Hotararile AGEA din data de 22 aprilie 2019

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 23.04.2019

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: 

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22 aprilie 2019

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., s-a intrunit la prima convocare cu participarea directa sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 141.677.421 actiuni, reprezentand  27,38% din numarul total de drepturi de vot, din care 14.777.376 actiuni cu drepturi de vot suspendate.

Ordinea de zi a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1227/19.03.2019, cotidianul national Bursa nr. 51(6346)/19.03.2019, cotidianul local Jurnal Aradean nr. 8282/19.03.2019, pe site-ul societatii la adresa www.sif1.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de Actul Constitutiv, consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor, adunarea generala extraordinara a hotarat:

Art.1. Se aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii (“Programul I”) de catre Societate. Programul I urmeaza a se derula numai daca adunarea generala ordinara a actionarilor convocata pentru data de 22/23 aprilie 2019 aproba repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2018, in suma de 77.186.227 lei, la „Alte rezerve”, pentru surse proprii de finantare, in vederea sustinerii rascumpararii actiunilor proprii.  Programul I se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:
(i) Scopul programului I: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului in vederea reducerii capitalului social al acesteia;
(ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 15.000.000 de actiuni;
(iii) Pretul minim per actiune: 0,1 lei 
(iv) Pretul maxim per actiune: 4,38 lei 
(v) Durata Programului I: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
(vi). Plata actiunilor dobandite in cadrul Programului I va fi facuta din sursele prevazute de lege.
Alaturi de caracteristicile principale, Programul I va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului I se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului I, Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor susmentionate.

Hotararea a fost luata cu 87,64% voturi pentru, 12,36% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 126.900.045 voturi valid exprimate.

Art.2. Se aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii (“Programul II”) de catre Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:
(i) Scopul programului II: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului II pentru distribuirea cu titlu gratuit catre membrii conducerii Societatii (administratori, directori), in scopul fidelizarii acestora, precum si al recompensarii pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii, conform criteriilor de performanta ce urmeaza a fi stabilite de Consiliul de Administratie.
(ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 880.000 de actiuni
(iii) Pretul minim per actiune: 0,1 lei
(iv) Pretul maxim per actiune: 4,38 lei
(v) Durata Programului II: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
(vi) Plata actiunilor dobandite in cadrul Programului II va fi facuta din sursele prevazute de lege.

Alaturi de caracteristicile principale, Programul II va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului II se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului II, Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor susmentionate.

Hotararea a fost luata cu 67,93% voturi pentru, 31,53% voturi impotriva si 0,54% abtineri din totalul de 126.900.045 voturi valid exprimate.

Art.3. Se aproba utilizarea actiunilor achizitionate in cadrul Programului II de rascumparare a actiunilor proprii in vederea distribuirii cu titlu gratuit catre membrii conducerii Societatii (administratori, directori), in cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislatiei in vigoare. Consiliul de Administratie al societatii este imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.

Hotararea a fost luata cu 63,63% voturi pentru, 35,83% voturi impotriva si 0,54% abtineri din totalul de 126.900.045 voturi valid exprimate.

Art.4. Se aproba data de 15 mai 2019 ca data de inregistrare (14 mai 2019 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 126.900.045 voturi valid exprimate.

 

Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi

RC Conformitate, Eugen Cristea