Litigii

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform art. 234 alin (1) litera l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 04.11.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona, Nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 Catre: Bursa de Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

 Eveniment important de raportat: Informare privind actiunea in anularea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN si suspendarea pe cale de ordonanta presedintiala a executarii acesteia, actiune formulata de catre un actionar SNN persoana fizica in calitate de reclamant, actiune in care a intervenit in favoarea reclamantului si un alt actionar al SNN, in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 12/28.09.2018

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, la termenul de judecata din data de 30.10.2019, cu amanare de pronuntare pentru data de 31.10.2019 in dosarul nr. 34778/3/2018, privind inregistrarea de catre un actionar SNN, persoana fizica, pe rolul Tribunalului Bucuresti a unei actiuni in constatarea nulitatii absolute a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 12/28.09.2018 si suspendarea, pe calea ordonantei presedintiale, a executarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) nr. 12/28.09.2018, instanta a admis concluziile SNN privind exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si a dispus respingerea actiunii in anularea Hotararii AGA a SNN, respingerea cererii de interventie accesorie in favoarea reclamantei, precum si respingerea cererii de suspendare a executarii Hotararii AGOA nr. 12/28.09.2018.

Reamintim ca prin Hotararea AGOA SNN din data de 12/28.09.2018 s-au aprobat urmatoarele:

a) Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.N Nuclearelectrica S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ;

b) Stabilirea duratei mandatului administratorilor alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioada de 4 (patru) ani.

c) Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunara a administratorilor alesi prin metoda votului cumulativ in conformitate cu prevederile art. 37 alin (1) si (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 111/2016, egala cu de doua ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

d) Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ, in forma propusa de actionarul majoritar Ministerul Energiei.

e) Mandatarea reprezentantul actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al S.N Nuclearelectrica S.A

f) Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandate.

Mentionam faptul ca alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru o perioada de mandat de 4 ani, a avut loc ca urmare a finalizarii procedurii de selectie organizata in conformitate cu prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile HG 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Cosmin Ghita

Director General