Indreptare erori materiale referitoare la documentele AGOA 29 aprilie 2020

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

                                    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 9 martie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A  

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000                                         

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Indreptare erori materiale in continutul convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a Electrica si in cel al materialului informativ aferent ordinii de zi a AGOA din data de 29 aprilie 2020

Electrica informeaza asupra faptului ca au fost indreptate urmatoarele erori materiale:

-          in nota referitoare la repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 (material informativ aferent punctelor 3 si 9 de pe ordinea de zi a AGOA), data de inregistrare (data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende) se va citi ca fiind 9 iunie 2020 astfel cum este specificat in convocatorul AGOA;

-          in convocatorul AGOA, atat in versiunea in limba engleza, cat si in cea in limba romana, punctul 10 de pe ordinea de zi se va citi: Stabilirea datei de 5 iunie 2020 ca ex date, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Electrica”, in loc de “Stabilirea datei de 8 iunie 2020 ca ex date, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Electrica”.

 

Convocatorul se afla anexat prezentului raport curent in format pdf in linkul de mai jos.

 

Director General

Georgeta Corina Popescu