Modificare Convocare AGAE 10.04.2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: 234 alin (1) litera a) si b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raportului: 27.03.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Convocator completat pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 10.04.2019/11.04.2019

 Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 27.03.2019, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 10.04.2019/11.04.2019, suplimentand ordinea de zi a AGEA cu 3 puncte, respectiv punctele 2, 3 si 4, ca urmare a primirii unei solicitari de completare a ordinii de zi in data de 25.03.2019 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:

 

2.         Aprobarea Acordului Investitorilor in forma preliminara cu privire la Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda incheiat intre China General Nuclear Power Corporation si CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. si Societatea Nationala Nuclearelectrica SA;

3.         Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA sa semneze Acordul Investitorilor in forma preliminara de la pct. 6, in numele si pe seama societatii;

4.         Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA sa initieze si sa deruleze demersurile necesare finalizarii actului constitutiv al societatii de proiect, in conditiile prevazute in Acordul Investitorilor in forma preliminara de la pct. 6 al AGEA, mandatul astfel acordat Consiliului de Administratie SNN putand fi transmisibil conducerii executive, urmand ca forma finala a Actului Constitutiv al societatii de proiect sa fie supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN;

De asemenea, pentru punctul 2 inscris pe ordinea de zi a AGEA din data de 10.04.2019 privind aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii, Ministerul Energiei, actionarul majoritar, a transmis un proiect de hotarare.  

Pentru punctele 2, 4, 5, 6 si 8 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10.04.2019, Ministerul Energiei, actionarul majoritar, a transmis proiecte de hotarare.

Proiectele de hotarare transmise se vor fi publicate in data de 28.03.2019, simultan cu publicarea convocatorului completat.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGA transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei, indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 1171 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 coroborate cu dispozitiile art. 92 alin (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 14 din Actul Constitutiv al SNN si a fost transmisa pana la data limita de completare a ordinii de zi pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 10.04.2019/11.04.2019, SNN emitand un raport curent la data respectiva privind primirea solicitarii de completare a ordinii de zi.

 Convocatorul completat la solicitarea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, este atasat la prezentul raport curent si va fi publicat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala in data de 28.03.2019, data la care vor putea fi accesate pe site-ul SNN, in sectiunea Relatii cu Investitorii/Informatii referitoare la AGA, imputernicirile speciale, buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari aferente ordinii de zi completate incepand cu ora 18:00.  

 

 Cosmin Ghita

Director General

 

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA S.A.

 

 

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare „SNN” sau „Societatea”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in str. Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 3.015.138.510 lei,

 

 

Avand in vedere

 

  • Prevederile art. 13 si art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
  • Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
  • Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

·        Prevederile Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale.

·        Solicitarea efectuata de catre Ministerului Energiei in temeiul art. 1171, alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 14 din Actul Constitutiv al societatii, inregistata la SNN sub numarul 3688/25.03.2019 in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind introducerea a trei puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10/11.04.2019.

 

I.                   Completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A convocata pentru data de 10.04.2019, ora 11:00 (ora Romaniei), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti  (AGEA) cu punctele 2, 3 si 4.

 II.                Ordinea de zi a AGOA convocata pentru data de 10.04.2019, ora 10:00 (ora Romaniei), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti (AGOA) ramane nemodificata, fiind insa reiterata mai jos pentru usurinta urmaririi de catre actionari a ordinii de zi a celor doua adunari.

 

 Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de 29.03.2019 (“Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA/AGEA.

 Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

 

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

2.      Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi

3.      Aprobarea cuantumului componentei variabile anuale a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii in valoare de 12 indemnizatii fixe lunare

4.      Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii

5.      Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contactul de mandat al administratorilor executivi

6.      Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor executivi ai societatii

7.      Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele aditionale la contractele de mandat cu administratorii societatii

8.      Aprobarea limitelor generale ale componentei variabile lunare a remuneratiei Directorilor Societatii intre de 2 ori si 3 ori indemnizatia fixa bruta lunara

9.      Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.10.2018-31.01.2019.

10.  Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.10.2018-31.01.2019.

11.  Aprobarea datei de 26.04.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

12. Aprobarea datei de 25.04.2019 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

13.  Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale  Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

 

1.        Alegerea Secretarului Adunarii Generale  Extraordinare a Actionarilor.

2.        Aprobarea Acordului Investitorilor in forma preliminara cu privire la Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda incheiat intre China General Nuclear Power Corporation si CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. si Societatea Nationala Nuclearelectrica SA.

3.        Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA sa semneze Acordul Investitorilor in forma preliminara de la pct. 6, in numele si pe seama societatii.

4.        Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA sa initieze si sa deruleze demersurile necesare finalizarii actului constitutiv al societatii de proiect, in conditiile prevazute in Acordul Investitorilor in forma preliminara de la pct. 6 al AGEA, mandatul astfel acordat Consiliului de Administratie SNN putand fi transmisibil conducerii executive, urmand ca forma finala a Actului Constitutiv al societatii de proiect sa fie supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN.

5.        Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii prezentate in Anexa la prezentul Convocator. Anexa face parte integranta din prezentul Convocator.

6.        Aprobarea datei de 26.04.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

7.        Aprobarea datei de 25.04.2019 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8.        Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA/AGEA, dupa caz, pentru data de 11.04.2019, ora 10.00 pentru AGOA si ora 11:00 pentru AGEA avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA/AGEA este aceeasi. Sedinta AGOA/AGEA va avea loc la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti.

 

 Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

 In conformitate cu prevederile art. 92, alin (3) din Legea nr. 24/2017, art. 1171, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, precum si ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

 a)   In cazul actionarilor persoane fizice, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:

 

-       certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;

 

-       calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul actionarilor) de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

 

- documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

b)   Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

 

c)    Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;

 

d)   Sa fie transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 25.03.2019, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 10.04.2019”; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 25.03.2019, ora 16:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 10.04.2019”

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul 5/2018), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, extras emis de Depozitarul Central.

 Ordinea de zi completata va fi publicata de Societate pana la data de 28.03.2019.

 

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

 

Incepand cu data de 08.03.2019 ora 18.30, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale si regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant si procedura care permite votul prin corespondenta) vor fi disponibile in zilele lucratoare la sediul Societatii din Strada Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, la Registratura Societatii, intre orele 08:30 – 16:30, precum si pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

 Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

 Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

 

 Intrebarile vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 08.04.2019, ora 10:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA  ORDINARA SI

EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.04.2019”.

 

 Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta  este  disponibila pe pagina de web a Societatii www.nuclearelectrica.ro in format intrebare-raspuns.

 Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 08.04.2019, ora 10.00, la adresa: aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.04.2019”.

 Participarea si votarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor

 Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA/AGEA si vota personal, prin reprezentant/imputernicit sau prin corespondenta.

 Regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunariilor generale ale actionarilor este disponibil pe pagina de internet a Societatii www.nuclearelectrica.ro si include procedura de vot prin imputernicire speciala sau generala si procedura care permite votul prin corespondenta.

 Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

 

 Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:

 

a)      In cazul actionarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

b)      In cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

 

(i)                 Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini),

(ii)               Certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de

 

Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Statului Roman, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

 Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

 

 Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conformitate cu art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut incepand cu data de 08.03.2019 ora 18:30 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

 Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar ( in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru SNN), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA/AGEA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGOA/AGEA din data de 10.04.2019.

 Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

 

 

 a)    pentru actionari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu

CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

 

b)  pentru actionari persoane juridice:

 

(i)     certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA; in cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

(ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de

 

referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

 

(iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);

 

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA care a fost solicitata; reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

 In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

 Reprezentantii Societatii nu pot primi imputernicire in vederea reprezentarii actionarilor in AGOA/AGEA. In cadrul regulamentului privind organizarea si desfasurarea adunarii generale a actionarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, actionarii avand obligatia respectarii acestui regulament, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGOA/AGEA.

 

 Imputernicirea speciala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea speciala este intocmita conform art. 201 din Regulamentul 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca:

 

 

-          institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

 

-          instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

-          imputernicirea speciala este semnata de actionar.

