Neintrunire cvorum AGOA si AGEA 29.07.2019

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

 

 

Data raportului: 29 iulie 2019

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

 

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza pe toti cei interesati ca din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum prevazute la Art.17 pct.1.1 si pct.1.3 din Actul Constitutiv al societatii, actualizat, Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNTGN Transgaz SA nu s-au putut desfasura in data de 29.07.2019 ora 1000 , respectiv ora 1100, astfel cum au fost convocate si aduse la cunostinta publicului in data de 24 iunie 2019, urmand ca acestea sa se desfasoare maine 30.07.2019 in conditiile prevazute in convocator.

 

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION