Informare actionari referitor la AGEA din 6/7 martie 2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 1496 / 18.02.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 18.02.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Informare adresata actionarilor in legatura cu A.G.E.A. S.I.F. Transilvania convocata pentru data de 6/7 martie 2019

I. In continuarea Raportului curent nr. 327/14.01.2019 de convocare a Adunatii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 6/7 martie 2019, S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca in data de 14.02.2019 ne-a fost comunicata adresa A.S.F. nr. VPI 939/13.02.2019, inregistrata la S.I.F. Transilvania S.A. sub nr. 1369/14.02.20219 al carui consimut il redam in continuare:

Prin prezenta, avand in vedere:

- raportul curent intocmit de SIF Transilvania S.A. si publicat pe website-ul BVB in data de 14.01.2019 referitor la convocarea AGEA din 06/07.03.2019 care va avea ca punct pe ordinea de zi, printre altele, "Aprobarea unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni in vederea reducerii capitalului social, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, conform art. 207 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 104 alin. (1) lit. a) din legea nr. 31/1990";

- raportul curent din data de 31.01.2019 referitor la publicarea pe website-ul societatii a materialelor informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi si a proiectului de hotarare a AGEA anterior mentionate,

va comunicam urmatoarele:

Actiunile COMCM S.A. au fost suspendate de la tranzactionarea pe piata de capital incepand cu data de 10.09.2014, aceasta masura fiind adoptata de ASF in vederea protejarii intereselor actionarilor/investitorilor de buna credinta. Astfel, la momentul actual actiunile COMCM S.A. sunt suspendate de la tranzactionare, masura ce produce efecte pe toate segmentele de piata adminsitrate de operatorul de piata, inclusiv sectiunea speciala a BVB dedicata ofertelor publice.

In aceste conditii, in lipsa clarificarii situatiei societatii si reintroducerii la tranzactionare, actiunile emise de societatea COMCM S.A. nu pot face obiectul unei oferte publice.

In ceea ce priveste conditia de incheiere cu succes a ofertei publice de rascumpraare "in situatia valorificarii integrale a pachetului de actiuni oferit la schimb (conform principiului "totul sau nimic")", precizam faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din Regulamentul 5/2018, oferta este irevocabila pe intreaga perioada de derulare a acesteia.

Astfel, inserarea in cadrul documentului de oferta a unei clauze care sa conditioneze inchiderea ofertei publice de rascumparare de subscrierea integrala a actiunilor oferite la schimb de SIF TRANSILVANIA S.A. nu este in conformitate cu prevederile legale privind irevocabilitatea pe intreaga perioada de derulare a ofertei publice anterior mentionate.

Avand in vedere cele anterior mentionate, va solicitam sa asigurati informarea cu celeritate a investitorilor cu privire la cele anterior mentionate si sa dispuneti masurile necesare in vederea respectarii prevederilor legale in vigoare.

II. Fata de cele solicitate in cadrul adresei reprodusa anterior, in vederea unei informari corecte si complete a actionarilor si investitorilor, Directoratul S.I.F. Transilvania prezinta in continuarea opinia acestuia fata de cele prezentate si solicitate de A.S.F., aspecte ce au fost deja comunicate Autoritatii.

Societatea COMCM S.A. Constanta, prin Decizia A.S.F. nr. 1207/10.09.2014, in conditiile art. 137 alin. (1) din legea nr. 297/2004 (in vigoare la acea data) a fost suspendata de la tranzactionare pana la clarificarea situatiei existente la societate in ceea ce priveste hotararile A.G.O.A. convocata pentru data de 07/08.09.2014.

1. In urma convocarii A.G.O.A. Societatii COMCM S.A. Constanta pentru 07/08 septembrie 2014 au fost tinute doua sedinte ale adunarii generale, respectiv:

(i) in data de 7 septembrie 2014, la prima convocare, a fost organizata o sedinta A.G.O.A. cu participarea societatii noastre, in calitate de actionar majoritar, in cadrul careia s-au adoptat unele hotarari, printre care si referitoare la alegerea membrilor consiliului de administratie al Societatii COMCM S.A. Constanta si

(ii) in data de 8 septembrie 2014, la a doua convocare, a fost organizata o a doua sedinta A.G.O.A. cu participarea numai a actionarilor minoritari care detin impreuna cca. 40% din capitalul social al emitentului, sedinta in cadrul careia s-au adoptat hotarari, printre care si cea referitoare la alegerea membrilor consiliului de administratie al Societatii COMCM S.A. Constanta, intr-o componenta diferita de cea stabilita in cadrul A.G.O.A. din 7 septembrie 2014.

2. Cele doua Hotarari A.G.O.A., adoptate in 07.09.2014 si 08.09.2014 au facut/fac obiectul unor litigii, conform celor de mai jos:

(i) Hotararea A.G.O.A. din 7 septembrie 2014

Suspendarea executarii hotararii

Prin Sentinta civila nr. 2679/07.10.2014, pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. 6661/118/2014, s-a dispus suspendarea executarii Hotararii A.G.O.A. Societatii COMCM S.A. din data de 07.09.2014, pana la solutionarea actiunii ce face obiectul dosarului nr. 6660/118/2014.

Apelul declarat impotriva Sentintei civile nr. 2679/2014 a fost respins ca fiind lipsit de interes de catre Curtea de Apel Constanta, prin Decizia civila nr. 219/CA din 27.04.2015.

