Neintrunire cvorum AGOA din 05.11.2019

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 5 noiembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

 

Eveniment important de raportat:

 

 

·         Amanarea Sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (AGOA) din data de 5 noiembrie 2019 pentru data de 6 noiembrie 2019

 

 

In data de 5 noiembrie 2019, cerintele de cvorum de prezenta pentru desfasurarea AGOA nu au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  Prin urmare, AGOA este convocata pentru data de 6 noiembrie 2019, ora 13:00 (ora Romaniei), cu aceeasi ordine de zi si in aceeasi locatie.

 

Data de Referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA este aceeasi, respectiv 24 octombrie 2019.

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU