Prelungire contract cu SDMN conf art. 82 din Legea 24/2017

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                                    Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 4 noiembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat: Prelungirea duratei unui act juridic de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 incheiat de Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) in semestrul I al anului 2019 cu SDMN

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra prelungirii duratei cu doua luni (pana la 31 decembrie 2019) a unui act juridic cu o valoare mai mare de 50.000 euro incheiat in luna martie 2019 cu Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Muntenia Nord SA (SDMN), entitate afiliata, la care Electrica este actionar majoritar.

Toate detaliile prezentate in rapoartele curente din data de 26 martie 2019 si din data de 6 septembrie 2019, exceptand data de expirare (care a fost modificata din 31 octombrie 2019 in 31 decembrie 2019), privind contractul incheiat de Electrica, in calitate de prestator, cu SDMN, in calitate de beneficiar, raman neschimbate. Acestea, impreuna cu datoriile reciproce, sunt prezentate in Anexa 1.

Raportul independent de asigurare limitata al auditorului financiar privind tranzactiile raportate de Electrica in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 va fi publicat in maxim 30 de zile de la sfarsitul perioadei de raportare, conform prevederilor art. 144 lit B alin (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 

 

Director Executiv Strategie si Fuziuni&Achizitii                             

Anamaria Acristini-Georgescu                                                         


Anexa 1: Detaliile actului aditional raportat, incheiat de Electrica in semestrul II 2019, si ale actului juridic de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017, incheiat de Electrica in semestrul I 2019

Prestator: Societatea Energetica Electrica S.A.                                                                                                                                                 

Beneficiar: Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Muntenia Nord SA

 

Societatea

(beneficiar)

Tip si Nr. Contract

Obiect contract

Valoare (mii RON)

Data incheierii

Data expirare

Datorii reciproce

Garantii constituite (mii RON)

Penalitati stipulate

Termene si modalitati de plata

Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Muntenia Nord SA

Act Aditional nr. 2 la Contractul de servicii nr.46 / 26.03.2019

Prestare servicii in cadrul sistemului AMR

5.496

1 mar 2019 (data contractului)

31 dec 2019

381.717 mii RON creanta a Societatii Energetice Electrica SA asupra Societatii de Distributie a Energiei Electrice „Muntenia Nord SA

 

55

Beneficiar: orice neplata a sumei datorate prestatorului va fi supusa unei penalitati de 0,005% pe zi de intarziere ce depaseste cu 30 zile data de cand suma respectiva a devenit scadenta, dar fara a depasi cuantumul sumei la care se raporteaza.

45 de zile de la data comunicarii facturii