Anularea hotararii

Prin Sentinta civila nr. 185/09.03.2017, pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. 6660/118/2014, s-a constatat nulitatea absoluta a Hotararii A.G.O.A. Societatii COMCM S.A. din data de 07.09.2014.

Solutionarea Apelului declarat impotriva Sentintei civile nr. 185/2017 are stabilit urmatorul termen de judecata in data de 25.02.2019.

(ii) Hotararea A.G.O.A. din 8 septembrie 2014

Suspendarea executarii hotararii

Prin Sentinta civila nr. 3161/13.11.2014, pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. 7399/118/2014/a1, s-a dispus suspendarea executarii Hotararii A.G.O.A. Societatii COMCM S.A. din data de 08.09.2014, pana la solutionarea cererii in anularea acestei hotarari, actiune ce face obiectul dosarului nr. 7399/118/2014.

Prin Decizia civila nr. 219/CA din 27.04.2015 a Curtii de Apel Constanta s-a constatat perimarea apelului declarat impotriva Sentintei civile nr. 3161/2014.

Anularea hotararii

Prin Sentinta civila nr. 1/03.01.2019, pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. 7399/118/2014 (Anexa nr. 6) s-a constatat nulitatea absoluta a punctului 11 al Hotararii A.G.O.A. Societatii COMCM S.A. din data de 08.09.2014. Hotararea nu ne-a fost comunicata pana la data prezentei.

3. Din informatiile prezentate mai sus rezulta ca prin efectul hotararilor judecatoresti Hotararile A.G.O.A. adoptate in 7 si 8 septembrie 2014 nu si-au produs efectele.

4. Alegerea Consiliului de Administratie al Societatii COMCM S.A. a facut obiectul a mai multor alegeri in cadrul adunarilor generale organizate dupa data de 8 septembrie 2014.

Dorim sa aratam aici ca prin Hotararea A.G.O.A. din data de 14 mai 2017 a fost ales un Consiliu de Administratie al Societatii COMCM S.A., prin metoda votului cumulativ. Aceasta sedinta a fost convocata de societatea noastra ca efect al autorizarii convocarii A.G.O.A. pronuntata prin Sentinta civila nr. 1457/28.06.2016 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. 1968/118/2016.

Prin Hotararea A.G.O.A. din 14 iulie 2017 a fost ales un nou consiliu de administratie al Societatii COMCM S.A. Constanta, prin metoda votului cumulativ.

Acest consiliu de administratie a fost inregistrat in Registrul Comertului si a functionat in aceasta componenta in perioada 14.07.2017-25.04.2018.

In data de 29.12.2018 a fost organizata o noua A.G.O.A., la solicitarea de convocare a S.I.F. Transilvania, care, prin metoda votului cumulativ, a ales un nou Consiliu de Administratie. Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A. Constanta ales in data de 29.12.2018 a fost inregistrat la O.R.C., iar in aceste conditii A.S.F. trebuie sa solicite acestuia sa intreprinda demersurile necesare ridicarii masurii de suspendare de la tranzactionare a actiunilor emise de acest emitent.

Mentionam ca mentinerea senspendarii de la tranzactionare a actiunilor emise de Societatea COMCM S.A. nu mai are niciun suport legal, aducand mari prejudicii in acesti 4 ani de suspendare de la tranzactionare, atat pentru actionarul majoritar cat si a celorlalti actionari, afectand grav dreptul de dispozitie asupra proprietatii actiunilor.

5. Fata de cele de mai sus subliniem ca motivul pentru care a fost emisa Decizia A.S.F. nr. 1207/10.09.2014 prin care actiunile emise de Societatea COMCM S.A. au fost suspendate de la tranzactionare nu mai este de actualitate sens in care S.I.F. Transilvania a solicitat A.S.F. emiterea unui act administrativ individual ca efect al caruia actiunile emise de Societea COMCM S.A. Constanta sa fie reintroduse la tranzactionare.

Toate informatiile prezentate anterior, ca efect al monitorizarii Emitentului COMCM S.A. sunt cunoscute de catre A.S.F. atat din corespondenta purtata de societatea noastra cu aceasta institutie, cat si din rapoartele curente publicate de emitent, iar ca efect al constatarii neindeplinirii obligatiei de informare de catre Societatea COMCM S.A., conform legii, prin Deciziile A.S.F. nr. 1297 si 1301 din 29.06.2016 au fost dispuse, in mod legal, masurile necesare.

6. Fata de cele prezentate la finalul adresei A.S.F. nr. 939/13.02.2019 referitoare la irevocabilitatea ofertei publice de rascumparare aratam ca la redactarea prospectului de oferta publica se vor respecta intocmai dispozitiile Hotararii A.G.E.A., daca actionarii vor aproba operatiunea supusa aprobarii, iar, conform legii, oferta publica ce se va derula pentru executarea dispozitiilor Hotararii A.G.E.A. va fi irevocabila pe toata perioada de derulare a acesteia, conform prospectului ce va fi inaintat in vederea aprobarii A.S.F., incadrandu-ne si in prevederile art. 1191 Cod civil, iar in ipoteza suprasubscrierii alocarea se va realiza prorata, conform propunerii de hotarare supuse aprobarii actionarilor.

Presedintele Directoratului,

dr. ec. Mihai FERCALA

Vicepresedinte al Directoratului,

dr. ec. Iulian STAN

Membru al Directoratului,

ec. Stefan SZITAS

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate