Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 10 martie 2020

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 10.03.2020

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: 

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10 martie 2020

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, (in continuare denumita „SIF Banat-Crisana SA”), cu sediul in Arad, Calea Victoriei nr. 35A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, avand codul unic de inregistrare 2761040, atribut fiscal R, numarul din registrul A.S.F. PFR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris si varsat 51.746.072,40 lei, tinuta in data de 10 martie 2020 incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la prima convocare (denumita in continuare ”AGEA”),

Avand in vedere:

·  Convocarea pentru AGEA comunicata initial in 23 ianuarie 2020 catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Bursa de Valori Bucuresti,  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 311 din 27 ianuarie 2020, cotidianul national Ziarul Financiar nr. 5340 din 28 ianuarie 2020, cotidianul local Jurnal Aradean nr. 8493 din 28 ianuarie 2020, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crisana, (www.sif1.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data de 23 ianuarie 2020 si completarea ordinii de zi comunicata in 18 februarie 2020 catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Bursa de Valori Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 667 din 19 februarie 2020, in cotidianul national Ziarul Financiar nr. 5357 din 20 februarie 2020, in cotidianul local Jurnal Aradean nr. 8510 din 20 februarie 2020, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crisana, (www.sif1.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data de 18 februarie 2020,

·  Actul Constitutiv al SIF Banat-Crisana SA in vigoare la data de 29 ianuarie 2020,

·  Legea societatilor nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

·  Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative,

·  Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

·  Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

A decis asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA dupa cum urmeaza:

Hotararea nr. 1

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 192.578.466 actiuni, reprezentand 37,43% din numarul total de drepturi de vot , cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,65% din voturile exprimate, aproba alegerea secretarilor sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Eugen Ioan Cristea si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

Hotararea nr. 2

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 192.578.466 actiuni, reprezentand 37,43% din numarul total de drepturi de vot , cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,65% din voturile exprimate, aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, compusa din Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

Hotararea nr. 3

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 192.578.466 actiuni, reprezentand 37,43% din numarul total de drepturi de vot , cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 85,42% din voturile exprimate, aproba modificarea Actului constitutiv al societatii, in vederea corelarii cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa cum urmeaza:

- la art. 3 se elimina alineatele (3), (4), (5) si (6) referitoare la limitele de detinere de 5% din capitalul social al societatii, art. 3 urmand a avea urmatorul continut:

”Art.3 Capital social si actiuni.

(1) Capitalul social al societatii are valoarea de 51.746.072,4 lei si este divizat in 517.460.724 actiuni de cate 0,10 lei, repartizat pe actionari asa cum rezulta din evidentele inscrise in registrul actionarilor.

(2)Actiunile societatii sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata si acorda drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,10 lei. Actiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand dintr-o actiune.”

Modificarea a art. 3 din Actul constitutiv va produce efecte incepand cu 24 iulie 2020, data abrogarii art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, adica la implinirea  termenului de 6 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Hotararea nr. 4

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 192.578.466 actiuni, reprezentand 37,43% din numarul total de drepturi de vot , cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,64% din voturile exprimate, aproba data de 27 martie 2020 ca data de inregistrare (26 martie 2020 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

***

In ceea ce priveste rezolutia de la punctul 5 de pe ordinea de zi privind reducerea capitalului social al societatii prin anularea unui numar de 72.842.636 actiuni detinute de SIF MUNTENIA SA, OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz conform art. 1071 raportat la 1041 alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, cu suma de 7.284.263,6 lei, de la 51.746.072,40 lei la 44.461.808,8 lei, adunarea generala a actionarilor nu a intrunit majoritatea de voturi necesara pentru adoptarea acestei rezolutii, rezultatul votului la acest punct fiind: voturi „pentru” - 15,06%, voturi „impotriva” - 36,09% si „abtineri” - 48,85% din voturile exprimate.

In ceea ce priveste rezolutia de la punctul 6 de pe ordinea de zi privind suspendarea dreptului de vot pentru un numar de 72.842.636 actiuni detinute de SIF MUNTENIA SA, OPUS - CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz pana la inregistrarea reducerii de capital social, adunarea generala a actionarilor nu a intrunit majoritatea de voturi necesara pentru adoptarea acestei rezolutii, rezultatul votului la acest punct fiind: voturi „pentru” - 15,06%, voturi „impotriva” - 36,09% si „abtineri” - 48,85% din voturile exprimate.

 

 

Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi               

RC Conformitate, Eugen Cristea