Modificare propunere dividend brut si modificare text convocator AGOA 28.04.2020

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 1921 / 09.03.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 09.03.2020

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Modificarea propunerii privind valoarea dividendului brut pe actiune, modificarea textului convocatorului A.G.O.A.

S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta din data de 09.03.2020, Directoratul societatii a hotarat revizuirea propunerii privind repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2019, in sensul majorarii valorii dividendului brut pe actiune, de la 0,0200 lei/actiune la 0,0300 lei /actiune. Propunerea revizuita este disponibila pe site-ul societatii, la sectiunea AGOA Aprilie 2020.

Prezentam mai jos textul modificat al convocatorului A.G.O.A, cu precizarea ca acesta va fi publicat conform dispozitiilor legale.

Directoratul

Societatii de Investitii Financiare Transilvania S.A.,

 

cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Brasov („Sediul Societatii” in continuare), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/3306/1992, avand Codul de inregistrare fiscala RO3047687 („Societatea” in continuare), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA” in continuare) pentru data de 28.04.2020, ora 1000.

Lucrarile adunarii generale se vor desfasura in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace*****.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, AGOA este convocata pentru data de 29.04.2020, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004 in continuare), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017 in continuare), ale reglementarilor C.N.V.M./A.S.F. date in aplicarea acestora, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990 in continuare) si cele ale Actului constitutiv al Societatii.

Capitalul social al Societatii este format din 2.162.443.797 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Informatiile referitoare la numarul actiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi facute publice pe site-ul societatii pana la data adunarii generale, prin postarea deciziei A.S.F. de suspendare a exercitarii drepturilor de vot, ce va fi emisa, daca va fi cazul, conform art. 2861 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 297/2004 si Instructiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 30.03.2020, stabilita ca data de referinta pentru sedinta adunarii generale.

I. Adunarea generala ordinara a actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de sedinta format din trei membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl. Florin Serac si dl. Mihai Chiper, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale; la intocmirea procesului-verbal de sedinta va colabora si dl. Dragos Calin salariat al societatii; 

2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv situatia pozitiei financiare si situatia rezultatului global si notele explicative ale situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si de Auditorul financiar (statutar);

3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2019 si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 0,0300 lei/actiune;

4. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva d-lui Constantin Fratila, pentru un prejudiciu de aproximativ 4,48 mil. lei, prejudiciu cauzat S.I.F. Transilvania de activitatea acestuia desfasurata in cadrul societatii si a filialelor acesteia, la acest prejudiciu se pot adauga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societatii;

5. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva d-lui Crinel-Valer Andanut, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 224.019,64 lei, suma platita auditorului statutar pentru efectuarea Raportului suplimentar din 13.08.2018, la acesta suma se pot adauga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societatii;

6. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva d-lui Marius Adrian Moldovan, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 302.016 euro, la acesta suma se pot adauga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societatii;

7. Desemnarea d-lor Mihai Fercala si Dragos Calin ca persoane imputernicite sa exercite in justitie, impreuna sau separat - cum vor considera de cuviinta, pe cheltuiala societatii, actiunile in raspundere impotriva d-lor Constantin Fratila, Crinel-Valer Andanut si Marius Adrian Moldovan;

8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2019;

9. Discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2020;

10. Aprobarea datei de 14.07.2020 ca data de inregistrare (ex date 13.07.2020), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate si aprobarea datei de 03.08.2020 ca data platii;

11. Imputernicirea d-lui Mihai FERCALA, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de  publicitate si inregistrare a acesteia.

 

II. Propunerea de aprobarea a actiunilor in raspundere inscrise la punctele 4, 5 si 6 ale ordinii de zi are in vedere urmatoarele:

(i) In ceea ce priveste pornirea actiunii in raspundere impotriva d-lui Constantin Fratila.

Urmare activitatii retinute in cadrul unor dosare penale in care se instrumenteaza infractiunile de manipulare de piata si de evaziune fiscala savarsite de dl. Constantin Fratila in legatura cu S.I.F. Transilvania si filialele acesteia, S.I.F. Transilvania a inregistrat direct si indirect pagube de aproximativ 4,48 mil. lei ce vor fi determinate in mod exact prin administrarea unei expertize, lucrare de specialitate care sa determine prejudiciul efectiv al S.I.F. Transilvania, derivat din faptele acestuia desfasurate in cadrul societatii si mai ales a filialelor acesteia; la sumele astfel determinate se pot adauga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societatii.

La suma prezentata mai sus se poate adauga prejudiciul de imagine suferit de societate din blocarea activitatii Consiliului de Supraveghere, prin participarea la redactarea in fals a unor hotarari ale Consiliului de Supraveghere, asumarea de sedinte paralele sedintelor legal organizate de catre Consiliul de Supraveghere, incalcarea actului constitutiv al societatii si a regulamentelor de functionare a Consiliului de Supraveghere, depunerea de sesizari nefondate si tendentionase la Autoritatea de Supraveghere Financiara.

(ii) In ceea ce priveste pornirea actiunii in raspundere impotriva d-lui Crinel-Valer Andanut.

Dl. Crinel-Valer Andanut in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere are obligatia legala, statutara si contractuala de a-si exercita aceasta functie cu buna credinta si loialitate fata de societate. In aceste conditii, acesta trebuia sa se informeze exact si complet asupra activitatii societatii in realizarea misiunii de supraveghere a activitatii Directoratului. Cu incalcarea acestei obligatii, in data de 28.03.2018 alaturi de alti actionari a solicitat auditorului statutar efectuarea unui raport suplimentar pentru a „analiza sub toate aspectele relevante din punct de vedere juridic, financiar si fiscal operatiunea de constituire si transfer a societatilor neoperationale aflate in procedura insolventei, falimentului sau a dizolvarii voluntare, din portofoliul S.I.F. Transilvania S.A. catre S.I.F. Transilvania Project Management Company S.A.” Din Raportul auditorului statutar a rezultat ca operatiunile reclamate respecta dispozitiile legale si statutare. In aceste conditii daca dl. Crinel-Valer Andanut si-ar fi exercitat loial si cu buna credinta mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere si s-ar fi document cu privire la operatiunile reclamante auditorului statutar, ar fi ajuns la concluziile prezentate de catre auditorul statutar. Onorariul auditorului statutar pentru efectuarea raportului suplimentar s-a ridicat la suma de 224.019,64 lei, suma ce nu ar fi fost cheltuita daca dl. Crinel-Valer Andanut si-ar fi exercitat loial si cu buna credinta mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania.

La suma prezentata mai sus se poate adauga prejudiciul de imagine suferit de societate din blocarea activitatii Consiliului de Supraveghere, prin participarea la redactarea in fals a unor hotarari ale Consiliului de Supraveghere, asumarea de sedinte paralele sedintelor legal organizate de catre Consiliul de Supraveghere, incalcarea actului constitutiv al societatii si a regulamentelor de functionare a Consiliului de Supraveghere, depunerea de sesizari nefondate si tendentionase la A.S.F., atitudinea de a-si exprima votul in cadrul sedintelor Consiliului de Supraveghere impotriva sau abtinere, in majoritatea situatiilor, in dispretul cerintelor de diligenta asumate prin contractul de administrare, fara a prezenta o justificare temeinica si legala a exprimarii unui astfel de vot, atitudine adoptata numai pentru a-si crea posibilitatea de a reclama nejustificat activitatea societatii.

(iii) In ceea ce priveste pornirea actiunii in raspundere impotriva d-lui Marius-Adrian Moldovan.

La sustinerea lui Marius Adrian Moldovan, S.I.F. Transilvania a investit in fondul The Foundation Feeder (TFF) pentru investitii in principal in societati din sectorul tehnologia informatiei.

Marius Adrian Moldovan, ca membru al Advisory Board din partea investitorului S.I.F. Transilvania, a desfasurat o activitate total necorespunzatoare, nu a monitorizat realizarea strategiei de investitii propusa initial actionarilor, nu a prezentat informatii reale catre S.I.F. Transilvania asupra managementului neperformant al fondului, aceasta dezinformare si lipsa de diligenta prejudiciind S.I.F. Transilvania cu suma de 302.016 Euro.

Stoparea pierderii s-a realizat prin decizia Directoratului care a oprit subscrierile in cadrul fondului (83% din suma de 2 mil. Euro sustinuta de Marius Adrian Moldovan nu s-a subscris); este de precizat si faptul ca Marius Adrian Moldovan a continuat sa sustina investitia, in defavoarea S.I.F. Transilvania, chiar si in conditiile in care orice suma investita suplimentar ar fi generat pierderi suplimentare.  

La suma prezentata mai sus se poate adauga prejudiciul de imagine suferit de societate din blocarea activitatii Consiliului de Supraveghere, prin participarea la redactarea in fals a unor hotarari ale Consiliului de Supraveghere, asumarea de sedinte paralele sedintelor legal organizate de catre Consiliul de Supraveghere, incalcarea actului constitutiv al societatii si a regulamentelor de functionare a Consiliului de Supraveghere, depunerea de sesizari nefondate si tendentionase la A.S.F., atitudinea de a-si exprima votul in cadrul sedintelor Consiliului de Supraveghere impotriva sau abtinere, in majoritatea situatiilor, in dispretul cerintelor de diligenta asumate prin contractul de administrare, fara a prezenta o justificare temeinica si legala a exprimarii unui astfel de vot, atitudine adoptata numai pentru a-si crea posibilitatea de a reclama nejustificat activitatea societatii.

(iv) Motivele prezentate mai sus sunt vor fi completate cu alte motive in cadrul materialelor informative pregatite pentru adunarea generala a actionarilor, ce vor fi disponibile pe site-ul societatii.

III. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA. Cerinte. Data limita. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, in conditiile art. 92 din Legea nr. 24/2017, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si (ii) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulata de actionari trebuie sa se incadreze in atributiile legale ale AGOA si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

(i) solicitarea va fi facuta numai in scris, pana la data de 25.03.2020, ora 1000,  prin depunerea documentelor in original la sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa: [email protected] (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica);

(ii) calitatea de actionar in cazul actionarilor persoane fizice, precum si calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, se constata in baza listei actionarilor, primita de societate de la depozitarul central sau pe baza documentelor emise de depozitarul central sau participantii care furnizeaza servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinutesi documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central sau la respectivii participanti, dupa caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi insotit de o justificare si de un proiect de hotarare propus spre aprobare AGOA.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a AGOA ce a fost deja comunicata actionarilor, Societatea va face disponibila o noua ordine de zi prin utilizarea aceleiasi proceduri ca si cea folosita pentru ordinea de zi initiala, inainte de data de referinta stabilita pentru aceasta sedinta a AGOA, in asa maniera incat actionarii indreptatiti sa fie instiintati de aceasta modificare.

Documentele prezentate de actionari redactate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

IV. Documentele aferente AGOA

Incepand cu data de 06.03.2020 (data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial) vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii si pe site-ul propriu: situatiile financiare anuale neauditate intocmite pentru anul 2019, raportul anual al Directoratului si al Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 si propunerea cu privire la repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019.

Forma finala a documentelor prevazute la alineatul precedent, precum si celelalte documente referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, incluzand: bugetul de venituri si cheltuieli, programul investitional pentru anul 2020 si raportul auditorului financiar (statutar), procedura de vot prin reprezentare, prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, stabilita de catre Directorat, precum si proiectul de hotarare a adunarii generale se vor putea consulta incepand cu data de 30.03.2020, in zilele lucratoare, intre orele 900-1500, la sediul societatii, sau pe website-ul acesteia www.siftransilvania.ro, la sectiunea „AGOA Aprilie 2020”.

Actionarii societatii pot obtine de la sediul societatii, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societatii.

V. Vot prin corespondenta. Imputerniciri. Participarea la AGOA. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA direct, pot fi reprezentati de catre alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afisate pe site-ul Societatii, la sectiunea „AGOA Aprilie 2020”.

(i) Votul prin corespondenta. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de data desfasurarii adunarii generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenta, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017. 

Formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru actionarii care detin cel putin 1.000 de actiuni vor fi expediate prin posta de societate, la adresele mentionate in registrul actionarilor, incepand cu data de 09.04.2020. Formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru actionarii care detin mai putin de 1.000 actiuni se pun la dispozitia acestora incepand cu 30.03.2020, in zilele lucratoare, intre orele 900-1400, la sediul Societatii si la sediul reprezentantei sale din Bucuresti, situate la adresele prezentate la finalul convocatorului.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota inainte de data desfasurarii adunarii generale si prin mijloace electronice, prin accesarea site-ului Societatii www.siftransilvania.ro, sectiunea „Vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilita de catre Directorat, va fi prezentata in materialele informative care vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii, la sectiunea „AGOA Aprilie 2020”.

(ii) Imputerniciri. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot fi reprezentati in cadrul AGOA de o alta persoana pe baza unei imputerniciri speciale. Un actionar poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentant.

Formularele de imputerniciri speciale valabile pentru AGOA se pot obtine de la sediul Societatii sau de la sediul reprezentantei din Bucuresti, incepand cu data de 30.03.2020, in zilele lucratoare, intre orele 900-1500.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de Declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017) sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, in conditiile legale aplicabile si ale procedurii de desfasurare a AGOA. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la societate, in termenul prezentat in cadrul punctului de mai jos, in copie conforma cu originalul sub semnatura reprezentantului.

(iii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta sau prin imputerniciti. Buletinele de vot prin corespondenta, imputernicirile speciale si imputernicirile generale, insotite de documente conform procedurilor, se depun/transmit la sediul Societatii in zilele lucratoare (luni-vineri, orele 900-1500) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa [email protected], pana la data de 27.04.2020, data de inregistrare la registratura societatii sau data postei de sosire a corespondentei in Brasov, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta sau prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Revocarea unei imputerniciri speciale/generale se poate face in scris, prin oricare dintre formele de desemnare si se transmite la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 24.04.2020, ora 1200.

Imputernicirile speciale/generale ce poarta o data ulterioara (inregistrate la Societate pana la data limita 24.04.2020, ora 1200) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior.

(iv) Participarea la AGOA. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata conform celor prezentate la punctul III de mai sus.

Participarea directa a actionarului la AGOA, personal sau prin reprezentant legal, inlatura orice alta optiune de vot transmisa anterior, fiind luat in considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

VI. Intrebari ale actionarilor. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 24.04.2020. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, la sectiunea "Intrebari frecvente" sau in cadrul lucrarilor adunarii generale, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica si nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile institutionale efectuate.

Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin depunerea documentelor in original la sediul Societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa [email protected] (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica), cu mentiunea scrisa clar „Pentru AGOA din data de 28/29 aprilie 2020”.

Calitatea de actionar (persoana fizica sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constata in baza registrului actionarilor la data de referinta, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului III al Convocatorului.

VII. Suspendarea dreptului de vot. In cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 5% din capitalul social al Societatii si/sau care actioneaza in mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot pentru actiunile detinute peste pragul legal prin limitarea „pro-rata” la detinerile de la data de referinta.

Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar al altor actionari cu un numar de actiuni care depasesc cumulat limita de 5% din capitalul social al Societatii poate fi supusa procedurii de verificare privind actiunea concertata, in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.

VIII. Adresele sediului societatii si a reprezentantei teritoriale sunt urmatoarele:

Sediul S.I.F. Transilvania - str. Nicolae Iorga nr. 2, cod postal 500057, Brasov, jud. Brasov, tel. 0268/41.55.29; 41.61.71, fax 0268/47.32.15; 47.32.16;

Reprezentanta Bucuresti - str. Maria Rosetti nr. 35, cod postal 020482, Bucuresti, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71.

 

Presedintele Directoratului,

dr. ec. Mihai FERCALA

 

 

 

Vicepresedinte al Directoratului,

dr. ec. Iulian STAN

 

 

 

Membru al Directoratului,

ec. Stefan SZITAS

 

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate