Precizari privind solicitarea de convocare a AGEA

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 13.681 / 29.11.2018

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 29.11.2018

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Precizari privind solicitarea de convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor

S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca in data de 13 noiembrie 2018 un grup de actionari ce detin impreuna 5,000045% din capitalul social al S.I.F. Transilvania, format din d-na Alexe Antigona, d-na Cociu Maria Alexandra, d-na Fratila Irina Elena, Societatea Alexa Business & Investments S.R.L. si d-na Fratila Mihaela, a solicitat convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru (i) Aprobarea delegarii functiei de administrare a riscurilor, in conformitate cu art. 19 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 74/2015 si a Regulamentului European nr. 231/2013. Solicitarea are la baza complexitatea riscurilor si diversitatea portofoliului de active administrat de S.I.F. Transilvania S.A., (ii) Imputernicirea Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. sa selecteze delegatul si sa incheie cu acesta contractul de delegare a functiei de administrare a riscurilor, (iii) Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor adunarii generale a actionarilor si (iv) Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

Directoratul societatii a analizat solicitarea prezentata in paragraful anterior prin prisma dispozitiilor Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 si Legii nr. 74/2015 si a concluzionat ca aceasta nu se incadreaza in dispozitiile art. 119 din Legea nr. 31/1990 si art. 92 din Legea nr. 24/2017, pentru ca nu cuprinde dispozitii ce intra in atributia adunarii generale extraordinare a actionarilor.

S-a ajuns la aceasta concluzie motivat de faptul ca administrarea societatii, atat in ceea ce priveste organizarea administrarii activitatii, cat si realizarea actului de administrare, apartine in exclusivitate Directoratului societatii.

Activitatea de administrare a riscului este o parte foarte importanta a actului de administrare curenta a societatii care este de competenta exclusiva a Directoratului; in aceste conditii, deciziile in legatura cu modalitatea de exercitare a activitatii de administrare a riscului apartin exclusiv Directoratului, acesta fiind un prim argument care sustine ca propunerile actionarilor nu se incadreaza in dispozitiile ce intra in atributia adunarii generale extraordinare a actionarilor, aceasta nefiind o propunere de modificare a actului constitutiv al societatii.

Solicitarea grupului de actionari, fara a preciza in mod explicit, tinde de fapt sa modifice in mod indirect urmatoarele:

(i) organizarea si functionarea A.F.I.A., fata de forma autorizata de A.S.F., prin delegarea uneia dintre cele doua activitati principale (administrarea riscului) fara considerarea criteriilor calitative de delegare cu inducerea riscului ca S.I.F. Transilvania sa se transforme in entitate de tip „cutie postala” fara a mai putea fi considerata A.F.I.A. – in sensul celor prevazute de art. 82 al Regulamentului U.E. nr. 231/2013;

(ii) continutul guvernantei corporative a S.I.F. Transilvania, cat si documentele/deciziile care ar necesita avizul prealabil al A.S.F.,

in conditiile in care aceste competente sunt date prin lege si actul constitutiv in competenta exclusiva a Directoratului.

Modalitatea de exercitare a activitatii de administrare a riscului este o operatiune de legalitate in cadrul activitatii de administrare a companiei ce apartine in exclusivitate Directoratului care conduce societatea sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, fara ca o astfel de decizie, conform cadrului normativ aplicabil, sa fie supusa aprobarii adunarii generale extraordinare.

S.I.F. Transilvania este un A.F.I.A. administrat intern, conform Autorizatiei A.S.F. nr. 40/15.02.2018, avand in vedere urmatoarele reglementari:

Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 prevede ca “…. AFIA autorizati in conformitate cu prezenta lege trebuie sa indeplineasca in orice moment conditiile de autorizare.”

Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 prevede ca “Principalele activitati pe care un AFIA le poate desfasura atunci cand administreaza un FIA sunt urmatoarele:

a) administrarea portofoliului;

b) administrarea riscurilor.

Cererea de convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu ordinea de zi propusa de actionari, nu vizeaza eficientizarea activitatii pentru ca, la autorizarea functionarii S.I.F. Transilvania in calitate de A.F.I.A. administrat intern, A.S.F. a avut in vedere complexitatea riscurilor si diversificarea portofoliului administrat de S.I.F. Transilvania, precum si administrarea acestor activitati in mod direct de catre societate, atat in ce priveste lit. a), cat si lit. b) ale art. 5 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 mentionat mai sus.

De esenta administrarii societatii in sistem dualist, Consiliului de Supraveghere nu are atributii de selectare a reprezentantului administrarii riscului si nici nu poate reprezenta societatea in raporturile juridice cu tertii, sens in care Directoratul prezinta un alt motiv pentru care apreciaza ca solicitarea de convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, astfel cum aceasta a fost prezentata de actionari, nu intra in atributia adunarii generale.

In plus fata de cele de mai sus, precizam ca in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) lit. (a) din Legea nr. 74/2015, pentru a se putea delega catre terti functia de administrare a riscurilor, A.F.I.A. trebuie sa poata justifica intreaga sa structura de delegare cu motive obiective. Ori, dupa cum am mentionat mai sus, S.I.F. Transilvania considera ca nu exista motive obiective care sa justifice delegarea functiei de administrare a riscurilor conform art. 19 alin. (1) si alin. (2) din actul normativ de mai sus. De altfel, nici solicitarea de convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor comunicata catre S.I.F. Transilvania in data de 13 noiembrie 2018 nu precizeaza vreun motiv obiectiv care sa justifice acest demers.

Un impediment suplimentar pentru a nu da curs cererii de convocare a AGEA, in ipoteza in care o astfel de cerere ar intra in competenta adunarii generale, este imprejurarea ca actionarii semnatari ai solicitarii de convocare nu au indicat entitati sau o lista de entitati catre care sa se aprobe delegarea atributiei/functiei de administrare a riscurilor, in vederea respectarii art. 19 alin. (1) din Legea nr. 74/2015-“...sub conditia avizarii prealabile a ASF...”, art. 19 alin. (2) a) care stipuleaza ca „...AFIA trebuie sa poata justifica intreaga structura de delegare cu motive obiective”si art. 19 alin.(4)-„Faptul ca AFIA a delegat functii unei entitati terte sau orice alta subdelegare nu afecteaza raspunderea AFIA fata de FIA si investitorii sai. AFIA nu isi deleaga functiile intr-o asemenea masura incat sa nu mai poata fi considerat administratorul FIA si sa devina o entitate de tip „cutie postala”..., cum s-a mentionat mai sus.

Raportat la prevederile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, actionarii respectivi au indeplinit doar pe jumatate conditiile cerute de lege, fara a prezenta un proiect de hotarare si fara a justifica legal motivele externalizarii unui punct foarte important din obiectul de activitate al unui FIA autoadministrat, propunerea nefiind de natura „dispozitiilor ce intra in atributiile adunarii”.
Simpla mentionare a Consiliului de Supraveghere, imputernicit sa selecteze delegatul si sa incheie cu acesta contractul de delegare a functiei de administrare a riscurilor, este considerata ca fiind in afara competentelor acestui organ.

Aceasta pentru ca, conform art. 15 alin. (5) pct. (v) din Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania, Consiliul de Supraveghere este organul competent sa analizeze adecvarea, eficientizarea si actualizarea sistemului de administrare a riscului in vederea gestionarii eficiente a activelor detinute de Societate, precum si modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusa, asa cum a fost autorizata de A.S.F.

Astfel, aceasta solicitare, daca nu este expresia necunoasterii mecanismelor de organizare si functionare ale unei societati administrate in sistem dualist, se poate incadra in perimetrul exercitarii abuzive a drepturilor derivate din calitatea de actionar a semnatarilor cererii de convocare a A.G.E.A., exercitare abuziva ce imbraca forma abuzului de minoritate efectuat de dl. Constantin Fratila si persoane din grupul de actionari ce actioneaza in mod concertat cu acesta, constatat si sanctionat de catre instantele de judecata (a se vedea in acest sens Rapoartele curente nr. 8538/03.12.2015 si nr. 2219/23.03.2017).

Reamintim ca actionarii care au solicitat convocarea adunarii generale sunt persoane fata de care A.S.F. a constatat ca actioneaza in mod concertat fata de S.I.F. Transilvania, cu incalcarea dispozitiilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, iar o parte din aceste persoane au fost sanctionate de A.S.F. pentru abuzuri in administrarea unor filiale ale S.I.F. Transilvania.

In aceste conditii, Directoratul societatii apreciaza ca cererea de convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor nu vizeaza eficientizarea activitatii societatii, astfel cum actionarii semnatari ai solicitarii de convocare a adunarii generale o prezinta, ci este atat efectul inceperii urmaririi penale, in calitate de suspecti, a d-lui Constantin Fratila si a persoanelor prezentate in cadrul Raportului curent nr. 5675/31.05.2018, cat si al Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018 de retragere a aprobarii acordate d-lui Constantin Fratila in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017 (Raportul curent nr. 10305/13.09.2018).

Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, in cadrul sedintei din 28.11.2018, a luat act de pozitia Directoratului fata de solicitarea grupului de actionari, fara a-si da acordul pentru externalizarea acestei activitati.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv /Director General Adjunct

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate