Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27 aprilie 2020

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 27.04.2020

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: 

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2020

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, (in continuare denumita ”SIF Banat-Crisana SA” sau ”SIF 1”), cu sediul in Arad, Calea Victoriei nr. 35A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, avand codul unic de inregistrare 2761040, atribut fiscal R, numarul din registrul A.S.F. PFR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris si varsat 51.746.072,40 lei, tinuta in data de 27 aprilie 2020 incepand cu ora 12:00 (ora Romaniei), la prima convocare (denumita in continuare ”AGEA”),

Avand in vedere:

• Convocarea pentru AGEA comunicata in 23 martie 2020 catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Bursa de Valori Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.1138 din 24 martie 2020, cotidianul national Ziarul Financiar nr.5381din 25 martie 2020, cotidianul local Jurnal Aradean nr.8534 din 25 martie 2020, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crisana, (www.sif1.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data de 23 martie 2020,

• Actul Constitutiv al SIF Banat-Crisana SA in vigoare la data de 29 ianuarie 2020,

• Legea societatilor nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

• Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative,

• Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

• Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

 

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA dupa cum urmeaza:

Hotararea nr.1:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 188.208.716 actiuni, reprezentand 36,58% din numarul total de drepturi de vot , cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 99,64% din voturile exprimate, aproba reducerea capitalului social al Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana SA, in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 51.746.072,4 lei, la 51.542.236,3 lei ca urmare a anularii unui numar de 2.038.361actiuni proprii dobandite de catre societate, in cadrul programelor de rascumparare a actiunilor proprii. Ulterior reducerii, capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana SA va avea valoarea de 51.542.236,3 lei, fiind impartit in 515.422.363 de actiuni cu o valoare de 0,10 lei/actiune. Articolul 3 aliniatul (1) din Actul Constitutiv se modifica ca urmare a reducerii capitalului social si va avea urmatorul continut:

„Capitalul social al societatii are valoarea de 51.542.236,3 lei si este divizat in 515.422.363 actiuni de cate 0,10 lei, repartizat pe actionari asa cum rezulta din evidentele inscrise in registrul actionarilor.”

 

Hotararea nr.2:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 188.208.716 actiuni, reprezentand 36,58% din numarul total de drepturi de vot , cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 74,98% din voturile exprimate, aproba utilizarea unui numar de 880.000 de actiuni, aflate in proprietatea Societatii si rascumparate in temeiul Hotararii AGEA din 26 aprilie 2018, pentru distribuirea cu titlu gratuit catre membrii conducerii Societatii (administratori, directori), in cadrul Planului de tip „Stock Option Plan”, aprobat prin Hotararea AGEA din data de 22 aprilie 2019. Consiliul de Administratie al societatii este imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.

 

Hotararea nr.3:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 188.208.716 actiuni, reprezentand 36,58% din numarul total de drepturi de vot , cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 90,33% din voturile exprimate, aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii (“Programul I”) de catre Societate. Programul I urmeaza a se derula numai daca adunarea generala ordinara a actionarilor convocata pentru data de 27/28 aprilie 2020 aproba repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2019, in suma de 159.494.532 lei, la „Alte rezerve”, pentru surse proprii de finantare, in vederea sustinerii rascumpararii actiunilor proprii. Programul I se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

(i) Scopul programului I: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului in vederea reducerii capitalului social al acesteia;

(ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 15.000.000 de actiuni;

(iii) Pretul minim per actiune: 0,1 lei

(iv) Pretul maxim per actiune: 4,9665 lei

(v) Durata Programului I: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

(vi) Plata actiunilor dobandite in cadrul Programului I va fi facuta din sursele prevazute de lege.

Alaturi de caracteristicile principale, Programul I va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului I se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului I, Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor susmentionate.

 

Hotararea nr.4:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 188.208.716 actiuni, reprezentand 36,58% din numarul total de drepturi de vot , cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 74,98% din voturile exprimate, aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii (“Programul II”) de catre Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

(i) Scopul programului II: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului II pentru distribuirea cu titlu gratuit catre membrii conducerii Societatii (administratori, directori), in scopul fidelizarii acestora, precum si al recompensarii pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii, conform criteriilor de performanta ce urmeaza a fi stabilite de Consiliul de Administratie.

(ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 880.000 de actiuni

(iii) Pretul minim per actiune: 0,1 lei

(iv) Pretul maxim per actiune: 4,9665 lei

(v) Durata Programului II: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

(vi) Plata actiunilor dobandite in cadrul Programului II va fi facuta din sursele prevazute de lege.

Alaturi de caracteristicile principale, Programul II va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului II se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului II, Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor susmentionate.

 

Hotararea nr.5:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 188.208.716 actiuni, reprezentand 36,58% din numarul total de drepturi de vot , cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 75,08% din voturile exprimate, aproba utilizarea actiunilor achizitionate in cadrul Programului II de rascumparare a actiunilor proprii in vederea distribuirii cu titlu gratuit catre membrii conducerii Societatii (administratori, directori), in cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislatiei in vigoare. Consiliul de Administratie al societatii este imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.

 

Hotararea nr.6:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 188.208.716 actiuni, reprezentand 36,58% din numarul total de drepturi de vot , cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 99,64% din voturile exprimate, aproba data de 19 mai 2020 ca data de inregistrare (18 mai 2020 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

 

 

Vicepresedinte, Director General Adjunct, Radu-Razvan Straut

RC Conformitate, Eugen Cristea