Plata dividende distribuite in temeiul HAGOA 15 din 14 decembrie 2018

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

            Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

 
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si Codului BVB

Data raportului: 17 decembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Cod LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

COMUNICAT PRIVIND MODALITATEA DE PLATA A DIVIDENDELOR distribuite in temeiul HAGOA nr. 15/2018 din data de 14.12.2018

Urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14 decembrie 2018, CNTEE Transelectrica SA (TEL) transmite procedura de plata a dividendelor din sumele existente in soldul conturilor „Alte rezerve” si ”Rezultatul Reportat”. Prin urmare, plata dividendelor se va efectua incepand cu data de 25 ianuarie 2019 (data platii), catre actionarii inregistrati la data de 4 ianuarie 2019 in Registrul Actionarilor Companiei, avand ca data ex-date 03 ianuarie 2019 prin intermediul Depozitarului Central SA (DC) si al BRD – Group Societe Generale (BRD).

Valoarea dividendului brut este de 0,91 lei/actiune.

Impozitul va fi retinut, declarat si platit la bugetul statului de catre CNTEE Transelectrica SA in conformitate cu prevederile legale in vigoare, iar actionarii vor incasa dividendele la valoarea neta.

NOTA: Obligatia de plata a dividendelor nete cuvenite actionarilor TEL, din sumele existente in conturile „Alte rezerve” si ”Rezultatul Reportat” este supusa prevederilor generale in materia prescriptiei, fiind prescrisa incepand cu data de 25 ianuarie 2022, respectiv in termen de 3 (trei) ani de la data inceperii platii, respectiv 25 ianuarie 2019.

Plata dividendelor se va efectua prin intermediul Depozitarului Central, astfel:

·                     pentru actionarii ale caror interese sunt reprezentate de Participantii (Banci, Custode sau Brokeri) la Sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central - direct in conturi deschise la Participanti;

·                     pentru actionarii care actioneaza in nume propriu - prin BRD, agent de plata desemnat de TEL, care are incheiat un contract cu TEL si cu DC;

·                     pentru actionarii care figureaza in evidentele Depozitarului Central in sectiunea I a Registrului, respectiv persoane fizice/juridice/alte entitati nereprezentati de Participant, titulari de conturi curente deschise la BRD, care nu au optat anterior datei platii pentru plata dividendelor intr-un alt cont comunicat Depozitarului Central/CNTEE Transelectrica SA, dividendele vor fi platite automat in data platii prin virament bancar in conturile curente deschise la BRD, daca datele de identificare sunt actualizate si coincid la ambele entitati, BRD si DC.

 

NOTA: In conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital, incepand cu distributia dividendelor aferente anului 2014 prin intermediul Depozitarului Central, actionarii nereprezentati de Participanti, au posibilitatea sa incaseze orice suma de bani cuvenita, prin virament bancar intr-un singur cont bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani, contul indicat putand ramane valabil si pentru distributiile urmatoare, pana la notificarea contrara. Pentru a beneficia de aceasta modalitate de plata, actionarii sunt invitati sa se adreseze direct Depozitarului Central la numarul de telefon 021.408.58.56 sau 021.408.59.23 si/ sau adresa de e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro.

Procedura de plata a dividendelor precum si formularele (Cereri de plata) se gasesc pe site-ul www.transelectrica.ro in sectiunea Relatii Investitori / Actiuni / Dividende.

Procedura de plata:

A.            Plata prin virament bancar in conturile Participantilor

Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau alte entitati, care la data de inregistrare detin actiuni in Registrul Actionarilor TEL in conturi deschise la Participanti, dividendele vor fi platite automat la data inceperii platii (25 ianuarie 2019) in conturile Participantilor.

In cazul actionarilor nerezidenti, persoane fizice sau juridice/alte entitati, pentru aplicarea unei cote favorabile de impozitare, Participantii vor depune la TEL:

·                     certificat de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala a statului respectiv pentru anul in care are loc plata dividendelor, original sau copie legalizata;

·                     traducere autorizata in limba romana a certificatului de rezidenta fiscala, original.

Pentru actionarii nerezidenti avand cont deschis la Participanti, data maxima pana la care pot depune documentatia de rezidenta fiscala in vederea aplicarii unei cote mai favorabile de impozitare este 16.01.2019. In cazul in care documentatia este transmisa dupa data de 16.01.2019, TEL va efectua plata diferentei rezultata in urma aplicarii prevederilor Conventiilor de evitare a dublei impuneri ulterior datei inceperii platii.

In cazul fondurilor de pensii nerezidente este necesara prezentarea urmatoarelor documente:

·                     certificat de rezidenta fiscala, in original sau in copie legalizata;

·                     traducerea autorizata in limba romana;

·                     declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului care sa ateste ca autorizarea societatii de administrare a fondului de pensii este valabila la data efectuarii platii, totodata sa ateste daca reprezinta fonduri de pensii asa cum sunt ele definite in legislatia statelor membre ale Uniunii Europene sau in legislatia unuia dintre statele AELS, si care sa prezinte, daca sunt disponibile, informatii cu privire la site-ul oficial al autoritatii de reglementare din tara de origine unde poate fi verificat statutul de fond de pensii;

·                     copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, in termen de valabilitate, certificata de titular “conform cu originalul”.

In cazul fondurilor de investitii fara personalitate juridica TEL solicita Participantilor/Societatilor de Administrare a Investitiilor/FDI sa transmita pana la data de 16.01.2019 o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal/persoana autorizata sa reprezinte fondul de investitii fara personalitate juridica care sa cuprinda urmatoarele informatii:

·                     tipul fondului inchis/deschis de investitii;

·                     lipsa personalitatii juridice;

·                     datele de identificare ale fondului (codul unic de identificare/inregistrare), astfel cum este evidentiat in Registrul Actionarilor TEL tinut de catre DC cu denumirea completa a fondului de investitii;

·                     numarul de inregistrare in Registrul Instrumentelor si Investitiilor Financiare;

·                     decizia de autorizare;

·                     numarul si data notificarii ASF si valabilitatea acesteia, precum si orice alte documente si informatii pe care le considera necesare;

·                     copie document relevant din care sa rezulte calitatea persoanei care semneaza declaratia de reprezentant legal / de persoana autorizata sa reprezinte fondul;

·                     copie dupa atestatul eliberat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

 

In cazul fondurilor de pensii rezidente Participantii (Banca, Custode sau Broker) care au in portofoliu clienti fonduri de pensii vor transmite TEL o lista cu acestia, insotita de documentele legale care atesta calitatea de fonduri de pensii a acestora, pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

 

B.            Plata prin virament bancar

Actionarii persoane fizice sau juridice care nu au cont deschis la Participanti vor transmite TEL urmatoarea documentatie, dupa caz:

1. Persoana fizica cu rezidenta fiscala in Romania

·                     formularul tip cerere – disponibil pe site-ul www.transelectrica.ro/ Relatii Investitori/Actiuni/Dividende;

·                     copie act de identitate cu CNP lizibil (buletin/carte de identitate, pasaport);

·                     document de certificare a contului bancar, cu indicarea codului IBAN si a titularului;

·                     in situatia schimbarii numelui actionarului (casatorie, divort, schimbare administrativa), trebuie anexat si actul de schimbare a numelui in copie.

2. Persoana juridica cu rezidenta fiscala in Romania

·                     formularul tip cerere – disponibil pe site-ul www.transelectrica.ro/ Relatii Investitori/Actiuni/Dividende;

·                     copie documente emise de Registrul Comertului:

    • certificat de inregistrare, cu indicarea codului unic de inregistrare fiscala;
    • certificat constatator valabil la data prezentarii, cu indicarea persoanelor imputernicite;

·                     copie act de identitate al reprezentantului legal, cu CNP lizibil (buletin/carte de identitate, pasaport);

·                     document de certificare a contului bancar, cu indicarea codului IBAN si a titularului.

3. Persoana fizica/juridica cu rezidenta fiscala in alt stat decat Romania

Pentru aplicarea unor prevederi mai favorabile de impozitare, conform Conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate intre Romania si tara de rezidenta a beneficiarului de venit, acesti actionari vor transmite suplimentar, urmatoarele documente:

·                     certificat de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala a statului respectiv pentru anul in care are loc plata dividendelor, original sau copie legalizata care va cuprinde elementele prevazute de Codul Fiscal in vigoare la data prezentului comunicat;

·                     traducere autorizata in limba romana a certificatului de rezidenta fiscala, original;

·                     detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra certificatului de rezidenta fiscala.

Pentru a fi luate in considerare, documentele de rezidenta fiscala nu vor fi transmise mai tarziu de 18 ianuarie 2019. In cazul in care documentatia este transmisa dupa data de 18.01.2019, TEL va efectua plata diferentei rezultata in urma aplicarii prevederilor Conventiilor de evitare a dublei impuneri ulterior datei inceperii platii.

 

NOTA: Documentele vor fi transmise la CNTEE TRANSELECTRICA SA prin una din cele trei modalitati:

·                     prin posta: str. Olteni 2-4, sector 3, cod 030786, Bucuresti, cu mentiunea “In atentia Serviciului Relatia cu Actionarii din cadrul Directiei Guvernanta Corporativa, Relatia cu Investitorii si Reprezentare’’.

·                     prin e-mail: relatii.investitori@transelectrica.ro;

·                     prin fax: 021 3035610, cu mentiunea “In atentia Serviciului Relatia cu Actionarii din cadrul Directiei Guvernanta Corporativa, Relatia cu Investitorii si Reprezentare’’.

C.            Plata prin virament bancar sau in numerar la ghiseele BRD

Actionarii persoane fizice sau juridice vor prezenta la ghiseul agentului de plata urmatoarele documente, dupa caz:

Persoana fizica cu rezidenta fiscala in Romania:

1.             Personal: se va prezenta cu act de identitate in original (buletin/carte de identitate, pasaport), avand inscris codul numeric personal (CNP)

2.             Prin imputernicit, va prezenta:

·                     procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a sumelor de distribuit eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine la Agentul de plata);

·                     actul de identitate al imputernicitului care trebuie sa aiba inscris CNP- ul (original+fotocopie).

3.             Persoana sub 14 ani, prin tutore/parinte, va prezenta:

·                     certificat nastere actionar (cu CNP) - original + copie;

·                     actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul din parinti - original + fotocopie;

·                     act de identitate al tutorelui/parintelui in original (buletin/carte de identitate, pasaport) - original + fotocopie;

4.             In cazul persoanelor fizice avand instituita curatela, va prezenta:

·                     actul de identitate al actionarului care trebuie sa aiba inscris CNP- ul (original+fotocopie);

·                     actul juridic ce instituie curatela (original+fotocopie);

·                     actul de identitate al curatorului (original+fotocopie).

Persoana fizica cu rezidenta fiscala in alt stat decat Romania, va prezenta:

·                     document cu care se identifica actionarul, avand inscrise date ce trebuie sa corespunda cu cele din evidentele Agentului de plata, primite de la Depozitarul Central.

Persoana juridica cu rezidenta fiscala in Romania, va prezenta:

·                     certificatul de inmatriculare/inregistrare al persoanei juridice/entitatii in Registrul Comertului/ alt document echivalent care sa ateste inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta + 1 fotocopie care se va retine la Agentul de Plata;

·                     act de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, al mandatarului;

·                     certificatul constatator de la Registrul Comertului/ document echivalent emis de autoritatea competenta nu mai vechi de 3 luni care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii + 1 fotocopie care se va retine la Agentul de Plata;

·                     procura notariala, in original sau in copie legalizata, (procura se va retine la Agentul de Plata), daca este cazul.

Plata actionarilor persoane juridice se va efectua numai prin virament bancar.

In cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD, la documentele de mai sus se anexeaza si un extras de cont certificat de banca la care se solicita transferul dividendelor sau alt document doveditor emis de banca respectiva, din care sa reiasa titularul contului bancar. Titularul contului poate fi doar actionarul sau, dupa caz, imputernicitul acestuia.

Toate unitatile BRD distribuie dividende Transelectrica (TEL). Reteaua de distributie se gaseste la: www.brd.ro/agentii-si-atm-uri.

 

NOTA:

·                     Nu se vor efectua plati de dividende nete la ghiseu in urmatoarele cazuri:

·         catre actionarii al caror CNP din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in evidentele Agentului de plata, primite de la Depozitarul Central. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central.

·         catre mostenitorii actionarilor, in baza certificatelor de mostenitori. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central.

1.             In cazul actionarilor decedati, dividendele vor fi platite numai dupa ce Depozitarul Central va inregistra transferul actiunilor catre mostenitori (la solicitarea acestora, in baza documentelor doveditoare), iar Agentul de plata va primi de la Depozitarul Central instructiune de actualizare a datelor in conformitate cu transferul de actiuni de la decedat catre succesori.

2.             Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, in original.

3.             Actionarii cu rezidenta fiscala in alte state decat Romania, care doresc aplicarea unei cote de impozitare mai favorabile, conform prevederilor Conventiilor de evitare a dublei impuneri coroborate cu legislatia fiscala in vigoare, vor transmite documentatia ante-mentionata la TEL. Plata se va efectua, ulterior stabilirii cotei de impozitare.

4.             Comisioanele percepute de BRD si de DC pentru plata dividendelor sunt suportate de TEL.

5.             TEL nu este responsabila de neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil mentionat in prezentul document, in lipsa prezentarii in termenul mentionat a documentatiei si/sau a clarificarilor solicitate.

6.             In cazul coproprietarilor, platile se vor procesa sub conditia prezentarii la ghiseu a tuturor coproprietarilor, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional.

7.             In conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura fiscala precum si a Ordinului nr. 3249/03.11.2016 privind modificarea si completarea Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de  Administrare Fiscala nr. 3698/2015 pentru apobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal, actionarii CNTEE Transelectrica SA persoane fizice, precum si persoane juridice nerezidente au obligatia sa se inregistreze fiscal in Romania, prin depunerea la organul fiscal competent din Romania, prin depunerea la organul competent din Romania a Declaratiei de inregistrare fiscala 015 (pentru persoane juridice nerezidente) si 030 (pentru persoane fizice nerezidente) in vederea obtinerii codului de identificare fiscala.

Declaratiile 015 (pentru persoane juridice nerezidente) si 030 (pentru persoane fizice nerezidente) se vor depune la registratura organului fiscal competent din Romania fie direct prin reprezentantul legal, prin imputerniciti sau prin intermediul platitorului de venit.

Actionarii persoane fizice si juridice nerezidente vor transmite la sediul CNTEE Transelectrica SA, pana cel tarziu 16 decembrie 2019 documente din care sa reiasa codul de identificare fiscala obtinut de la organele fiscale competente din Romania.

TEL isi rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare fata de cele mentionate in procedura de plata a dividendelor, in vederea identificarii actionarilor.

Pentru alte informatii:

·                     e-mail: relatii.investitori@transelectrica.ro

·                     telefon: 021-303.59.48

 

Adrian – Constantin RUSU

 

Director General Executiv

Presedinte Directorat

Adrian – Mircea TEODORESCU

 

Membru Directorat