Importanta utilizarii optiunii de vot prin Corespondenta in cadrul AGA

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 17.03.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Eveniment important de raportat: Importanta utilizarii optiunii de vot prin Corespondenta in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor in contextul raspandirii infectiei cu coronavirus

 

In contextul raspandirii coronavirului si masurilor preventive dispuse de Guvernul Romaniei, in vederea protejarii actionarilor sai, SN Nuclearelectrica SA („SNN”) reitereaza importanta utilizarii cu prioritate a exercitarii dreptului de vot prin corespondenta in cazul Adunarilor Generale ale Actionarilor ca masura preventiva de protectie.

Reamintim ca SNN a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 30.03.2020, urmand sa convoace la nivelul lunii martie o AGA pentru luna aprilie in vederea aprobarii situatiilor financiare anuale 2019, in conformitate cu calendarul financiar publicat in luna ianuarie 2020.

Informatiile referitoare la AGA din data de 30.03.2020 sunt disponibile pe site-ul companiei, in sectiunea Relatii cu investitorii/informatii pentru actionarii/ingo AGA/AGA 30.03.2020. Acestea includ convocatorul, inclusiv modalitatile de vot,  si materialele aferente.

Pentru facilitarea accesului va reluam modalitatea de vot prin corespondenta si termele aferente:

 

Votul prin corespondenta

 

Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 27.02.2020, ora 18:00 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

 

Documente ce insotesc buletinele de vot:

 

a)  pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. si daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

 

b)  pentru actionari persoane juridice:

 

(i)   Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul

Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

(ii)    Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

 

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

Buletinele de vot pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:

 

a)      Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 27.03.2020 ora 16:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si  cu majuscule:  „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.03.2020” sau

 

b)      Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 27.03.2020, ora 16:00 la adresa [email protected], mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.03.2020”.

 

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA.

 

La completarea imputernicirii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de 18.03.2020. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/saubuletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul

Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGEA.

 

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

 

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

 

De asemenea, informam actionarii si investitorii ca SNN a elaborat si implementat un Plan de Continuitate a activitatilor in cazul unei epidemii si a format un Grup de Lucru intern care elaboreaza, coordoneaza si implementeaza masurile de prevenire si planifica masuri de protectie in functie de posibila evolutie a situatiei.

 

Planul de asigurare a continuitatii este elaborat in concordanta cu legislatia nationala si masurile stabilite la nivel guvernamental.  

Planul a fost conceput pentru aplicare graduala, de la masuri preventive de igiena pana la masuri de izolare a personalului esential, iar in prezent este aplicat integral in asa fel incat sa se reduca la minim riscul de contaminare cu coronavirus pentru personal si sa asigure in permanenta activitatile esentiale de operare si productie.

 

Pentru asigurarea personalului esential in vederea operarii in siguranta a instalatiei, SNN/CNE a initiat din data de 15.03.2020 implementarea izolarii personalului esential in conformitate cu Hotararea CNSSU nr. 9/14.03.2020.

In prezent, toate activitatile SNN se desfasoara in parametri normali.

 

Cosmin Ghita

Director General