Modificare Convocare AGAO din 31 iulie 2020

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

              Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 13 iulie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitarii actionarului Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului in conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019)

 

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, (“Compania”), cu acordul unanim al membrilor sai, avand in vedere solicitarea actionarului Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului in conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019, detinator a 43.020.309 actiuni reprezentand 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulata prin adresa nr. 20/15058/AT/10.07.2020 (inregistrata in Companie sub nr. 26939/10.07.2020), in temeiul art.1171 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art.189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, completeaza ordinea de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor care va avea loc la data de 31.07.2020, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2162/29.06.2020 si in Cotidianul National din 29.06.2020, cu urmatoarele puncte:

2. Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1), alin. (2) si alin. (5), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016;

3. Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere;

4. Aprobarea profilului candidatilor pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.

Astfel, pentru sedinta ordinara convocata pentru data de 31.07.2020, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de 15.07.2020, va fi urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.            Informare privind litigiile Companiei cu o valoare mai mare de 500.000 euro;

2.            Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1), alin. (2) si alin. (5), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016;

3.            Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere;

4.            Aprobarea profilului candidatilor pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.

5.            Stabilirea datei de 18 august 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

6.            Imputernicirea presedintelui de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor legale.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea generala ordinara a actionarilor se va tine la data de 03.08.2020, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi.

La data convocarii, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei si este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea generala ordinara a actionarilor.

In urma completarii ordinii de zi si primirii de la actionari a unor proiecte de hotarari, proiectul de Hotarare a Adunarii generale ordinare a actionarilor si materialele de sedinta (documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile incepand cu data de 14.07.2020, in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obtinute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale, la care se va raspunde prin postarea raspunsului pe website-ul Companiei. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [email protected] sau fax la numarul: +40213035610) in atentia dnei Irina Racanel.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. 8 si art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declaratia va fi insotita de sumarul pozitiilor in cont la zi/extrasul de cont din care sa reiasa portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfasoara activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de participant/Depozitarul Central. Modelul de declaratie va fi postat atat in limba romana, cat si in limba engleza pe site-ul Companiei, odata cu formularele de vot prin corespondenta si cu imputernicirea speciala. Totodata, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00. Responsabilitatea asupra declaratiilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine in exclusivitate fiecarui actionar in parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare). Declaratia insotita de extrasul de cont/sumarul pozitiilor in cont la zi va fi completata, semnata de catre actionar si predata, in original Companiei, anterior sedintei Adunarii generale a actionarilor.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de Companie de la Depozitarul Central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti de lege care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, propune candidati, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care sa ii ateste identitatea.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 15.07.2020, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de catre Companie, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si in conditiile art.  200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Formularul de imputernicire speciala, atat in limba romana, cat si in limba engleza, va fi disponibil si in format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relatii investitori/AGA incepand cu data de 14.07.2020.

Imputernicirea speciala in original sau imputernicirea generala (in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului), fie in limba romana, fie in limba engleza, se depune la adresa Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea PLATINUM Center in atentia dnei. Irina Racanel, sau se transmite semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: [email protected]. Imputernicirea speciala se depune in plic inchis cu mentiunea Imputernicire speciala - pentru Secretariat AGOA 31.07/03.08.2020, pana la data de 31.07.2020, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 03.08.2020, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 14.07.2020, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Companie in conditiile mai sus precizate sau reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, cu respectarea art.92 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Formularele de vot prin corespondenta, fie in limba romana, fie in limba engleza, completate si semnate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, in plic inchis cu mentiunea Vot prin corespondenta - pentru Secretariat AGOA 31.07/03.08.2020, prin posta sau prin servicii de curierat, la adresa: cladirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti, pana la data de 31.07.2020, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 03.08.2020, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0722314610, Irina Racanel – secretar tehnic al Adunarii generale a actionarilor.

 

  

Catalin NITU

 

 

 

Presedinte Directorat

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionut-Bogdan GRECIA

Corneliu-Bogdan MARCU

Andreea-Mihaela MIU

Marius Viorel STANCIU

Membru Directorat

Membru Directorat

Membru Directorat

Membru Directorat