Neintrunire cvorum A.G.O.A. din 27.09.2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 37813/ 27.09.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 27/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

27.09.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 27.09.2019 (prima convocare)

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET SA s-a intrunit in data de 27.07.2019 (prima convocare), ora 10:00, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, urmare convocarii acesteia de catre Consiliul de Administratie.

Convocatorul A.G.O.A. aprobat prin Decizia C.A. nr. 19/ 12.08.2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 3478/ 21.08.2019 Partea a IV-a si, respectiv, in ziarul “Romania Libera” din data de 21.08.2019 si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 26/ 19.08.2019, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Potrivit art. 17. alin. (1) din Actul Constitutiv:

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, sunt necesare:

a)      La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

b)      La a doua convocare, indiferent de numarul actionarilor prezenti sau reprezentati si de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv si tinand cont de procesul-verbal de prezenta intocmit de catre auditorul intern si secretariatul tehnic al adunarii si de lista de prezenta a actionarilor la prima convocare a A.G.O.A., din care rezulta ca au fost prezenti (inclusiv prin formulare de vot prin corespondenta) un numar de 5 actionari, detinatori ai unui numar de .1.323.484 actiuni/ drepturi de vot reprezentand 15,2870% din capitalul social, respectiv un capital social in suma de 4.367.497,2 lei, se constata ca A.G.O.A. convocata pentru data de 27.09.2019 nu si-a putut desfasura lucrarile, nefiind intrunite cerintele legale si prevederile Actului Constitutiv pentru tinerea A.G.O.A. la aceasta prima convocare - lipsa cvorum de prezenta pentru validitatea deliberarilor, respectiv prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta, care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot).

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS