Propunere dividend 2018

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

R E F E R A T

privind propunerea de dividend brut pe actiune si a modalitatii de plata a dividendelor pentru exercitiul financiar 2018

 

 

REZUMAT

 

Aprobarea unui dividend brut pe actiune in valoare de 21,66 lei, determinat in baza prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome in conditiile aplicarii cotei de 50,00875% la repartizarea profitului sub forma de dividende. Cota de repartizare prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli al SNTGN Transgaz SA pe anul 2018 aprobat prin Hotararea AGOA nr. 2/06.03.2018 este de 50%. In conformitate cu prevederile art.43 din OUG nr.114 din 28 decembrie 2018: „operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat care aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr.47/2014, cu modificari si completari ulterioare, distribuie si vireaza in conditiile legii, in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare sub forma de dividende sau varsaminte la Bugetul de stat, in cazul regiilor autonome, 35% din sumele repartizate la alte rezerve, in conditiile art.1 alin. (1) lit.g) din Ordonanta Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr.769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, regasite in conturile de disponibilitati banesti existente in casa si conturi la banci precum si cele aferente investitiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 si care la aceeasi data nu sunt angajate, prin contracte de achizitie, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finantare”.

Nu au fost repartizate dividende in conformitate cu prevederile art.43 din OUG 114/2018 datorita faptului ca la data de 31 decembrie 2018 35% din sumele repartizate la alte rezerve in conditiile art.1 alin. (1) lit.g) din Ordonanta Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr.769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, regasite in conturile de disponibilitati banesti existente in casa si conturi la banci precum si cele aferente investitiilor pe termen, sunt angajate prin contracte de achizitie pentru a fi utilizate ca surse de finantare (Anexa 1).  

 

PROPUNERE

 

Supunem spre aprobare, in temeiul art.15.3 lit.e din Actul Constitutiv al SNTGN “TRANSGAZ” SA, actualizat, urmatoarele:

1)   Valoarea dividendului brut pe actiune de 21,66 lei;

2)   Plata dividendelor cuvenite actionarilor, incepand cu data de 16 iulie 2019.

 

CONTINUT DETALIAT

 

In conformitate cu prevederile art.111, alin.(2), litera a) din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.15 alin.(3) lit.(e) din Actul constitutiv al Transgaz, competenta de fixare a dividendului revine Adunarii Generale a Actionarilor societatii.

 

Propunerea de repartizare pe destinatii a profitului net in suma de 495.675.108 lei, conform prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, este urmatoarea:

§  Dividende cuvenite actionarilor                                                           255.021.461,04 lei;

§  Profit destinat constituirii surselor proprii de finantare                     240.653.646,96 lei.

 

In conformitate cu prevederile art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al Transgaz este de 117.738.440 lei divizat in 11.773.844 actiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominala de 10 lei/actiune.

Astfel, valoarea dividendului brut este de 21,66 lei/actiune.

Potrivit art. 86, alin. (5), din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, plata dividendelor cuvenite actionarilor urmeaza sa se efectueze prin intermediul depozitarului central si al participantilor la sistemul acestora.

 

Stabilirea datei inceperii platii dividendelor s-a facut avandu-se in vedere urmatoarele considerente:

§  potrivit articolului art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile, „dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, optional trimestrial pe baza situatiilor financiare interimare si anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plati in mod optional trimestrial in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, prin legile speciale, regularizarea diferentelor rezultate din distribuirea dividendelor in timpul anului urmand sa se faca prin situatiile financiare anuale. Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat”.

§  dispozitiile art. 178(2) din Regulamentul nr.5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara care prevad ca “in cazul dividendelor, adunarea generala a actionarilor stabileste data platii intr-o zi lucratoare care este ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.;

§  conform art. 1, alin.(3) din OG nr. 64/2001, actualizata, “prin derogare de la prevederile art.67, alin. (2) din Legea nr.31/1990...societatile nationale la care statul este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul au obligatia sa vireze dividendele cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale”. Conform OMFP nr.10/14.01.2019, Anexa 1, Cap. III, termenul de depunere a situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale aferente anului 2018 pentru societatile/companiile nationale este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

 

Presedinte Consiliul de Administratie

Lapusan Remus Gabriel