Plata dividend 2018

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ANUNȚ

31 mai 2019

 

 

PROCEDURA PENTRU DISTRIBUIREA DIVIDENDELOR SOCIETĂȚII BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

 

Urmare a Hotărarii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24 aprilie 2019, Bursa de Valori București S.A. (“BVB”) anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2018 prin intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”) si agentului de plata BRD – Groupe Societe Generale („BRD”) incepand cu data de 27 iunie 2019 („Data Plății”), către acționarii BVB inregistrați in Registrul Acționarilor la data de inregistrare 07 iunie 2019 („Data de Inregistrare”). Data „Ex Date” stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor este 06 iunie 2019.

 

Valoarea bruta a dividendului este de 1,12593 lei/acțiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursa in cotele prevăzute de lege sau alte reglementari specifice.

 

Comisionul aferent plății dividendelor se suporta de către BVB.

 

Modalitățile si termenele de plată a dividendelor sunt următoarele:

 

1.      Prin Participanți (Bănci Custode sau Brokeri): Persoane fizice si juridice/alte entități care au cont deschis la un Participant (intermediar participant la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central):

 

Pentru acționarii persoane fizice, juridice sau alte entități, care la Data de Inregistrare dețin acțiuni evidențiate in Secțiunea II a Registrului Acționarilor BVB in contul deschis la un Participant, dividendele vor fi plătite automat prin intermediul Depozitarului Central in conturile Participanților la Data Plății, daca acționarii respectivi nu și-au exprimat și comunicat opțiunea de plata amanată către Participant, iar Participantul nu a comunicat-o Depozitarului Central in cadrul raportării de la Data de Inregistrare.

Data plății amanate este aplicabila doar acționarilor nerezidenți care au un cont deschis la Participant și care optează pentru amanarea plății la o data ulterioara Datei Plății pentru a putea beneficia de prevederile mai favorabile ale Convențiilor de evitare a dublei impuneri.

Acționarii nerezidenți care au cont deschis la un Participant (Banca Custode sau Broker), care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta sau a prevederilor mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislația statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS), in conformitate cu Legea nr. 227/2015 actualizata (si a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal), trebuie sa depună Certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insoțit/ă de traducere autorizată, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificări asupra certificatelor de rezidenta fiscală:

 • pana la data de 19 iunie 2019, in cazul in care nu au optat pentru Plata amanată a dividendelor, la sediul BVB din Bdul Carol I nr. 34-36, etaj 14, cod poștal 020922, Sector 2, București;
 • pana cel tarziu la data de 30 noiembrie 2019, in cazul in care au optat pentru Plata amanată a dividendelor, la sediul BVB din Bdul Carol I nr. 34-36, etaj 14, cod poștal 020922, Sector 2, București.

In cazul acționarilor nerezidenți reprezentați printr-un Participant, BVB va retine impozitul pe dividende din dividendul brut in cota standard in vigoare prevăzută de Codul Fiscal Roman daca:

 • nu au optat pentru plata amanată si nu au transmis Certificatul de rezidenta fiscala și eventualele clarificări solicitate, pana la data de 19 iunie 2019;
 • au optat pentru plata amanată, dar nu au transmis cel tarziu pana la data de 30 noiembrie 2019  certificatul de rezidenta fiscala si eventualele clarificări solicitate.

 

In cazul fondurile de investiții fără personalitate juridică, BVB solicită Participanților/Societăților de Administrare a Investițiilor/FDI ( in situatia in care nu au transmis in anul precedent),  să transmită pană la data de 19 iunie 2019 o declarație pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal/persoană autorizată să reprezinte fondul de investiții fără personalitate juridică care să cuprindă următoarele informații:

- tipul fondului inchis/deschis de investiții;

- lipsa personalității juridice;

- datele de identificare a fondului (codul unic de identificare/inregistrare), astfel cum este evidențiat in Registrul Acționarilor  ținut de către Depozitarul Central cu denumirea completă a fondului de investiții;

- numărul de inregistrare in Registrul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.

 

2.      Plăți prin virament bancar conform solicitărilor acționarilor adresate direct Depozitarului Central

 

Incepand cu plata dividendelor aferente anului 2014, Depozitarul Central oferă posibilitatea tuturor acționarilor nereprezentați de un Participant sa incaseze orice suma de bani cuvenita prin virament bancar intr-un cont bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani. Contul bancar declarat este valabil pană la o notificare contrară și pentru distribuțiile viitoare. Plata dividendelor se va face de către Depozitarul Central prin transfer bancar incepand cu data de 27 iunie 2019, după primirea si verificarea documentației.

Persoanele fizice sau juridice, care pana la data prezentei nu au transmis Formularul de colectare cod IBAN sau care doresc modificarea  transmisa anterior, vor proceda astfel:

 

2.1. Deținătorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convențional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Deținătorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insoțit de:

Ø  copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  extrasul de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele Deținătorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, in original;

Ø  copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau convențional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  Copie dovada plata tarif colectare cod IBAN.

 

2.2. Deținătorii de instrumente financiare persoane juridice, prin reprezentant legal sau convențional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN in care se precizează banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Deținătorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insoțit de:

Ø  copia certificatului de inmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  copia documentului care atesta calitatea de reprezentant legal al societății (certificat constatator emis de registrul comerțului/entitatea echivalenta – pentru entitățile de naționalitate străină) – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant convențional a semnatarului cererii, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  extrasul de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului – persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original;

Ø  Copie dovada plata tarif colectare cod IBAN.

 

2.3. Documentele prezentate intr-o limba străină vor fi insoțite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

2.4. Formularele de colectare cod IBAN se vor transmite la adresa: Depozitarul Central SA – București, Bd. Carol I nr. 34 - 36, et. 8,  sector 2 sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central.

Nota: Documentația prevăzută la punctele 2.1, 2.2 si 2.3 se va transmite o singura data către Depozitarul Central, urmand a fi utilizata pentru distribuirea oricăror sume de bani cuvenite către acționarului respectiv din relația sa cu emitenții pentru care Depozitarul Central prestează servicii de registru/servicii de distribuire sume de bani. Acționarul va comunica Depozitarului Central orice modificare a informațiilor legate de contul bancar.

 

 1. Prin intermediul agentului de plata – BRD Groupe Societe Generale

3.1      Plăti in numerar pentru persoane fizice care nu au un cont deschis la un Participant

 

Pentru acționarii nereprezentați de un Participant, persoane fizice, care nu solicita si/sau nu transmit documentele necesare pentru plata prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face in numerar, prin punere la dispoziție de către BVB a sumelor cuvenite, prin intermediul Depozitarului Central, la ghișeele BRD, in orice unitate BRD, incepand cu data de 27 iunie 2019.

Agentul de plata va putea realiza plăti in numerar in limita sumelor stabilite in legislația aplicabila (conform Legii nr. 70/2015, incepand cu data de 27 iunie 2019, acționarii persoane fizice vor putea ridica dividende in numerar pana la nivelul sumei de 10.000 lei).

Orice plata efectuata la ghișeu va fi confirmată prin semnătura de persoana care ridica efectiv sumele de bani, pe chitanța aferentă plății respective.

Dividendele se pot ridica de către acționari personal sau prin reprezentant legal sau convențional, astfel:

 • In cazul Deținătorilor nereprezentați de Participant, persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghișeu, plata sumelor de bani se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.).
 • In cazul Deținătorilor nereprezentați de Participant, persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghișeu, plata sumelor de bani se face in baza pașaportului.
 • In cazul Deținătorilor nereprezentați de Participant, persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata sumelor de bani se face reprezentatului legal in speță – tutorele/părintele minorului, in baza următoarelor documente:
  • certificatul de naștere al Deținătorilor nereprezentați de Participant care trebuie sa aibă inscris C.N.P.-ul 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține),
  • actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre părinți 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) și
  • actul de identitate al tutorelui/părintelui 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).
 • In cazul Deținătorilor nereprezentați de Participant, persoane fizice avand instituită curatela, plata Sumelor de bani se face prin curatorul respectivei persoane, in baza următoarelor documente:
  • actul de identitate al Deținătorilor nereprezentați de Participant care trebuie sa aibă inscris C.N.P.-ul 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține),
  • actul juridic ce instituie curatela 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține) si
  • actul de identitate al curatorului 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).
 • In cazul Deținătorilor nereprezentați de Participant, persoane fizice care nu se prezintă personal la ghișeu ci mandatează in acest sens o alta persoana, plata sumelor de bani se face imputernicitului respectivei persoane, in baza următoarelor documente:
  • procura specială autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a sumelor de bani eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectuează plata, cu excepția cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectuează plata 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține) si
  • actul de identitate al imputernicitului 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

Documentele prezentate intr-o limba străină vor fi insoțite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

 

Situații excepționale:

 

Nu se vor efectua plăți de dividende la ghișeu in următoarele cazuri:

·        către acționarii al căror CNP din actele prezentate la ghișeu nu concorda cu cel inscris in evidentele Agentului de plata si primite de la Depozitarul Central. Aceștia vor fi indrumați către Depozitarul Central.

 • către moștenitorii acționarilor, in baza certificatului de moștenitor. Aceștia vor fi indrumați către Depozitarul Central. Plățile se fac conform secțiunii Acționari decedați.

 

 

3.2     Plați prin virament bancar pentru persoane fizice si juridice/alte entități care nu au cont deschis la Participant

 

Acționarii persoane fizice si juridice/alte entități care doresc plata dividendelor prin transfer bancar pot solicita BRD plata prin virament bancar prezentand la ghișeele băncii documentația suport, după cum urmează:

Pentru plata prin virament bancar, acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convențional vor prezenta documentele menționate la punctul 3.1 din prezenta procedura. In cazul plaților prin virament bancar in alte bănci decat BRD la documentele de mai sus se anexează si extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor emis de banca din care sa reiasă titularul contului bancar mai sus menționat. Titularul contului poate fi doar acționarul.

Acționarii persoane juridice/alte entități, prin reprezentant legal sau convențional, vor prezenta:

 • Certificatul de inmatriculare/inregistrare al persoanei juridice/entității in Registrul Comerțului/ alt document echivalent care sa ateste inregistrarea persoanei juridice/entității la autoritatea competenta 1 fotocopie care se va retine de către Agentul de Plata;
 • Act de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al mandatarului;
 • Certificatul constatator de la Registrul Comerțului/ document echivalent emis de autoritatea competenta nu mai vechi de 3 luni care sa menționeze reprezentantul legal al societății 1 fotocopie care se va retine de către Agentul de Plata;
 • Procura notariala in original sau in copie legalizata (procura se va retine de către Agentul de Plata), daca este cazul;
 • In cazul plăților prin virament bancar in alte bănci decat BRD la documentele de mai sus se anexează si extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor emis de banca din care sa reiasă titularul contului bancar mai sus menționat. Titularul contului poate fi doar acționarul.

Toate documentele suport prezentate la ghișeele bancare in copie simpla vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de acționar/ imputernicitul acestuia.

Documentele prezentate intr-o limba străină vor fi insoțite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

In cazul in care un acționar nu se regăsește in baza acționarilor deținută de agentul de plată BRD, acesta este rugat sa se adreseze Depozitarului Central in vederea remedierii acestei probleme.

***

Acționarii nerezidenți care aleg metodele de plata de la punctele 2 si 3 (respectiv nu au cont deschis la un Participant):

Pentru plățile realizate in Data Plății (27 iunie 2019), in cazul acționarilor nerezidenți care nu au cont deschis la un Participant si care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta sau a prevederilor mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislația statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS), in conformitate cu Legea nr. 227/2015 actualizata (si a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal), nerezidentul va depune Certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insoțit/ă de traducere autorizata, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificări asupra certificatelor de rezidenta fiscala, la sediul BVB din Bdul Carol I nr. 34-36, etaj 14, cod poștal 020922, Sector 2, București, pană in data de 30 mai 2019. In cazul in care acționarul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala, impozitul reținut se va calcula prin aplicarea cotei aplicabile acționarilor rezidenți.

 

Acțiuni deținute in coproprietate:

In cazul acțiunilor deținute in coproprietate, plata dividendelor se va realiza conform următoarelor particularități:

 • In cazul plăților prin virament bancar dividendele cuvenite coproprietarilor se vor vira in contul indicat de Emitent sau, in cazul in care această informație nu a fost furnizată Depozitarului Central, in contul indicat de către toți coproprietarii in baza solicitării comune adresate Depozitarului Central.
 • In cazul plaților in numerar, plățile se vor face in numerar cu condiția ca toți coproprietarii să se prezinte la BRD, personal sau prin reprezentant legal si/sau convențional și sa prezinte documentele prevăzute mai sus pentru plățile in numerar.
 • In cazul plaților către cei care au cont deschis la un Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai cărui clienți sunt.
 • In situația in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de către Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al ieșirii din indiviziune, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, cat si plata directa către fiecare dintre coproprietari conform numărului de instrumente dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, plata urmand a se realiza fiecărui fost coproprietar conform prezentei proceduri.

 

Acționari decedați:

In cazul acționarilor decedați, dividendele urmează a se plăti la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau in numerar numai după ce, in prealabil, moștenitorii au solicitat Depozitarul Central și s-a efectuat inregistrarea transferului acțiunilor către succesor(i) ca efect al succesiunii precum și după actualizarea datelor in evidentele Agentului de plata, urmare solicitării Depozitarului Central.

 

Pentru informații suplimentare, va rugam să contactați pe:

Stroia Virgil – Director financiar, 40213079506, [email protected], [email protected]

 

 

Adrian Tanase

Director General