 

 Imputernicirea speciala si declaratia custodelui prevazute mai sus trebuie depuse la SNN in original, cu 48 de ore inainte de AGA, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

 Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii nu mai tarziu de 08.04.2019 ora 10:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.04.2019”.

 Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de 08.04.2019, ora 10:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.04.2019”.

 Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

 

 In temeiul art. 92, alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, reprezentarea actionarilor in AGA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Astfel, actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata de valabilitate nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar , in conformitate cu prevederile legale. 

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale, se depun la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 08.04.2019, ora 10:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de SNN, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, cum ar fi:

 

a)   este un actionar majoritar al SNN, sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;

 

b)   este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlata de respectivul actionar;

 

c)   este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)  este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

 

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 Documente ce insotesc imputernicirea generala:

 

 a)  dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

 

b)    pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa

 

permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

 

c)  pentru actionari persoane juridice:

 

(i)   certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul

 

Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA;

 

ii)   calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; in cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii  calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

(iii)   copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);

 Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 SNN va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul unei AGA, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 202 din Regulamentul 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

 

          (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

 

(ii)   imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

 

 Declaratia prevazuta mai sus trebuie depusa la SNN in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la SNN odata cu imputernicirea generala.

 Formularul imputernicirii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 08.03.2019, ora 18:30 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.

 Votul prin corespondenta

 Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 08.03.2019, ora 18:30 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

 Documente ce insotesc buletinele de vot:

a)  pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. si daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

 b)  pentru actionari persoane juridice:

 

(i)   Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul

 

Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

(ii)    Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

 Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

 Buletinele de vot pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:

 

a)      Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 08.04.2019 ora 10:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si  cu majuscule:  ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 10.04.2019” sau

 

b)      Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 08.04.2019, ora 10:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 10.04.2019”.

 

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA/AGEA.

La completarea imputernicirii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de 28.03.2019. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGOA/AGEA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

 

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

 

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

IULIAN-ROBERT TUDORACHE

 

 

ANEXA LA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

MODIFICARILE  SI COMPLETARILE LA ACTUL CONSTITUTIV SNN

 

 

1. Se modifica denumirea ACTULUI CONSTITUTIV al S.N.Nuclearelectrica S.A astfel: “ACTUL CONSTITUTIV  al   Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de 10.04.2019

 

 2.  Se modifica Art. 13 (2)Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt” dupa cum urmeaza:

 

 - alin. (2) se modifica prin eliminarea  lit. j) si a lit. l) si va avea urmatorul continut:

 

Art. 13 (2) Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:

a)      discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar;

b)      stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;

c)      alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;

d)      numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

e)      fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor;

f)       stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;

g)      se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;

h)   aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;

i)     stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;

j)        aproba rapoartele consiliului de administratie cu privire la activitatea desfasurata;

k)      analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.

 

 3. Se modifica Art. 20 (3) “Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:” dupa cum urmeaza:

 

- alin. (3) se modifica prin eliminarea  lit. d);

- alin. (3) lit. g) se modifica si va avea urmatorul continut:    

“g)  avizeaza situatiile financiare ale Societatii;”

- alin. (3) lit.  h)  se modifica si va avea urmatorul continut:

 

“h) aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;”

 

- alin. (3) lit.  n)  se modifica si va avea urmatorul continut:

 

“n) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii;”

 

-          astfel, alin. (3) se renumeroteaza si se modifica dupa cum urmeaza:

 

“(3) Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:

-          a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;

-          b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;

-          c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;

-          d) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;

-          e) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;

-          f)  avizeaza situatiile financiare ale Societatii;

-          g) aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;

-          h) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minina a contractului de audit.

-          i) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;

-          j) aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat acestora;

-          k) aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii;

-          l) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;

-          m) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii;

-          n) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;

-          o) aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societatii (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;

-          p) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;

-          q) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”

 

 4. Art. 21  “Directorul General si Directorii” se modifica dupa cum urmeaza:

 

-          alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

 

“Art. 21 (1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.”

 

-          alin. (5) se elimina;

-          alin. (6) se renumeroteaza si devine alin. (5);

-          alin. (7) se renumeroteaza si devine alin. (6);

-          alin. (8) se renumeroteaza si devine alin. (7);

-          alin. (9) se renumeroteaza si devine alin. (8);

 

 5.  Se modifica Anexa la ACTULUI CONSTITUTIV al S.N.Nuclearelectrica S.A si va avea urmatorul continut:

  Anexa

Limitele de competenta ale Directorului general, Consiliului de Administratie si Adunarii generale a actionarilor in ceea ce priveste contractele si operatiunile la nivelul Societatii:

 

 

Contracte, credite si operatiuni

Competenta de aprobare

Tip de contract/operatiune

Valoare contract/operatiune

Directori (*)

 

Consiliul de

Administratie

Adunarea

Generala a Actionarilor

1

Initiere procedura de achizitie de produse, servicii si lucrari.

Mai mica de 5.000.000 Euro

Aproba

Se informeaza

 

Mai mare sau egala cu 5.000.000 Euro

Avizeaza

Aproba

 

2

Deciziile de investitii

 

 

 

Mai mica de 3.000.000 Euro

Aproba

Se informeaza

 

Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro si mai mica de  50.000.000 Euro

Avizeaza

Aproba

Se informeaza

Mai mare sau egala cu   50.000.000. Euro

Avizeaza

Avizeaza

Aproba

3

Conventii de esalonare creante

Mai mica de 3.000.000 Euro

Aproba

Se informeaza

 

Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro

Avizeaza

Aproba

 

4

Contractarea de credite, indiferent de

durata acestora

Mai mica de

  50.000.000 Euro

Avizeaza

Aproba

Se informeaza

Mai mare sau egala

cu   50.000.000 Euro

Avizeaza

Avizeaza

Aproba

5

Garantii pentru credite

Mai mica de

50.000.000 Euro

Avizeaza

Aproba

Se informeaza

Mai mare sau egala

cu   50.000.000 Euro

Avizeaza

Avizeaza

Aproba

(*) prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile

 

 Pentru punctul 5 inscris pe ordinea de zi completata a AGEA privind aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii, Ministerul Energiei, actionarul majoritar, a transmis prin adresa nr. 100933/AA/25.03.2019 inregistrata la SNN cu nr. 3688/25.03.2019, urmatorul proiect de hotarare:

 

 Proiect de hotarare privind „Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii”:

 

1.                      Se modifica denumirea Actului Constitutiv al S.N. Nuclearelectrica S.A., astfel:

 

FORMA ACTUALA

Denumire Act Constitutiv

 

FORMA MODIFICATA

Denumire Act Constitutiv

“ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de 04.01.2019”;

ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de 10.04.2019”;

 

 

2. Se modifica Art. 13 alin. (2)Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:”dupa cum urmeaza:

 

FORMA ACTUALA

FORMA MODIFICATA

Art. 13. Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor

Art. 13. Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor

2) Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:

a)discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar;

b) stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;

c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;

d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

e) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor;

f) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;

g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;

h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;

i) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;

j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau constituirea de garantii reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Societatii;

k) aproba rapoartele consiliului de administratie cu privire la activitatea desfasurata;

l) hotaraste in orice alte probleme privind Societatea, conform atributiilor legale, cu conditia ca aceste probleme sa fie de competenta adunarii generale a actionarilor;

m) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.

 

(2) Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:

a)discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar;

b) stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;

c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;

d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

e) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor;

f) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;

g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;

h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;

i) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;

j) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;

k) aproba rapoartele consiliului de administratie cu privire la activitatea desfasurata;

l) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.”

 

 

2.                  Se modifica Art. 20 alin. (3)Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:”, dupa cum urmeaza:

FORMA ACTUALA

FORMA MODIFICATA

Art. 20 Atributiile Consiliului de Administratie

alin.3. Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii

Art. 20 Atributiile Consiliului de Administratie

alin.3. Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii

a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;

b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;

c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;

d) verifica daca activitatea desfasurata in numele si pe seama societatii este in conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv si cu orice hotarare relevanta a Adunarii Generale a Actionarilor;

e) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;

f) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;

g) verifica si avizeaza situatiile financiare ale Societatii;

h) verifica si aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;

i) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minina a contractului de audit;

j) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;

k)  aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat acestora;

l) aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii;

m) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;

n) aproba programele de activitate (productie, cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc);

o) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;

p) aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societatii (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;

q) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de 1 an, a caror valoare individual sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate care actioneaza in mod concertat si nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;

r) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”

 

a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;

b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;

c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;

d) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;

e) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;

f) avizeaza situatiile financiare ale Societatii;

g) aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;

h) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minina a contractului de audit;

i) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;

j)  aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat acestora;

k) aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii;

l) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;

m) aproba programele de activitate (productie, cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc);

n) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii;

o) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;

p) aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societatii (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;

q) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de 1 an, a caror valoare individual sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate care actioneaza in mod concertat si nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;

r) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”

s) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor societatii de proiect infiintata in baza Acordului Investitorilor in forma preliminara cu privire la Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda incheiat intre China General Nuclear Power Corporation si CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. si Societatea Nationala Nuclearelectrica SA”

 

3.      Se modifica Art. 21, astfel:

FORMA ACTUALA

FORMA MODIFICATA

Art. 21. Directorul General si Directorii

Art. 21. Directorul General si Directorii

(1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Directorul General are, in principal, urmatoarele atributii:

a) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Societatii;

b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie, adoptate in conformitate cu competentele rezervate acestora;

c) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii;

d) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza salariatii Societatii;

e) numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le acestora si remuneratia;

f) negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;

g) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii, prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie;

h) incheie orice acte care creeaza o obligatie a societatii fata de terte persoane a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a Adunarii Generale a Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie, conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;

i) aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;

j) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie situatiile financiare precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte Adunarii Generale a Actionarilor;

k) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie proiectul de buget al societatii, care urmeaza sa fie supus aprobarii adunarii generale a actionarilor;

l) supune avizarii Consiliului de Administratie materialele care urmeaza sa fie supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor;

m) elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);

n) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii, pe compartimente;

o) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prevederilor Actului

constitutiv;

p) imputerniceste Directorii sau orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;

q) aproba delegarile de competenta pentru Directori si pentru persoanele din conducerea subunitatilor, in vederea executarii operatiunilor societatii;

r) aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta Societatii;

s) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare a Societatii si Regulamentul Intern;

t) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit prevederilor legale;

u) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;

v) stabileste tactica si strategia de marketing;

w) indeplineste orice alta atributie prevazuta de acte normative, Actul Constitutiv al Societatii, deciziile Consiliului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;

x) rezolva orice alta pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.

 

(1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fiadministrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Directorul General are, in principal, urmatoarele atributii:

a) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Societatii;

b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie, adoptate in conformitate cu competentele rezervate acestora;

c) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii;

d) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza salariatii Societatii;

e) numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le acestora si remuneratia;

f) negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;

g) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii, prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie;

h) incheie orice acte care creeaza o obligatie a societatii fata de terte persoane a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a Adunarii Generale a Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie, conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;

i) aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;

j) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie situatiile financiare precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte Adunarii Generale a Actionarilor;

k) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie proiectul de buget al societatii, care urmeaza sa fie supus aprobarii adunarii generale a actionarilor;

l) supune avizarii Consiliului de Administratie materialele care urmeaza sa fie supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor;

m) elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);

n) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii, pe compartimente;

o) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prevederilor Actului

constitutiv;

p) imputerniceste Directorii sau orice alta persoana

 

sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;

q) aproba delegarile de competenta pentru Directori si pentru persoanele din conducerea subunitatilor, in vederea executarii operatiunilor societatii;

r) aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta Societatii;

s) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit prevederilor legale;

t) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;

u) stabileste tactica si strategia de marketing;

v) indeplineste orice alta atributie prevazuta de acte normative, Actul Constitutiv al Societatii, deciziile Consiliului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;

w) rezolva orice alta pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.

 

 

 PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 IULIAN-ROBERT TUDORACHE