Proiecte hotarari AGOA 31.01.2018

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Data raportului: 12.01.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Ref:                 Raport curent conform art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si art. 92 alin (3) lit. b din Legea 24/2017

 

Eveniment important de raportat: Proiecte de hotarari pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 31.01.2018

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 11.01.2018, a primit doua proiecte de hotarari aferente punctelor 2 si 4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 31.01.2018, de la actionarul majoritar Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:

Proiect de hotarare pentru punctul 2: “Aprobarea modificarii cuantumului indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie, prevazut in contractele de mandat, in urma aplicarii prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, astfel incat cunatumul indemnizatiei nete lunare actuale a membrilor Consiliului de Administratie sa ramana nemodificat.

Proiect de hotarare pentru punctul 4: “Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, in forma propusa de Ministerul Energiei”.

 

Proiectele de hotarare pentru punctele 2 si 4 de pe ordinea de zi a AGOA din data de 31.01.2018 vor fi incluse in imputernicirile speciale, buletinele de vot prin corespondenta si proiectul de hotarare AGOA la punctele 2.1 si respectiv 4.1, urmand a fi publicate pe site, in forma completata, in data de 16.01.2018.

 

 

Cosmin Ghita

Director General