Numire Director Economic provizoriu

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

 

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F.  nr.5/2018

 

Data Raportului: 5 noiembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

·      Numire Director Economic provizoriu al S.N.G.N. Romgaz S.A.

 

Consiliul de Administratie S.N.G.N. Romgaz S.A., intrunit in sedinta din data de  4 noiembrie 2019 a constatat vacantarea postului de director economic si a aprobat numirea Domnului Veza Marius Leonte in functia de director economic provizoriu, pana la data de 28.12.2019, conform legii.

 

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU