Plata dividend 2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 25.05.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

                       

 

Eveniment important de raportat: Plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2019

 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii ca in baza Hotararii nr. 5 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2020, SNN va efectua plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2019 prin intermediul Depozitarului Central S.A. si al BRD-Groupe Societe Generale (BRD), agentul de plata selectat.

 

Plata dividendelor se va efectua incepand cu data de 25.06.2020, catre actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 16.06.2020.

 

Dividendul brut este de  1,65306302 lei pentru o actiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege. Plata dividendelor nete se va efectua in LEI.

 

Detalii despre modalitatea de plata a dividendelor se regasesc in documentul anexat la prezentul raport „Comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2019 de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.”, precum si pe pagina de internet a societatii www.nuclearelectrica.ro, sectiunea Relatii cu Investitorii/Dividende 2019.

 

Cosmin Ghita                                                                                   

Director General

 

 

 

COMUNICAT

privind plata dividendelor aferente anului 2019 de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

In conformitate cu Hotararea nr 5 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2020, Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. („SNN”) anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2019 prin intermediul Depozitarului Central S.A. si al BRD-Group Societe Generale (BRD), agentul de plata selectat pentru plata dividendelor.

Plata dividendelor se va efectua incepand cu data de 25.06.2020, data platii, catre actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 16.06.2020. Ex-date aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN este 15.06.2020.

Dividendul brut este de  1,65306302 lei pentru o actiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege.

Plata dividendelor nete se va efectua in lei.

Plata dividendelor nete cuvenite anului 2019 este supusa prevederilor generale in materia prescriptiei, fiind prescriptibila in termen de 3 (trei) ani de la data inceperii platii, respectiv 25.06.2023.

 

Modalitati de plata a dividendelor:

1. Plata direct in contul Participantilor (Brokeri/Banci Custode) - pentru actionarii persoane fizice/juridice care au deschis un cont la un PARTICIPANT la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central

Pentru toti acei actionari persoane fizice, juridice sau alte entitati, care la data de inregistrare 16.06.2020 detin actiuni evidentiate in Sectiunea II a Registrului Actionarilor SNN in contul deschis la Participant, sumele aferente vor fi platite automat prin virament bancar prin intermediul Depozitarului Central in numele SNN, la data platii 25.06.2020 in contul Participantului, fara prezentarea unor documente suplimentare.  

NOTA 1: Toti acei actionari care au conturi la PARTICIPANTI, nu isi pot ridica dividendele in numerar/virament de la ghiseul BRD. 

NOTA 2: SNN nu va opta pentru data platii amanate.

2. Plata prin virament bancar in data de 25.06.2020 in contul actionarilor persoane fizice si juridice, nereprezentati de Participant, conform solicitarii adresate direct Depozitarului Central .

Documentele suport mentionate in Anexa 1, la punctul 2 pentru efectuarea de virament bancar direct in contul actionarului, vor fi transmise catre Depozitarul Central cu cel putin 4 zile lucratoare anterior datei platii, fie prin posta fie direct la adresa Depozitarul Central S.A. – Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, sector 2.

 

In conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital, incepand cu anul 2015, Depozitarul Central pune la dispozitia tuturor actionarilor nereprezentati de Participanti optiunea de a incasa orice suma de bani cuvenita direct prin virament bancar intr-un cont bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani. Aceasta optiune presupune inregistrarea codului IBAN la Depozitarul Central, acesta putand fi utilizat pentru incasarea mai multor sau tuturor detinerilor si ramanand valabil si pentru distributii ulterioare, pana la o notificare contrara din partea actionarului. Inregistrarea codului IBAN de catre Depozitarul Central va fi taxata conform grilei de tarife percepute detinatorilor de instrumente financiare si suportata de catre fiecare actionar in parte. Pentru mai multe detalii despre aceasta optiune de plata, actionarii SNN sunt rugati sa contacteze Depozitarul Central la tel. +40 21.408.58.74 sau e-mail [email protected]

3. Plata prin intermediul agentului de plata – BRD Groupe Societe Generale

a) prin eliberare de numerar la ghiseele oricarei unitati BRD de pe teritoriul Romaniei pentru persoanele fizice care nu au deschis cont la Participant si care nu au contul IBAN inregistrat la Depozitarul Central

b) prin virament bancar la orice unitate BRD de pe teritoriul Romaniei pentru persoane fizice si juridice/alte entitati care nu au cont deschis la Participant si care nu au contul IBAN inregistrat la Depozitarul Central.

Pentru plata prin intermediul BRD-Groupe Societe Generale, actionarii persoane fizice si juridice/alte entitati  vor prezentala ghiseele BRD  documentele mentionate in Anexa 1 punctele 1.1 si 1.2.

Lista unitatilor BRD este disponibila pe site-ul  https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri/.

Conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare, cota de impozitare standard aplicabila veniturilor din dividende este de 5% din suma bruta a dividendelor, exceptiile referitoare la neimpozitarea veniturilor din dividende fiind prevazute distinct. De asemenea, actionarii nerezidenti pot  beneficia de o cota diferita de impozitare mai favorabila, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal si a conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul de rezidenta al actionarului respectiv, pe baza certificatului de rezidenta fiscala valabil depus de actionarul nerezident.

 

Actionarii nerezidenti, care au cont deschis la Participanti (Broker/Banca Custode), si respectiv cei care nu au cont deschis la Participanti (respectiv cei care aleg metodele de la punctele 2 si 3) care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta trebuie sa transmita sau sa depuna, fie prin intermediul Participantului in cazul in care au cont deschis la Participant, fie direct, in cazul in care nu au cont deschis la Participant, la sediul SN Nuclearelectrica S.A., din strada Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, cod postal 010494, in atentia Departamentului Comunicare si Relatii cu Investitorii, pana la data de 12.06.2020 inclusiv, certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere autorizata, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala. Daca in urma verificarii certificatului de rezidenta fiscala si a prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri rezulta ca se poate aplica cota mai favorabila prevazuta in conventia de evitare de dublei impuneri, atunci la data platii, 25.06.2020, actionarii in cauza vor primi dividendele nete cu aplicarea acelei cote. In caz contrar, se va aplica cota standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal din Romania.

 

In cazul prezentarii ulterior datei de 12.06.2020, dar nu mai tarziu de 14.12.2020, a certificatului de rezidenta fiscala impreuna cu o  solicitare de plata prin virament bancar a dividendelor nete distribuite de SN Nuclearelectrica S.A., SNN va retine la data platii (25.06.2020) impozitul pe dividende in vigoare prevazut de Codul Fiscal din Romania, urmand ca eventuala diferenta de impozit cuvenita actionarului sa-i fie platita ulterior transmiterii si verificarii documentatiei, daca in urma primirii si verificarilor respective rezulta ca ar fi indreptatit la o cota mai mica de impozit decat cea standard prevazuta in Codul Fiscal din Romania.

SNN isi rezerva dreptul de a solicita actionarului/imputernicitului acestuia documente suplimentare in urma analizarii cererii de solicitare de distribuire a dividendelor.  

Certificatele de rezidenta fiscala depuse de Participanti ulterior datei de 12.06.2020 pentru actionarii pe care ii reprezinta, pot fi depuse la sediul SNN din strada Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, cod postal 010494. Participantii vor mentiona in adresa de inaintare a documentelor mentionate mai sus, faptul ca acestea se refera la actionari ai SNN si la dividende aferente anului financiar 2019, cu indicarea listei actionarilor pentru care se depun documentele fiscale, lista care sa cuprinda: denumirea completa a actionarului (pentru cazurile unde denumirea din Registrul actionarilor este diferita de cea mentionata in documentele fiscale, se vor prezenta in rubrica „Alte observatii” motivele/explicatiile acestor diferente), codul de identificare a actionarului in conformitate cu codul de identificare transmis Depozitarului Central (i.e. NIN), numar de actiuni detinute la Data de inregistrare.

In situatia in care documentele suport sunt emise intr-o alta limba decat limba romana si/sau emise de autoritati straine, acestea trebuie depuse apostilate/supralegalizate, daca este cazul, precum si in traducere legalizata in limba romana.

In conformitate cu Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura fiscala  precum si a Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3725/19.12.2017 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal, actionarii SN Nuclearelectrica SA persoane fizice, precum si persoane juridice nerezidente au obligatia sa se inregistreze fiscal in Romania, prin depunerea la organul fiscal competent din Romania a Declaratiei de inregistrare fiscala 015 (pentru persoane juridice nerezidente) si 030 (pentru persoane fizice nerezidente) in vederea obtinerii codului de identificare fiscala.

Declaratia 015 ( pentru persoane juridice nerezidente) si Declaratia 030 (pentru persoane fizice nerezidente) se vor depune la registratura organului fiscal competent din Romania fie direct (reprezentant legal), prin imputerniciti sau prin intermediul platitorului de venit.

Actionarii persoane fizice, precum si persoane juridice nerezidente vor transmite  la sediul societatii SNN din Bucuresti, str, Polona nr. 65, Departamentul Relatii cu investitorii, pana cel tarziu 14  decembrie 2020 documente din care sa reiasa codul de identificare fiscala obtinut  de la organele fiscale competente din Romania.

Persoanele fizice nerezidente si persoanele juridice nerezidente pot obtine codul de intregistrare fiscala si prin intermediul platitorului de venit (SN Nuclearelectrica SA), prin depunerea unei imputerniciri in acest scop, precum si a urmatoarelor documente:

 

a)   pentru persoane fizice nerezidente

                      - copie a actului de identitate/ pasaport unde este precizat seria si data eliberarii acestuia – termen de valabiliate (inclusiv agentia care a emis acest document de identificare), adresa de domiciliu al persoanei fizice nerezidente, regiunea, cod postal, certificata de titular „conform cu originalul”, precum si numar de telefon/fax si adresa de email;

                     -  certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere autorizata.

            b) pentru persoane juridice nerezidente:

                 - copie a actului/certificatului de infiintare eliberat de registrul comertului sau de agentia fiscala din tara de rezidenta in care sunt precizate codul fiscal si datele de identificare ale persoanei juridice, inclusiv adresa sediului social unde isi desfasoara activitatea fiscala a societatii– certificata de titular „conform cu originalul”, precum si numar de telefon/fax si adresa de email;

                -  certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere autorizata.

Documentele mentionate mai sus, se vor depune la sediul SNN din Bucuresti, str. Polona nr. 65, Bucuresti, sector 1, cod postal 010494.

Tariful perceput de Depozitarul Central S.A., care include si comisioanele bancare percepute de BRD pentru plata dividendelor nete in LEI este suportat de catre SNN.

 

Actionarii sunt rugati sa intreprinda demersurile necesare in vederea actualizarii datelor personale de identificare la Depozitarul Central S.A., deoarece in situatia in care se solicita plata in baza unor documente de identificare care nu corespund datelor existente la depozitar, plata nu poate fi procesata.

Informatii suplimentare privind procedura de plata a dividendelor pot fi solicitate la, Depozitarul Central S.A. la adresa de email [email protected] sau la urmatoarele numere de telefon: +40 21.408.58.00 sau +40 21.408.58.26 sau la agentul de plata BRD la adresa [email protected] sau la urmatoarele numere de telefon: +40 21.200.83.85 sau +40 21. 200.83.87.

Pentru alte tipuri de intrebari referitoare la dividende, va rugam sa accesati site-ul companiei http://www.nuclearelectrica.ro/Sectiunea Relatii cu Investitorii/Dividende 2019 si la adresa de email [email protected] sau la numarul de telefon: +40 21.203.13.14.

SNN va publica pe site-ul companiei http://www.nuclearelectrica.ro/Sectiunea Relatii cu Investitorii/Dividende 2019 o lista cu raspunsuri la cele mai frecvente intrebari referitoare la plata dividendelor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019.

Director General

Cosmin Ghita

         

Anexa nr. 1 – Documente suport pentru plata dividendelor

 

1.      PLATA PRIN INTERMEDIUL AGENTULUI DE PLATA BRD – Groupe Societe Generale

1.1.PERSOANE FIZICE:

 

a.  In cazul persoanelor fizice rezidente care se prezinta personal la orice ghiseu al BRD de pe teritoriul Romaniei, plata dividendelor se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.).

b.In cazul persoanelor fizice nerezidente care se vor prezenta personal la orice ghiseu al BRD de pe teritoriul Romaniei, plata dividendelor se face in baza pasaportului; informatiile din pasaport trebuie sa corespunda cu cele comunicate de catre Depozitarul Central

c.  In cazul persoanelor fizice avand varsta sub 14 ani, plata dividendelor se face reprezentatului legal in speta - tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de nastere al Detinatorilor care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

d.  In cazul persoanelor fizice avand instituita curatela, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al Detinatorilor care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

e. In cazul persoanelor fizice care nu se prezinta personal la ghiseul BRD, ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare dividendelor eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

f.  In conformitate cu noile prevederi legale, nu vor fi procesate plati pe baza certificatelor de mostenitor si nici acelor actionari ale caror date de identificare din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu  cele din evidentele Agentului de plata si primite de la Depozitarul Central. In cazul in care in Registrul Actionarilor SNN de la data de 16 iunie 2020 sunt incluse persoane decedate, dividendele vor fi platite doar dupa solicitarea de catre mosternitor(i) si inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al succesiunii, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, precum si dupa actualizarea datelor in evidentele agentului de plata, urmare solicitarii Depozitarului Central. In cazul in care un actionar nu se regaseste in baza actionarilor detinuta de agentul de plata BRD, acesta este rugat sa se adreseze Depozitarului Central in vederea remedierii acestei probleme.

g. In cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD, la documentele mentionate se anexeaza si extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat. Titularul contului poate fi doar actionarul.

1.2. PERSOANE JURIDICE:

Actionarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta:

Ø  copie a certificatului de inmatriculare – certificata de reprezentantul legal „conform cu originalul”;

Ø  copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de reprezentantul legal „conform cu originalul”;

Ø  copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – certificata de reprezentantul conventional „conform cu originalul”;

Ø  extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original;

 

Nota: Documentele prezentate de actionarii persoane fizice/juridice intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

  2. PLATA PRIN INTERMEDIUL DEPOZITARULUI CENTRAL

2.1. Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central (cu cel putin 4 zile lucratoare anterior datei platii) formularul de colectare cod IBAN, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului modelul este disponibil pe site-ul l Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

Ø  copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular „conform cu originalul”; precum si datele referitoare la numar de telefon/fax si adresa de email;

Ø  extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele actionarului, cu precizarea codului IBAN, in original;

Ø  copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  Actionarii persoane fizice nerezidente care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta trebuie sa depuna certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere autorizata, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala.

 

2.2. Actionarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

Ø  copie a certificatului de inmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original;

Ø  Actionarii persoane juridice/alte entitati nerezidente care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta trebuie sa depuna certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere autorizata, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala.

 

 

             3.  In cazul FONDURILOR DE PENSII se vor transmite catre emitent urmatoarele documente:

 

Ø  copie act de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, in termen de valabilitate carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini;

Ø  copie certificat constatator al societatii de administrare a fondului/alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului;

Ø  copie certificat inregistrare/alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului;

Ø  copie decizie a autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de pensii;

Ø  in cazul nerezidentilor: certificat de rezidenta fiscala, in original sau in copie legalizata, in termen de valabilitate, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea legalizata in limba romana, o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului care sa ateste ca autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de pensii este valabila la data efectuarii platii, si daca sunt disponibile, informatii cu privire la site-ul oficial al autoritatii de reglementare din tara de origine unde poate fi verificat statutul de fond de pensii.

 

     4. In cazul FONDURILOR DE INVESTITII fara personalitate juridica incadrate astfel conform reglementarilor privind piata de capital din Romania se vor transmite catre emitent urmatoarele documente:

 

Ø  O declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal/persoana autorizata sa reprezinte fondul de investitii, prin care se declara:

-          tipul fondului de investitii (fond deschis de investitii/fond inchis de investitii)

-          faptul ca fondul de investitii nu are personalitate juridica;

-          datele de identificare ale fondului, respectiv: cod unic de identificare/inregistrare, asa cum este evidentiat in Registrul Actionarilor SN Nuclearelectrica SA tinut de catre Depozitarul Central, denumirea completa a fondului de investitii, decizia de autorizare, numarul de inregistrare in Registrul ASF, numarul si data notificarii ASF si valabilitatea acesteia,  precum si alte documente si informatii pe care le considera necesare;

Ø  Copie, conform cu originalul, al actului de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului de investitii, in termen de valabilitate carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini;

Ø  Copie, conform cu originalul, al certificatului constatator al societatii de administrare a fondului de investitii/alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului;

Ø  Copie,conform cu originalul, al contractului de societate;

Ø  Copie, conform cu originalul, a deciziei autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a fondului de investitii;

Ø  Copie, conform cu originalul, al atestatului de inscriere a fondului de investitii la ASF.

 

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.