Importanta utilizarii metodei votului prin corespondenta pentru AGA 27.07.2020

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 22.07.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Eveniment important de raportat: Importanta utilizarii optiunii de vot prin Corespondenta in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor in contextul raspandirii infectiei cu coronavirus

 

In contextul raspandirii comunitare a infectarii cu coronavirus in Romania si masurilor preventive dispuse de Guvernul Romaniei pe perioada starii de alerta, in vederea protejarii actionarilor sai, SN Nuclearelectrica SA („SNN”) reitereaza importanta utilizarii cu prioritate a exercitarii dreptului de vot prin corespondenta in cazul Adunarilor Generale ale Actionarilor ca masura de protectie pentru actionarii sai.

 

Toate informatiile si materialele aferente Adunarii Generale a Actionarilor din data de 27.07.2020 sunt publice si pot fi accesate pe site-ul SNN, www.nuclearelectrica.ro, in sectiunea Relatii cu investitorii/Informatii pentru actionarii/Info AGA/AGA 27.07.2020. Acestea includ convocatorul, inclusiv modalitatile de vot  si materialele aferente.

 

In conformitate cu HG nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, SNN va implementa toate masurile de protectie la locul de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor si va recomanda totodata, utilizarea metodei votului prin corespondenta pentru protejarea sanatatii dumneavoastra si a personalului SNN.

 

Va informam, in mod explicit, ca  participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acest moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar SNN nu poate fi tinuta raspunzatoare pentru un astfel de risc.

 

Pentru facilitarea accesului va reluam modalitatea de vot prin corespondenta si termenele aferente:

 

Votul prin corespondenta

 

Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 24.06.2020, ora 18:00 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Documente ce insotesc buletinele de vot:

a)  pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. si daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

b)  pentru actionari persoane juridice:

(i)   Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul

Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

(ii)    Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

 

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Buletinele de vot pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:

a)      Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 24.07.2020 ora 16:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si  cu majuscule:  „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27.07.2020” sau

b)      Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 24.07.2020, ora 16:00 la adresa [email protected], mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A ACTIONARILOR DIN 27.07.2020”.

 

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora

mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

La completarea imputernicirii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de 15.07.2020. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGOA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

Conform art. 92, alin. (19) din Legea 24/2017, in cazul in care pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor se afla rezolutii care necesita votul secret, votul actionarilor participanti in mod personal sau prin reprezentant, precum si al celor care voteaza prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta. In cazul votului prin reprezentant, dezvaluirea votului fata de acesta, inainte de adunarea generala, nu reprezinta o incalcare a cerintei privind caracterul secret al votului.

 

Cosmin Ghita

Director General