Plata dividend 2018

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 07.05.2019

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Comunicat privind plata dividendelor SIF Moldova:

 

SIF Moldova SA aduce la cunostinta actionarilor ca va incepe plata dividendelor aferente anului 2018, in conformitate cu Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor din 18 aprilie 2019, astfel:

(a)    dividendul brut pe actiune este de 0,0304 lei, suma din care se va retine la sursa impozitul pe dividende, in cotele prevazute de legislatia in vigoare la data platii, respectiv 5%; comisioanele aferente platii vor fi suportate din valoarea dividendului net;

(b)   dividendele distribuite din profitul realizat in exercitiul financiar 2018 urmeaza a se plati actionarilor incepand cu data de 30 mai 2019 Data platii;

(c)    dividendele neincasate pentru exercitiile financiare 2015, 2016 si 2017 vor fi platite in continuare, odata cu dividendul anului 2018; Dividendele aferente anului 2015, neridicate pana la 01.07.2019, vor fi prescrise;

(d)   actionarii indreptatiti sa primeasca dividende distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar 2018 sunt cei inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de 10 mai 2019 - Data de inregistrare, 09 mai 2019 Ex-date;

(e)    in cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea unuia dintre succesori, numai dupa efectuarea de catre Depozitarul Central Bucuresti a transferului actiunilor pe numele mostenitorilor, conform procedurii de la sectiunea C.

 

Plata dividendelor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017, art. 86 si Regulamentului ASF nr. 5/2018, art. 177, prin intermediul Depozitarului Central, astfel:

1.      In cazul unui actionar care are deschis un cont de valori mobiliare la un intermediar participant la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central, denumit in continuare “Participant”, banii vor fi incasati de la participant. Detalii in sectiunea A.

2.      In cazul unui actionar care nu are deschis un cont de valori mobiliare la un participant, plata dividendelor se realizeaza in numerar de catre Depozitarul Central, prin intermediul Bancii Transilvania, agentul de plata desemnat de catre SIF Moldova. Pentru actionarii persoane juridice plata se face, la solicitare, prin virament bancar.  Detalii in sectiunea B.

 

A. Plati pentru actionarii din Sectiunea 2 Depozitar Central - evidentiati la punctul 1

Pentru actionarii persoane fizice si juridice inregistrati la 10 mai 2019 si care au deschis un cont de valori mobiliare la un participant, dividendele vor fi platite prin virament bancar in Data platii, 30 mai 2019, fara prezentarea unor documente suplimentare.

 

B. Plati pentru actionarii din Sectiunea 1 Depozitar Central - evidentiati la punctul 2:

B1. Plati in numerar la ghiseele Bancii Transilvania pentru persoane fizice:

Pentru actionarii persoane fizice, plata dividendelor se face in numerar, incepand cu data de 30 mai 2019, la ghiseele Bancii Transilvania din intreaga tara, in orarul de lucru al unitatiilor bancare, astfel:

1.      pentru actionarii persoane fizice rezidente, care se vor prezenta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza actului de identitate;

2.      pentru actionarii persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza pasaportului a carui serie si numar trebuie sa corespunda cu cele din evidentele Depozitarului Central;

3.      pentru actionarii persoane fizice reprezentati prin tutori sau curatori, plata dividendelor se face in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarului, documentul care atesta calitatea de tutore/curator si actul de identitate al tutorelui/curatorului. Documentele mentionate se prezinta in original, o fotocopie a acestora, conforma cu originalul, se retine la banca;

4.      pentru actionarii persoane fizice care imputernicesc o alta persoana, plata dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: act identitate imputernicit, procura speciala autentificata la notariat, eliberata cu maxim 3 ani anterior datei in care se efectueaza plata, care cuprinde pentru actionar/imputernicit - nume, prenume CNP si imputernicirea pentru ridicarea dividendelor.  Documentele mentionate se prezinta in original. O fotocopie a acestora, conforma cu originalul, se retine la banca.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

 

B2. Plati prin virament bancar pentru actionarii persoane fizice si juridice

 (doar in conturi deschise in lei la o banca din Romania):

Se efectueaza de catre Depozitarul Central Bucuresti, pe baza Formularului de colectare cod IBAN si procedurii postate pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro, www.roclear.ro .

 

C. Dividende cuvenite actionarilor decedati

Dividendele cuvenite actionarilor decedati se vor plati doar dupa inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate, in conturi individuale, ca efect al succesiunii, in baza solicitarii mostenitorilor. Plata dividendelor se poate face pe numele mostenitorului solicitant fie in contul bancar al acestuia, fie la ghiseul Bancii Transilvania, pe baza formularului de solicitare postat pe site-ul SIF Moldova (www.sifm.ro) si a documentelor mentionate in formular, dupa caz.

 

D. Precizari referitoare la aplicarea altor cote de impozitare

D.1. Pentru aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara de rezidenta a actionarilor, acestia vor transmite la SIF Moldova pana la 21 mai 2019, urmatoarele:

·         solicitare in original de aplicare a prevederilor celor mai favorabile ale Conventiilor de evitare a dublei impuneri, insotita de 

·         certificatul de rezidenta fiscala, pentru anul in care are loc plata dividendelor (2019), in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea autorizata in limba romana, in original si documentele suport continand datele de contact, necesare pentru eventualele clarificari.

 

In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa cuprinda si elemente de identificare a nerezidentului, precum si a autoritatii care a emis certificatul de rezidenta fiscala, ca de exemplu: numele, denumirea, adresa, codul de identificare fiscala, mentiunea ca este rezident fiscal in statul emitent, precum si data emiterii certificatului.

 

Plata dividendelor la Data platii 30 mai 2019 cu aplicarea cotei celei mai favorabile, este conditionata de transmiterea tuturor documentelor complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate pana la 21 mai 2019. Cererile de plata depuse ulterior Datei platii vor fi procesate, in cazul in care dividendele nu au fost platite, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la primirea documentatiei complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate.

 

D.1.1. Actionarii nerezidenti cu detineri in Sectiunea 1 a Depozitarului Central

Pentru plata dividendelor prin virament bancar, actionarii persoane fizice si juridice nerezidente vor depune, pe langa certificatul de rezidenta fiscala, documentele mentionate la punctul B2.

Pentru plata dividendelor in numerar la ghiseele Bancii Transilvania, actionarii persoane fizice nerezidente vor face in cererea de aplicare a conventiei si mentiune de plata ghiseu bancar, anexand copia pasaportului.

 

D.1.2. Actionarii nerezidenti cu detineri in Sectiunea 2 a Depozitarului Central

In cazul in care se opteaza pentru Plata amanata a dividendelor, documentele mentionate la D.1. se vor transmise pana cel tarziu la data de 31 iulie 2019. Plata dividendelor cuvenite actionarilor nerezidenti care au optat pentru plata amanata va fi efectuata in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii, prin intermediul Participantilor, a documentatiei complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate.

Participantii vor transmite la sediul SIF Moldova, pana la datele mentionate mai sus, documentele mentionate la D.1. si lista actionarilor pentru care se depun documentele fiscale, care trebuie sa contina: denumirea completa a actionarului (pentru cazurile in care denumirea din Registrul actionarilor este diferita de cea inscrisa in documentele fiscale, se vor prezenta intr-o rubrica speciala motivele/explicatiile acestor diferente), codul de identificare al actionarului cu care acesta este inscris in Registrul actionarilor transmis de catre Depozitarul Central (NIN), numarul de actiuni detinut la Data de inregistrare, alte observatii (inclusiv indicarea actionarilor care reprezinta fonduri de pensii nerezidente astfel cum sunt definite in legislatia statului membru al UE sau in unul dintre statele AELS).

 

D.2. Actionari Fonduri de pensii rezidente si nerezidente si Fonduri de investitii fara personalitate juridica din Romania pentru care se va face plata dividendelor la valoare bruta (impozit zero):

Pentru fondurile de pensii si pentru fondurile de investitii fara personalitate juridica din Romania,  Participantii sau Societatile de Administrare vor transmite pana in data de 21 mai 2019 solicitarea de plata dividende la valoarea bruta, semnata de reprezentantul legal sau persoana autorizata sa reprezinte fondul, care sa cuprinda informatii referitoare la:

· u  - tipul fondului (de pensii sau de investitii inchis/deschis);

·         - declaratie pe propria raspundere privind lipsa personalitatii juridice;

·        -  datele de identificare ale fondului asa cum sunt inregistrate in registrul actionarilor SIF Moldova, la Depozitarul Central, respectiv: codul unic de identificare/inregistrare, denumirea completa a fondului ;

·         - cod ISIN/numarul de registru ASF.

In cazul fondurilor de pensii nerezidente se va transmite si un document  emis de autoritatea de reglementare competenta din statul membru de origine, din care sa rezulte faptul ca respectivele fonduri sunt constituite si autorizate ca fonduri de pensii, in original sau copie legalizata, insotite de o traducere autorizata in limba romana.

 

Va informam ca incepand cu data de 25.05.2018, SIF Moldova aplica prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Politica SIF Modova referitoare la protectia datelor cu caracter personal (GDPR) este postata pe site-ul societatii. Modificarile de date personale in registrul actionarilor SIF Moldova se realizeaza numai de catre Depozitarul Central SA,  la solicitarea actionarului/persoanei indreptatite.

 

Informatii suplimentare privind procedura de plata a dividendelor pot fi solicitate de la:

·         Depozitarul Central Bucuresti www.depozitarulcentral.ro, www.roclear.ro, Bulevardul Carol I nr 34 – 36, sector 2, tel. 021-408 5874, e-mail: [email protected]

·         SIF Moldova: tel. 0787-869312; 0234-576740 (int. 313-314), fax 0234-576491; e-mail: [email protected].

 

Claudiu Doros

Director General

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate