Neintrunire cvorum A.G.E.A. din 05.07.2019 - a doua convocare

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 27006/ 05.07.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 22/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

05.07.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A. din data de 05.07.2019 (a doua convocare)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET SA s-a intrunit in data de 05.07.2019 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, urmare convocarii acesteia de catre Consiliul de Administratie.

Convocatorul A.G.E.A. aprobat prin Decizia C.A. nr. 15/ 28.05.2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 2267/ 30.05.2019 Partea a IV-a si, respectiv, in ziarul “Romania Libera” din data de 30.05.2019 si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 17/ 29.05.2019, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro (plus Comunicat erata la Punctul 5 de pe ordinea de zi pentru data platii).

La lucrarile A.G.E.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 25.06.2019. Au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator al unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,00047 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.

Pentru sedinta A.G.E.A. au transmis formular de vot prin corespondenta 2 actionari detinatori ai unui numar de 725.108 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 8,3755% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.392. 856,4 lei.

Art. 17. alin. (2) si (3) din Actul Constitutiv are urmatoarele prevederi:

(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, sunt necesare:

a) La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte  cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot;

b) La a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o treime (1/3) din numarul total de drepturi de vot;

c) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare;

d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport in numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi (2/3) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, urmatoarele hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi luate cu votul actionarilor reprezentand cel putin trei patrimi (3/4) din capitalul social al societatii, la prima convocare sau la orice alta convocare ulterioara, dupa cum urmeaza:

a)      Hotararile privind emisiunea de obligatiuni;

b)      Ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni in cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar;

c)      Majorarile de capital social prin aport in natura

De asemenea, art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata precizeaza ca “majorarea de capital social prin aport in natura este aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care sa reprezinte cel putin ¾ din drepturile de vot.”

Cu privire la Punctele 2, 3, 4 si 5 (data platii) de pe ordinea de zi a A.G.E.A., avand in vedere art. 117 alin. (8) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca “pentru societatile listate se aplica dispozitiile relevante din legislatia specifica pietei de capital”, prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si tinand cont de lista de prezenta a actionarilor la sedinta A.G.E.A., din care rezulta ca sunt prezenti (inclusiv prin formulare de vot prin corespondenta) un numar de 4 actionari, detinatori ai unui numar de 5.808.521 actiuni/ drepturi de vot reprezentand 67,0941 % din capitalul social, se constata ca nici la aceasta a doua convocare a sedintei A.G.E.A. nu este intrunit cvorumul de prezenta prevazut de lege necesar pentru majorarea capitalului social prin aport in natura.

Anexam prezentului Raport Curent Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET SA din data de 05.07.2019.

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS