproba reducerea capitalului social al Societatii de Investitii Financiare Moldova SA, in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, de la 100.217.917,60 lei la  98.947.917,60 lei,  respectiv cu suma de 1.270.000, ca urmare a anularii unui numar de 12.700.000 actiuni proprii dobandite de catre societate, in conformitate si motivat de Hotararea AGEA nr. 3 din 18.04.2019. Ulterior reducerii, capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Moldova SA va avea valoarea de 98.947.917,60 lei impartit in  989.479.176 actiuni.

Aproba modificarea articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea urmatorul continut: “Capitalul social este de 98.947.917,60 lei si este divizat in 989.479.176  actiuni.”

 

Hotararea 4

Aproba derularea  unui program de rascumparare a actiunilor proprii cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

a) Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor, precum si pentru derularea de programe de tip “stock option plan” pentru distribuirea de actiuni catre angajati, administratori si directorii Societatii.

b) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: maxim 20.800.000 actiuni (2,0755% din capitalul social), din care maxim 11.000.000 actiuni (1,0976% din capitalul social) vor fi rascumparate in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor si maxim 9.800.000 actiuni (0,9779% din capitalul social) vor fi rascumparate in vederea distribuirii catre angajati, administratori si directorii Societatii, in cadrul unor programe de tip “stock option plan”.

c) Pretul minim per actiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei.

d) Pretul maxim per actiune: 1,6 lei.

e) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

f) Plata actiunilor rascumparate va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale inregistrate in situatiile financiare 2019, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

g) Achizitionarea actiunilor se va realiza prin oferta publica de cumparare pentru dobandirea a maxim 11.000.000 actiuni in vederea reducerii capitalului social si prin operatiuni in piata pentru dobandirea a maxim 9.800.000 actiuni in vederea derularii de programe de tip “stock option plan”.

Aproba mandatarea Consiliului de Administratie si in mod individual al membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind derularea programului de rascumparare actiuni. Mentine mandatarea acordata Consiliului de Administratie prin Hotararea AGEA nr. 3 din 18.04.2019, publicata in M.Of. nr. 2124/21.05.2019, privind adoptarea tuturor masurilor necesare pentru derularea si implementarea programelor viitoare de tip “stock option plan.

 

Hotararea 5

Aproba data de 19 mai 2020 ca data de inregistrare (ex-date 18 mai 2020) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

 

Hotararea 6

Aproba mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

 

***

B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2020 la prima convocare; Hotarari adoptate.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova S.A. si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 27.04.2020, ora 1100, la sediul social al SIF Moldova S.A. din Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, parter, sala “Ioan Maric”. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 15.04.2020.

 

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 61 actionari detinand un numar de 449.372.304 actiuni cu drept de vot, reprezentand  45,922% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (total actiuni cu drept de vot 978.545.119 reprezentand 97,64% din capitalul social al SIF Moldova).

 

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedintele Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA.

 

In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 18 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

 

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului adunarii generale ordinare, format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, inscrisi pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

 

Hotararea 2

Aproba Situatiile financiare individuale ale SIF Moldova SA intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiul financiar 2019 si Raportul Consiliului de Administratie, insotite de Raportul auditorului financiar.

 

Hotararea 3

Aproba Situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiul financiar 2019 si Raportul consolidat al Consiliului de Administratie, insotite de Raportul auditorului financiar.

 

Hotararea 4

Aproba

-       Repartizarea  pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019, dupa cum urmeaza:

·         Rezultat net de repartizat                           127.369.627 lei

·         Dividende                                                     59.063.889 lei

·         Alte rezerve                                                  68.305.738 lei

-       Dividendul brut de 0,06 lei/actiune.

-       Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net

-       Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania.

-       Data de 19 mai 2020 ca data de inregistrare (ex-date 18 mai 2020) si a datei de 11  iunie  2020 ca data platii dividendului.

 

Hotararea 5

Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2016 stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4 din 04.04.2017, neridicate pana la data 17.11.2020, data ce va fi prelungita corespunzator cu dispozitiile privind suspendarea termenelor de prescriptie pe durata starii de urgenta, si inregistrarea lor conform prevederilor legale.

 

Hotararea 6

Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

 

Hotararea 7

Aproba Programul de activitate 2020 in acord cu “Strategia si politica de investitii a SIF Moldova”.

Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020:

·         venituri totale                                                    88,8 mil. lei      

·         cheltuieli totale                                                  69,5 mil. lei      

·         profit brut                                                          19,3 mil. lei      

·         profit net                                                           15,9 mil. lei

·         castig net din cedarea activelor FVTOCI         23,1 mil. lei

·         rezultat net                                                        39 mil. lei

 

Hotararea 8

Aproba data de 19 mai 2020 ca data de inregistrare (ex-date 18 mai 2020) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

 

Hotararea 9

Aproba mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 

Costel Ceocea

Presedintele Consiliului de Administratie

 

Claudiu Doros

Director General

 

Michaela Puscas

Ofiter de Conformitate