Modificare agent plata dividende an financiar 2019

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 4 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2020, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA, cu sediul in Medias, P-ta C.I. Motas nr.1, jud. Sibiu, anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2019, prin intermediul Depozitarului Central SA si a agentului de plata desemnat, incepand cu data de 17 iulie 2020 (data platii), pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare 26 iunie 2020. Data „ex- date” stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este de 25.06.2020.

Prin Hotararea Nr. 19/2020 a Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A. Medias, luata in sedinta din data de 23 iunie 2020 a fost aprobata schimbarea Agentului de Plata BRD Groupe Societe Generale, pentru plata dividendelor aferente anului financiar 2019 si desemnarea unui nou agent de plata. Urmare a analizei si evaluarii, Transgaz a desemnat BANCA TRANSILVANIA ca agent de plata pentru plata dividendelor aferente anului financiar 2019.

Precizam ca plata dividendelor aferente anilor anteriori, distribuite de Transgaz, se va efectua in continuare prin BRD pana la finalizarea fiecarei perioade de distributie in parte.

Dividendul brut aferent exercitiului financiar 2019 este de 15,47 lei/actiune, iar impozitul pe dividende va fi retinut la sursa si virat la bugetul statului in cotele prevazute de lege. Conform prevederilor Codului Fiscal, cota standard de impozitare aplicabila dividendelor aferente anului 2019 este de 5%. In situatia in care actionarii nerezidenti fac dovada faptului ca pot beneficia de o cota mai favorabila de impozitare, se vor aplica retinerile de impozit conform prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate cu Statul Roman in acest sens. Pentru determinarea impozitului pe dividende se au in vedere si alte prevederi ale Codului Fiscal.

Plata dividendelor nete cuvenite actionarilor SNTGN Transgaz SA este supusa prevederilor legale generale in materia prescriptiei, fiind prescriptibila in termen de 3 (trei) ani de la data platii. Perioada de derulare a platii dividendelor aferente anului financiar 2019 este 17 iulie 2020 - 17 iulie 2023, ultima zi de plata.

Tarifele Depozitarului Central SA precum si comisioanele bancare percepute de Banca Transilvania pentru plata dividendelor nete sunt suportate de catre SNTGN Transgaz SA.

 MODALITATI DE PLATA :

1.     prin intermediul Depozitarului Central (DC) - pentru actionarii persoane fizice si juridice ale caror interese sunt reprezentate de Participanti (Banci Custode sau Brokeri);

2.     prin intermediul Depozitarului Central (DC) - pentru actionarii persoane fizice si juridice cu detineri in conturi individuale si care se adreseaza direct Depozitarului Central;

3.     prin Banca Transilvania, agent de plata desemnat de TRANSGAZ pentru actionarii persoane fizice care nu au cont deschis la un Participant.

PROCEDURI DE PLATA:

      1.      Prin intermediul Depozitarului Central (DC) – pentru actionarii persoane fizice si juridice ale caror interese sunt reprezentate de Participanti (Banci Custode sau Brokeri);

Pentru actionarii (persoane fizice, juridice sau alte entitati) care la data de inregistrare de 26.06.2020, detin actiuni inregistrate in Sectiunea II a Registrului Actionarilor Transgaz, sumele aferente vor fi platite automat in conturile Participantilor la data platii, prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, fara prezentarea unor documente suplimentare.

Exceptii:

1.1. Fondurile de pensii - pentru a beneficia de prevederile legale aplicabile, respectiv  scutirea de la plata impozitului pe dividende, in conformitate prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, Participantii (Banca Custode sau Broker) care au in portofoliu clienti fonduri de pensii vor transmite pana la data de 02.07.2020 o lista cu acestia, insotita de toate documentele legale care atesta calitatea de fonduri de pensii a acestora.

1.2. Fondurile de investitii fara personalitate juridica - pentru a beneficia de prevederile legale aplicabile, Participantii/Societatile de Administrare a Investitiilor care au in portofoliu clienti fonduri de investitii fara personalitate juridica vor transmite pana la data de 02.07.2020 urmatoarele documente:

§  Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal/persoana autorizata sa reprezinte fondul de investitii care sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

-        fondul nu are o organizare de sine statatoare sau patrimoniu propriu;

-        fondul nu are personalitate juridica;

-        datele de identificare ale fondului astfel cum este evidentiat in Registrul Actionarilor Transgaz;

-        denumirea completa a fondului deschis/inchis de investitii;

-        numarul de inregistrare din Registrul Instrumentelor si Investitiilor financiare;

§  Copie a actului de identitate a reprezentantului legal/persoanei autorizate sa reprezinte fondul de investitii, in termen de valabilitate;

§  Copie document relevant din care sa rezulte calitatea celui care semneaza declaratia de reprezentant legal/persoana autorizata sa reprezinte fondul de investitii;

§  Copie dupa atestatul eliberat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Documentele mentionate la pct. 1.1. si 1.2. pot fi transmise prin e-mail la: [email protected] , prin fax la 0269 803407 sau prin posta la sediul Transgaz,  str. C.I. Motas nr. 1, cod 551130, Medias, Sibiu  cu mentiunea ” In atentia Serviciului Relatii cu Investitorii”

1.3. Actionarii nerezidenti care au cont deschis la un Participant (Banca Custode sau Broker) si care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta sau a prevederilor aplicabile pentru fondurile de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Spatiului Economic European), in conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, trebuie sa depuna Certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducerea autorizata, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra  acestora la sediul SNTGN Transgaz SA Medias, P-ta. C.I. Motas nr.1, cod 551130, Medias, jud. Sibiu, astfel:

§  pana la data de 02 iulie 2020, caz in care plata dividendului net calculat cu aplicarea cotei de impozit mai favorabila se va realiza la data platii, respectiv 17.07.2020.

§  ulterior datei platii, caz in care se va proceda la restituirea sumei reprezentand diferenta de impozit de la cota standard retinuta la cea mai favorabila conform Conventiei de evitare a dublei impuneri.

Nota: Actionarii care au conturi la Participanti, nu isi pot ridica dividendele in numerar/virament de la ghiseele Bancii Transilvania.

      2.      Prin intermediul Depozitarului Central (DC) - pentru actionarii persoane fizice/juridice cu detineri in conturi individuale si care se adreseaza direct Depozitarului Central, plati prin virament bancar.

Depozitarul Central ofera posibilitatea tuturor actionarilor nereprezentati de un Participant sa incaseze orice suma de bani cuvenita prin virament bancar intr-un cont bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani. Contul bancar declarat este valabil pana la o notificare contrara si pentru distributiile viitoare. Inregistrarea codului IBAN de catre Depozitarul Central va fi taxata conform grilei de tarife aferente Depozitarului Central, percepute detinatorilor de instrumente financiare si suportata de catre fiecare actionar in parte.

Plata dividendelor se va face de catre Depozitarul Central prin transfer bancar incepand cu data de 17 iulie 2020, dupa primirea si verificarea documentatiei.

2.1 Actionari persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro ), insotit de:

-          copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular „conform cu originalul”;

-          extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele actionarului, cu precizarea codului IBAN, in original;

-          copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

-          copie dovada plata tarif colectare cod IBAN.

2.2 Actionari persoane juridice, prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

-          copie a certificatului de inmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”;

-          copie a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular „conform cu originalul”;

-          copie a documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

-          extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original;

-          copie dovada plata tarif colectare cod IBAN.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

Formularele de colectare cod IBAN se vor transmite la adresa: Depozitarul Central SA – Bucuresti, B-dul Carol I nr. 34-36, etaj. 3, sector 2 sau vor fi depuse direct la Depozitarul Central S.A.

Toate solicitarile de mai sus vor contine inclusiv emailul si numarul de telefon la care pot fi contactati actionarii sau intermediarii/reprezentantii acestora, dupa caz, in eventualitatea unor clarificari.

Formularul de colectare cod IBAN precum si documentele suport necesare platilor sunt disponibile pe pagina de web a Depozitarului Central SA www.roclear.eu/detinatori/ formulare/formular colectare cod IBAN sau accesand link-ul: https://www.roclear.ro/AppFiles/Detinatori/Formular_colectare_cod_iban.pdf

Nota: Formularul de colectare cod IBAN impreuna cu documentele suport se vor transmite o singura data catre Depozitarul Central, urmand a fi utilizate pentru distribuirea oricaror sume de bani cuvenite actionarului respectiv din relatia sa cu emitentii pentru care Depozitarul Central presteaza servicii de registru/servicii de distribuire sume de bani. Actionarul va comunica Depozitarului Central orice modificare a informatiilor legate de contul bancar.

      3.      Prin BANCA TRANSILVANIA, agent de plata desemnat de TRANSGAZ pentru actionarii persoane fizice care nu au cont deschis la un Participant.

Pentru actionarii persoane fizice, plata dividendelor se va putea face in numerar/virament, incepand cu data de 17 iulie 2020, la orice unitate a Bancii Transilvania.

Agentul de plata – Banca Transilvania va putea realiza plati in numerar in limita sumelor stabilite in legislatia aplicabila (conform Legii nr.70/2015, in vigoare incepand cu data de 8 mai 2015, sumele eliberate catre beneficiari sunt supuse plafonului zilnic de 10.000 lei/zi).

Dividendele se pot ridica de catre actionarii persoane fizice personal sau prin reprezentant legal sau conventional, astfel:

§  Beneficiari persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu: act de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.).

§  Coproprietari (persoane care detin actiuni in comun) – platile catre acestia se vor face sub conditia prezentarii la ghiseu a tuturor coproprietarilor, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional.

§  Beneficiari  persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu: pasaport.

§  Beneficiari persoane fizice avand varsta sub 14 ani: plata Sumelor de distribuit  se face reprezentatului legal, in speta tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente:  

-          certificatul de nastere al Beneficiarilor care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

-          actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

-          actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

§  Beneficiari persoane fizice avand instituita curatela, plata sumelor de distribuit se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente:

-          actul de identitate al Beneficiarului care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

-          actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) ;

-          actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

§  Beneficiari persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata sumelor de distribuit se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente:

-          procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a sumelor de distribuit eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

-          actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

Actionarii nerezidenti care aleg metodele de plata de la punctele 2 si 3 (respectiv nu au cont deschis la un Participant):

Pentru platile realizate in data platii, respectiv 17 iulie 2020, in cazul actionarilor nerezidenti care nu au cont deschis la un Participant si care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta sau a prevederilor mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Spatiului Economic European), in conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, persoana nerezidenta va depune Certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducerea autorizata in original, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra acestora, la sediul SNTGN Transgaz SA Medias, P-ta. C.I. Motas nr.1, cod 551130, Medias, jud. Sibiu, pana in data de 02 iulie 2020.

Dupa data de 17 iulie 2020 si pana la data de 27 noiembrie 2020, actionarii nerezidenti care nu au cont deschis la un Participant si care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta, insa nu au solicitat plata dividendelor pana la data platii, pot depune certificatul de rezidenta fiscala la sediul SNTGN Transgaz SA Medias, str. C.I. Motas nr.1, cod 551130, Medias, jud. Sibiu, urmand sa li se calculeze sumele de plata. Actionarii vor urma apoi procedurile mentionate mai sus la punctele 2 si 3.

Situatii exceptionale de plata a dividendelor:

Actionari decedati - in cazul acestora dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau in numerar numai dupa ce, in prealabil, mostenitorii au solicitat Depozitarului Central si s-a efectuat inregistrarea transferului actiunilor catre succesor(i) ca efect al succesiunii precum si dupa actualizarea datelor in evidentele agentului de plata, urmare a solicitarii Depozitarului Central.

Actionarii care au detineri in ambele sectiuni ale Registrului Actionarilor Transgaz (sectiunea I - detineri in nume propriu si sectiunea II – detineri prin participant) - plata catre acestia se va efectua proportional cu actiunile detinute in fiecare sectiune in parte (actiunile din sectiunea I prin agentul de plata conform pct. 3 iar actiunile din sectiunea II  prin participant conform pct. 1).

Nu se vor efectua plati de dividende nete la ghiseu in urmatoarele cazuri:

§  catre actionarii al caror CNP inscris in actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel din evidentele primite de catre agentul de plata de la Depozitarul Central. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central.

§  catre mostenitorii actionarilor, in baza certificatului de mostenitor. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central. Platile se fac conform sectiunii actionari decedati.

Actionarii care si-au schimbat numele sau adresa de domiciliu fata de cea din registrul actionarilor sunt obligati sa intreprinda demersurile necesare in vederea actualizarii datelor personale de identificare, deoarece lipsa acestora ingreuneaza semnificativ comunicarea dintre societate si actionari. Actionarii pot depune solicitarile de modificare a datelor direct la sediul Depozitarului Central SA sau le pot transmite prin corespondenta la adresa  Bd. Carol I nr. 34-36, Sector 2, Bucuresti.

Informatii suplimentare precum si documentele suport necesare actualizarii datelor de identificare sunt disponibile pe pagina de web a Depozitarului Central SA www.roclear.eu/detinatori/ formulare/ Modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont sau accesand link-ul: https://www.roclear.ro/Detinatori/DetinatoriModificareDate

Pentru relatii suplimentare privind plata dividendelor ne puteti contacta la adresa de e-mail   [email protected], tel. 0269803217; 0269803216; 0269803103 sau fax. 0269803407.

 

 

DIRECTOR GENERAL

Sterian Ion