Modificare Convocare AGAO 23.04.2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: 234 alin (1) litera a) si b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raportului: 10.04.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Convocator completat pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 23.04.2019/24.04.2019

 Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 09.04.2019, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.04.2019/24.04.2019, suplimentand ordinea de zi a AGOA cu un punct, respectiv punctul 51, ca urmare a primirii unei solicitari de completare a ordinii de zi in data de 05.04.2019 din partea actionarului minoritar, Fondul Proprietatea, dupa cum urmeaza:

 51         Aprobarea distribuirii sumei de 438.625.752 lei sub forma de dividende suplimentare, respectiv a valorii dividendului suplimentar brut pe actiune in valoare de 1,45474494 lei. Dividendele suplimentare cuvenite actionarilor vor fi platite la aceeasi data, respectiv data de 28 iunie 2019 si in aceleasi modalitati de plata ca si dividendele aferente profitului net al exercitiului financiar 2018.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGA transmisa de actionarul minoritar, Fondul Proprietatea, indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 1171 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 coroborate cu dispozitiile art. 92 alin (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 14 din Actul Constitutiv al SNN si a fost transmisa pana la data limita de completare a ordinii de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23.04.2019/24.04.2019, SNN emitand un raport curent la data respectiva privind primirea solicitarii de completare a ordinii de zi.

 Convocatorul completat la solicitarea actionarului minoritar, Fondul Proprietatea, este atasat la prezentul raport curent si va fi publicat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala in data de 11.04.2019, data la care vor putea fi accesate pe site-ul SNN, in sectiunea Relatii cu Investitorii/Informatii referitoare la AGA, imputernicirile speciale, buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari aferente ordinii de zi completate incepand cu ora 18:00.  

 

 Cosmin Ghita

Director General

 

 

 

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE  A ACTIONARILOR SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA S.A.

 

 Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare „SNN” sau „Societatea”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in str. Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 3.015.138.510 lei,

 

 Avand in vedere

 

  • Prevederile art. 13 si art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
  • Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
  • Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

·         Prevederile Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale.

·         Solicitarea efectuata de catre Fondul Proprietatea SA privind introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 23(24).04.2019 a punctului 51. Solicitarea efectuata de catre Fondul Proprietatea este in temeiul art. 1171 , alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 14 din Actul Constitutiv al societatii, inregistata la SNN sub numarul 4200/05.04.2019, in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind introducerea unui punct suplimentar pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23/24.04.2019, respectiv punctul 51.

 

I.       Completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A pentru data de 23.04.2019, ora 10:00 (ora Romaniei), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, (AGOA) cu punctu 51.

 

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de 12.04.2019 (“Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.

 

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

 

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2.      Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2018 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.

3.      Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2018 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.

4.      Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale anexei nr. 15 din Regulamentul 5/2018.

5.      Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2018 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 378.914.310 lei a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 1,25670615 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2019 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor, in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

51. Aprobarea distribuirii sumei de 438.625.752 lei sub forma de dividende suplimentare, respectiv a valorii dividendului suplimentar brut pe actiune in valoare de 1,45474494 lei. Dividendele suplimentare cuvenite actionarilor vor fi platite la aceeasi data, respectiv data de 28 iunie 2019 si in aceleasi modalitati de plata ca si dividendele aferente profitului net al exercitiului financiar 2018.

6.      Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

7.      Aprobarea vanzarii activului " Bloc locuinte imobil LOT 2+LOT 1 (Camin de nefamilisti)", compus din constructie, terenul aferent, instalatia de racord la reteaua de termoficare, amenajari parcaje, teren sport, spatii verzi, situat in Strada Salciei nr. 14, ora Cernvoda, judetul Constanta, apartinand Societii Nationale Nuclearelectrica SA, in urmatoarele conditii:

·      pretul de pornire al licitatiei cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare, avand in vedere pasul de licitatie, a activului "Camin de nefamilisti", compus din constructie, terenul aferent, instalatia de racord la reteaua de termoficare, amenari parcaje, teren sport, spatii verzi, situat in str. Salciei nr. 14, loc. Cernavoda, judetul Constanta, este in valoare de 4.148.532 lei, din care valoarea terenului 66.589 lei  fara TVA;

·      pasul de licitare nu va fi mai mic de 5% din pretul de pornire al licitatiei (adica intre 5-15% conform art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin HG nr. 577/2002);

·      garantia de participare la licitatie: 207.426 lei, reprezentand 5% din pretul de pornire al licitatiei;

·      taxa de participare la licitatie: 2.650 lei, la care se adauga TVA;

·      contravaloare dosar prezentare: 500 lei, la care se adauga TVA;

·      taxa de acces direct la datele si informatiile privind activul: 200 lei, la care se adauga TVA;

·      componenta comisiei de licitatie - conform propunerii Societatii va fi compusa din 7 membri, astfel: 4 reprezentanti din partea Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, 2 reprezentanti din partea DGPAPSE, si 1 reprezentant din partea directiei de specialitate din cadrul ME; Comisia va fi numita prin decizie a Directorului General al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA.

·      modalitatea de plata: integral sau in rate pe o perioada de minimum 3 ani, cu avans de max. 20% in cazul in care sunt aplicabile prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 114 corelat cu art. 100 si art. 101, respectiv aplicarea de dobanzi si solicitarea de garantii din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; in cazul in care cumparatorul nu se incadreaza in prevederile art. 12 alin. (l) din Legea nr. 346/2004, pretul se va achita integral. Termenul pana la care se va putea plati contravaloarea activului: pentru plata integrala - 30 zile de la semnarea contractului de vanzare-cumparare de catre ambele parti. Nerespectarea termenului de plata conduce la pierderea garantiei de participare, iar licitatia este anulata de drept din acel moment.

·      Publicitatea privind oferta de vanzare se va realiza in conditiile stabilite de conducerea executiva, dupa aprobarea in Adunarea Generala a Actionarilor a vanzarii activului.

·      Persoana imputernicita sa semneze contractul de vanzare-cumparare in numele operatorului economic este Directorul General al Societatii.

 

8.      Aprobarea datei de 12.06.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

9.      Aprobarea datei de 11.06.2019 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

10.  Aprobarea datei de 28.06.2019 ca data platii, respectiv data calendaristica expres specificata, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente detinerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizata debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art.  2 alin 2  lit. h) din Regulamentul 5/2018, si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.  Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA, dupa caz, pentru data de 24.04.2019, ora 10.00 avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA este aceeasi. Sedinta AGOA va avea loc la la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti.

 

 Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

 

In conformitate cu prevederile art. 92, alin (3) din Legea nr. 24/2017, art. 1171, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, precum si ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

              a)   In cazul actionarilor persoane fizice, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:

 

-       certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;

 

-       calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul actionarilor) de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

 

- documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

b)   Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

 

c)    Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;

 

d)   Sa fie transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 08.04.2019, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A ACTIONARILOR DIN 23.04.2019”; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 08.04.2019, ora 16:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A ACTIONARILOR DIN 23.04.2019

 

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul 5/2018), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, extras emis de Depozitarul Central.

 Ordinea de zi completata va fi publicata de Societate pana la data de 11.04.2019.

 Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Incepand cu data de 22.03.2019 ora 18.00, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale si regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant si procedura care permite votul prin corespondenta) vor fi disponibile in zilele lucratoare la sediul Societatii din Strada Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, la Registratura Societatii, intre orele 08:30 – 16:30, precum si pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

 Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

 Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

 

Intrebarile vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 19.04.2019, ora 18:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA  ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2019”.

 

 Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta  este  disponibila pe pagina de web a Societatii www.nuclearelectrica.ro in format intrebare-raspuns.

 Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 19.04.2019, ora 18.00, la adresa: aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2019”.

 Participarea si votarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor

 Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA si vota personal, prin reprezentant/imputernicit sau prin corespondenta.

 Regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunariilor generale ale actionarilor este disponibil pe pagina de internet a Societatii www.nuclearelectrica.ro si include procedura de vot prin imputernicire speciala sau generala si procedura care permite votul prin corespondenta.

 Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

 Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:

 

a)      In cazul actionarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

b)      In cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

 

(i)                 Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini),

(ii)               Certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de

 

Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Statului Roman, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

 Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conformitate cu art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut incepand cu data de 22.03.2019 ora 18:00 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

 Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar ( in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru SNN), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGOA din data de 23.04.2019.

 Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

 a)    pentru actionari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

 

b)  pentru actionari persoane juridice:

 

(i)     certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA; in cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

(ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de

 

referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

 

(iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);

 

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA care a fost solicitata; reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

 In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

 Reprezentantii Societatii nu pot primi imputernicire in vederea reprezentarii actionarilor in AGOA. In cadrul regulamentului privind organizarea si desfasurarea adunarii generale a actionarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, actionarii avand obligatia respectarii acestui regulament, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGOA.

 Imputernicirea speciala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea speciala este intocmita conform art. 201 din Regulamentul 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca:

 

 

-          institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

 

-          instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

-          imputernicirea speciala este semnata de actionar.

 

 Imputernicirea speciala si declaratia custodelui prevazute mai sus trebuie depuse la SNN in original, cu 48 de ore inainte de AGA, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

 Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii nu mai tarziu de 19.04.2019 ora 18:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2019”.

 Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de 19.04.2019, ora 18:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2019”.

 Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

 

 In temeiul art. 92, alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, reprezentarea actionarilor in AGA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Astfel, actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata de valabilitate nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar , in conformitate cu prevederile legale. 

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale, se depun la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 19.04.2019, ora 18:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de SNN, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, cum ar fi:

 

a)   este un actionar majoritar al SNN, sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;

 

b)   este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlata de respectivul actionar;

 

c)   este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)  este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

 

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 Documente ce insotesc imputernicirea generala:

 

 a)  dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

 

b)    pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa

 

permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

 

c)  pentru actionari persoane juridice:

 

(i)   certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul

 

Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA;

 

ii)   calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; in cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii  calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

(iii)   copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);

 Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 SNN va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul unei AGA, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 202 din Regulamentul 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

 

          (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

 

(ii)   imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

 

 Declaratia prevazuta mai sus trebuie depusa la SNN in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la SNN odata cu imputernicirea generala.

 Formularul imputernicirii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 22.03.2019, ora 18:00 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.

Votul prin corespondenta

 Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 22.03.2019, ora 18:00 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

 Documente ce insotesc buletinele de vot:

a)  pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. si daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

 b)  pentru actionari persoane juridice:

 

(i)   Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul

 

Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

(ii)    Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

 Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

Buletinele de vot pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:

 

a)      Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 19.04.2019 ora 18:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si  cu majuscule:  „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A ACTIONARILOR DIN 23.04.2019” sau

 

b)      Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 19.04.2019, ora 18:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A ACTIONARILOR DIN 23.04.2019”.

 Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

La completarea imputernicirii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de 11.04.2019. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGOA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

 

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

 

 PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 IULIAN-ROBERT TUDORACHE