Litigiu referitor convocare AGOA la SIF5

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 Catre,                                                                                     

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata reglementata

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 15.10.2019

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: 

Litigiu referitor convocare AGOA la SIF5

 

SIF Banat-Crisana informeaza investitorii ca din informatiile publicate pe portalul instantelor de judecata, in sedinta din data de 15 octombrie 2019, Tribunalului Dolj a admis cererea formulata in dosarul nr. 6001/63/2019 si a autorizat convocarea Adunarii Generale Ordinare a SIF OLTENIA SA de catre actionarii SIF Banat-Crisana si SIF Muntenia. Potrivit informatiilor publicate, instanta a aprobat ordinea de zi a adunarii generale ordinare propusa de catre cei doi actionari, respectiv:

„1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Marcel Gheorghe si Dub Bogdan Daniel, avand datele complete de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv al societatii pentru tinerea adunarii generale a actionarilor, dintre care dl Marcel Gheorghe va intocmi procesul-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor.

2. Numirea notarului public Virgil Claudiu Faurar din cadrul Biroului Notar Public - SPN Doina Faurar din Craiova, judetul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

3. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, compusa din actionarii Marcel Gheorghe si Dub Bogdan Daniel propusi ca secretari de sedinta ai adunarii, avand datele complete de identificare disponibile la sediul societatii.

4. Aprobarea revocarii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa si Nicolae Stoian, cu incetarea imediata a mandatului de administrator al acestora de la data aprobarii hotararii.

5. Constatarea incetarii mandatului de director general al SIF Oltenia SA detinut de administratorul Tudor Ciurezu.

6. Alegerea a patru administratori ca membri ai consiliului de administratie al SIF Oltenia SA pentru un mandat cu o durata egala cu perioada care incepe cu data alegerii acestora si care se termina la data de 21.04.2021.

7. Stabilirea drepturilor cuvenite administratorilor nou alesi pentru exercitarea mandatului de administrator al SIF Oltenia SA si a drepturilor cuvenite membrilor conducerii superioare (Director General si Director General Adjunct) la nivelul stabilit prin Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor SIF Oltenia SA nr. 5/20.04.2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2562/15.05.2013.

8. Aprobarea imputernicirii secretarului de sedinta al adunarii generale a actionarilor desemnat pentru intocmirea procesului-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, cu drept de substituire, pentru a semna hotararile adunarii generale a actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la oficiul registrului comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S. A. si la orice alte autoritati.

9. Aprobarea instructiunii catre consiliul de administratie si catre conducerea superioara a societatii de a furniza prompt imputernicitului, respectiv secretarului de sedinta al adunarii generale a actionarilor desemnat pentru intocmirea procesului-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, precum si pentru efectuarea actelor si formalitatilor de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor, toate informatiile si documentele necesare si de a acorda acestuia tot sprijinul necesar in acest scop.

 10. Aprobarea imputernicirii secretarului de sedinta al adunarii generale a actionarilor desemnat pentru intocmirea procesului-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, pentru a desemna unul sau mai multi avocati pentru apararea si reprezentarea SIF Oltenia SA in fata instantelor de judecata sau a oricaror institutii si autoritati in orice procese sau proceduri litigioase prezente sau viitoare in legatura cu hotararile adoptate de adunarea generala a actionarilor societatii in perioada mai-decembrie 2019, cu dreptul imputernicitului de a primi toate informatiile si documentele referitoare la procesele si procedurile litigioase respective.

11. Aprobarea instructiunii catre consiliul de administratie si catre conducerea superioara a societatii de a angaja pentru societate unul sau mai multi avocati desemnati de catre imputernicitul numit de adunarea generala a actionarilor pentru apararea si reprezentarea SIF Oltenia SA in fata instantelor de judecata sau a oricaror institutii si autoritati in orice procese sau proceduri litigioase prezente sau viitoare in legatura cu hotararile adoptate de adunarea generala a actionarilor societatii in perioada mai-decembrie 2019, pentru un onorariu de maximum 9000 de lei pentru fiecare proces sau procedura litigioasa.”

Totodata, instanta de judecata a fixat data tinerii adunarii generale in termen de cel mult 60 de zile de la ramanerea definitiva a sentintei, stabilind ca actionarul SIF BANAT-CRISANA SA prin reprezentant legal sa prezideze sedinta Adunarii Generale Ordinare a SIF OLTENIA SA.

Sentinta Tribunalului Dolj nu este definitiva, ea putand fi atacata cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

 

Presedinte-Director General

Bogdan-Alexandru Dragoi

 

 

RC Conformitate

Eugen Cristea