Neintrunire cvorum AGA Ordinara 24.10.2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: 234 alin (1) litera d) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, prevederile art. 92, alin (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raport: 24.10.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

Eveniment important de raportat: Adunarea General Ordinara a Actionarilor SN Nuclearelectrica din data de 24.10.2019 (prima convocare)

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata pentru data de 24.10.2019, incepand cu ora 10:00 AGOA, la Hotel Marshal Garden, Sala Ametist, Calea Dorobanti 50B, Bucuresti.

La AGOA SNN din data de 24.10.2019, au fost prezenti sau reprezentati un numar de 15 de actionari, detinand 3.751.502 actiuni, reprezentand 1,24422% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 1,24422% din totalul drepturilor de vot.

In conformitate cu prevederile legale, respectiv art. 16 din Actul Constitutiv, art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990, coroborat cu art. 92, alin (2) din Legea nr. 24/2017 si pe baza listei de prezenta a actionarilor la prima convocare a AGOA SNN, lista care include si buletinele/imputernicirile de vot prin corespondenta, s-a constatat neindeplinirea cerintelor legale privind intrunirea cvorumului necesar validitatii deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Avand in vedere faptul ca nu s-a intrunit cvorumul necesar pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SN Nuclearelectrica SA, la prima convocare fiind necesar prezenta actionarilor reprezintand cel putin ¼ din numarul total de drepturi de vot, AGOA se va intruni la cea de-a doua convocare, respectiv in data de 25.10.2019, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti, incepand cu ora 10:00, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3978 din data de 23 septembrie 2019, in ziarul “Bursa” nr. 174 din data de 23 septembrie 2019, precum si pagina de internet a societatii, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului desfasurarii acesteia.

 

Cosmin Ghita

Director General