Modificarea actului constitutiv al societatii

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 15.07.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 56.054.312,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - Modificarea actului constitutiv al societatii

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, in sedinta din 15.07.2020 Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A., in baza prerogativelor conferite de art.80, alineat 3 din Legea nr. 243/2019, a aprobat modificarea actului constitutiv al societatii, in vederea corelarii cu prevederile art. 5 din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investitii alternative dupa cum urmeaza:

 

- Art. 3 alineat (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

 Domeniul principal de activitate al societatii este cod CAEN 649 - alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii iar activitatea sa principala este cod CAEN 6499 - alte intermedieri financiare n.c.a.

Art. 3 alineat (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

Principalele activitati pe care le poate desfasura SIF Oltenia SA sunt urmatoarele:

a) administrarea portofoliului;

b) administrarea riscurilor.

 - La art. 3, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul continut:

 SIF Oltenia SA, in calitate de AFIA poate desfasura si alte activitati, precum

a) administrarea entitatii:

(i) servicii juridice si de contabilitate a fondului;

(ii) cereri de informare din partea clientilor;

       

b) activitati legate de activele FIA, si anume servicii necesare pentru indeplinirea atributiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe acesteia, consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile de entitati, precum si alte servicii legate de administrarea FIA si a societatilor si a altor active in care a investit.

 

De asemenea, Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. a aprobat imputernicirea directorului general al S.I.F. Oltenia S.A. pentru a semna hotararile Consiliului de Administratie, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Consiliul de Administratie la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General  

 

 

Ofiter de conformitate

ec. Viorica Balan