Hotarari AGOA si AGEA 27.04.2020

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 27 aprilie 2020

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 27 Aprilie 2020 au avut loc sedintele Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare  a Actionarilor companiei, astfel cum acestea au fost convocate in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atasam prezentului raport curent:

§  Hotararea nr. 4/27.04.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA

§  Hotararea nr. 5/27.04.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.

 

 

HOTARAREA NR. 4 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 27 aprilie 2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare,  convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 27 aprilie 2020, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 77.5867% din capitalul social si 77.5867% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu 9132387 de voturi Pentru reprezentand 99.972070% din numarul total de voturi exprimate si cu 2551 de voturi Abtinere, reprezentand 0.027930% din numarul total de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Art.2. Cu 9132387 de voturi Pentru reprezentand 99.972070% din numarul total de voturi exprimate si cu 2551 de voturi Abtinere, reprezentand 0.027930% din numarul total de voturi exprimate, ia act de Raportul anual al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata in anul 2019.

Art.3. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentand 99.999440% din numarul total de voturi exprimate si cu 51 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000560% din numarul total de voturi exprimate, aproba dividendul brut pe actiune in valoare de 15,47 lei/actiune, aferent anului financiar 2019.

Art.4. Cu 9132387 de voturi Pentru reprezentand 99.972070% din numarul total de voturi exprimate si cu 2551 de voturi Abtinere, reprezentand 0.027930% din numarul total de voturi exprimate, ia act de continutul Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale incheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2019 si de opinia exprimata in raportul sau de catre auditorul independent BDO AUDIT SRL.

Art.5. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentand 99.999440% din numarul total de voturi exprimate si cu 51 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000560% din numarul total de voturi exprimate, aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2019, dupa cum urmeaza:

1.    repartizarea profitului net dupa cum urmeaza:

- dividende cuvenite actionarilor

182.141.366,68 lei

- profit destinat constituirii surselor proprii de finantare

166.117.649,32 lei

2.    participarea salariatilor la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivelul SNTGN “TRANSGAZ” SA, in vigoare, in suma de 15.833.774 lei.

Art.6. Cu 1777623 de voturi Pentru reprezentand 19.459610% din numarul total de voturi exprimate, cu 7073874 de voturi Impotriva reprezentand 77.437570% din numarul total de voturi exprimate si cu 283441 de voturi Abtinere, reprezentand 3.102820% din numarul total de voturi exprimate, nu ia act de Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2019.

Art.7. Cu 8848997 de voturi Pentru reprezentand 96.869810% din numarul total de voturi exprimate si cu 285941 de voturi Abtinere, reprezentand 3.130190% din numarul total de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2019.

Art.8. Cu 1962657 de voturi Pentru reprezentand 21.485170% din numarul total de voturi exprimate, cu 6888840 de voturi Impotriva reprezentand 75.412010% din numarul total de voturi exprimate si cu 283441 de voturi Abtinere, reprezentand 3.102820% din numarul total de voturi exprimate, nu aproba evaluarea indeplinirii indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ce constituie anexa la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art.9. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentand 99.999440% din numarul total de voturi exprimate si cu 51 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000560% din numarul total de voturi exprimate, aproba urmatoarele:

  1. Prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2016 si neridicate pana la data prescrierii (18.07.2020);
  2. Inregistrarea  in contul de venituri al societatii a valorii reprezentand dividendele aferente exercitiului financiar 2016 neridicate pana la data prescrierii, respectiv 18.07.2020.

Art.10. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentand 99.999440% din numarul total de voturi exprimate si cu 51 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000560% din numarul total de voturi exprimate, ia act de Raportul privind achizitia de bunuri, servicii si lucrari a caror valoare este mai mare de 500.000 euro/achizitie (pentru achizitiile de bunuri si lucrari) si respectiv 100.000 euro/achizitie (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Medias in trimestrul al IV-lea 2019.

Art.11. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentand 99.999440% din numarul total de voturi exprimate si cu 51 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000560% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 26 iunie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.12. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentand 99.999440% din numarul total de voturi exprimate si cu 51 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000560% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 25 iunie 2020 ca ex date, conform prevederilor legale in vigoare.

Art.13. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentand 99.999440% din numarul total de voturi exprimate si cu 51 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000560% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 17 iulie 2020 ca data a platii dividendelor.

Art.14. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentand 99.999440% din numarul total de voturi exprimate si cu 51 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000560% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Lapusan Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Lapusan Remus Gabriel

 

HOTARAREA NR. 5 a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 27 aprilie 2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 27 aprilie 2020, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 77.5867% din capitalul social si 77.5867% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu 8851497 de voturi Pentru reprezentand 96.897180% din numarul total de voturi exprimate, cu 283390 de voturi Impotriva reprezentand 3.102270% din numarul total de voturi exprimate si cu 51 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000560% din numarul total de voturi exprimate, aproba aderarea SNTGN Transgaz SA, in calitate de Membru Asociat, la Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) si mandatarea dnei Elisabeta Ghidiu – director Departament Strategie si Management Corporativ si a dnei Lacramioara Ciolpan – sef Serviciu Relatii cu Investitorii, in relatia cu aceasta.

Art.2. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentand 99.999440% din numarul total de voturi exprimate si cu 51 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000560% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 26 iunie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.

Art.3. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentand 99.999440% din numarul total de voturi exprimate si cu 51 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000560% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Lapusan Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Lapusan Remus Gabriel