Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2020

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 27.04.2020

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2020

Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, (in continuare denumita ”SIF Banat-Crisana SA” sau ”SIF 1”), cu sediul in Arad, Calea Victoriei nr. 35A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, avand codul unic de inregistrare 2761040, atribut fiscal R, numarul din registrul A.S.F. PFR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris si varsat 51.746.072,40 lei, tinuta in data de 27 aprilie 2020 incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la prima convocare (denumita in continuare ”AGOA”),

Avand in vedere:

• Convocarea pentru AGOA comunicata in 23 martie 2020 catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Bursa de Valori Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.1138 din 24 martie 2020, cotidianul national Ziarul Financiar nr.5381din 25 martie 2020, cotidianul local Jurnal Aradean nr.8534 din 25 martie 2020, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crisana, (www.sif1.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data de 23 martie 2020,

• Actul Constitutiv al SIF Banat-Crisana SA in vigoare la data de 29 ianuarie 2020,

• Legea societatilor nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

• Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative,

• Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

• Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

 

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA dupa cum urmeaza:

Hotararea nr.1:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 188.208.716 actiuni, reprezentand 36,58% din numarul total de drepturi de vot , cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 99,64% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de presedinte si de auditorul financiar.

 

Hotararea nr.2:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 188.208.716 actiuni, reprezentand 36,58% din numarul total de drepturi de vot , cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 84,46% din voturile exprimate, aproba repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2019, in suma de 159.494.532 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii de finantare, in vederea sustinerii unui program de rascumparare de actiuni.

Din sursele proprii de finantare prevazute de lege, Societatea va derula un program de rascumparare a unui numar de 15.000.000 de actiuni, in scopul reducerii capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.

Programul de rascumparare actiuni se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile, intrunind urmatoarele caracteristici principale:

- Pretul minim per actiune: 0,1 lei

- Pretul maxim per actiune: 4,9665 lei

- Durata programului: maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Ca urmare a aprobarii acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobarii AGEA din 27/28 aprilie 2020 rezolutia de la punctul 3 al ordinii de zi a acestei adunari, referitoare la derularea programului de rascumparare a actiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social al Societatii (Programul I).

 

Hotararea nr.3:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 188.208.716 actiuni, reprezentand 36,58% din numarul total de drepturi de vot , cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 96,66% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare consolidate intocmite pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.

 

Hotararea nr.4:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 188.208.716 actiuni, reprezentand 36,58% din numarul total de drepturi de vot , cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 96,28% din voturile exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.

 

Hotararea nr.5:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 188.208.716 actiuni, reprezentand 36,58% din numarul total de drepturi de vot , cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 99,62% din voturile exprimate, aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de activitate pentru anul 2020.

 

Hotararea nr.6:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 188.208.716 actiuni, reprezentand 36,58% din numarul total de drepturi de vot , cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 99,65% din voturile exprimate, aproba, pentru exercitiul financiar 2020, mentinerea remuneratiei lunare cuvenita membrilor consiliului de administratie in cuantumul aprobat prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26 aprilie 2016.

 

Hotararea nr.7:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 188.208.716 actiuni, reprezentand 36,58% din numarul total de drepturi de vot , cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 93,75% din voturile exprimate, aproba mentinerea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie si limitele generale ale remuneratiei directorilor la 0,42% din activul net mediu anual.

 

Hotararea nr.8:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 188.208.716 actiuni, reprezentand 36,58% din numarul total de drepturi de vot , cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 99,98% din voturile exprimate, aproba data de 22 septembrie

2020 ca data de inregistrare (21 septembrie 2020 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

 

 

***

 

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, raportat la prevederile art.155 din Legea nr.31/1990, s-a solicitat de catre doi actionari si anume: Preda Cristinel Laurentiu detinator a 7 actiuni SIF1 si Flaros SA - prin reprezentant legal Ungureanu Liviu - detinatoare a 623.669 actiuni SIF1, luarea unei hotarari referitoare la raspunderea administratorilor si directorilor cu urmatorul continut: „Aprobarea declansarii actiunii in raspundere, in temeiul art.155 din Legea nr.31/1990, impotriva administratorilor si directorilor societatii pentru prejudiciile cauzate acesteia prin investitiile in unitati de fond, obligatiuni precum si prin comisioanele de administrare pe care SIF Banat-Crisana le plateste societatilor de administrare a acestor fonduri si societatilor emitente de obligatiuni.”

Punctul a fost introdus pe ordinea de zi a AGOA si a fost supus votului secret, conform prevederilor legale. Actionarii prezenti in sala de sedinta, reprezentand 14,08% din numarul total al drepturilor de vot, au respins propunerea formulata cu 56.317.537 voturi „impotriva” reprezentand 97,62% din totalul voturilor exprimate, 623.676 voturi  „pentru” reprezentand 1,08% din totalul voturilor exprimate si 751.004 „abtineri” reprezentand 1,30% din totalul voturilor exprimate.

 

 

 

Vicepresedinte Director General Adjunct, Radu-Razvan Straut

RC Conformitate, Eugen Cristea