Propunere dividend 2019

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Nr. 17662/20.03.2020

Supus spre aprobare in sedinta AGOA din data de 27 aprilie 2020

 

R E F E R A T

privind propunerea de dividend brut pe actiune si a modalitatii de plata a dividendelor pentru exercitiul financiar 2019

 

REZUMAT

Aprobarea unui dividend brut pe actiune in valoare de 15,47 lei, determinat in baza prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome in conditiile aplicarii cotei de 50,02608% la repartizarea profitului sub forma de dividende. Cota de repartizare prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli al SNTGN Transgaz SA pe anul 2019 aprobat prin Hotararea AGOA nr. 3/16.05.2019 este de 50%.

 

PROPUNERE

 

Supunem spre aprobare, in temeiul art.15.3 lit.e din Actul Constitutiv al SNTGN “TRANSGAZ” SA, actualizat, urmatoarele:

1)   Valoarea dividendului brut pe actiune de 15,47 lei;

2)   Plata dividendelor cuvenite actionarilor, incepand cu data de 17 iulie 2020;

In conformitate cu prevederile art.111, alin.(2), litera a) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.15 alin.(3) lit.(e) din Actul constitutiv al Transgaz, competenta de fixare a dividendului revine Adunarii Generale a Actionarilor societatii.

Propunerea de repartizare pe destinatii a profitului net in suma de 348.259.016 lei, conform prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, este urmatoarea:

§  Dividende cuvenite actionarilor                                          182.141.366,68 lei;

§  Profit destinat constituirii surselor proprii de finantare      166.117.649,32 lei.

In conformitate cu prevederile art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al Transgaz este de 117.738.440 lei divizat in 11.773.844 actiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominala de 10 lei/actiune.

Astfel, valoarea dividendului brut este de 15,47 lei/actiune.

Potrivit art. 86, alin. (5), din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, plata dividendelor cuvenite actionarilor urmeaza sa se efectueze prin intermediul depozitarului central si al participantilor la sistemul acestora.

Stabilirea datei inceperii platii dividendelor s-a facut avandu-se in vedere urmatoarele considerente:

§  potrivit articolului art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, optional trimestrial pe baza situatiilor financiare interimare si anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plati in mod optional trimestrial in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, prin legile speciale, regularizarea diferentelor rezultate din distribuirea dividendelor in timpul anului urmand sa se faca prin situatiile financiare anuale. Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

§  dispozitiile art. 178(2) din Regulamentul nr.5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara care prevad ca “in cazul dividendelor, adunarea generala a actionarilor stabileste data platii intr-o zi lucratoare care este ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.;

§  conform art. 1, alin.(3) din OG nr. 64/2001, actualizata, “prin derogare de la prevederile art.67, alin. (2) din Legea nr.31/1990...societatile nationale la care statul este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul au obligatia sa vireze dividendele cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale”. Conform OMFP nr.3781/23.12.2019, Anexa 1, Cap. III, termenul de depunere a situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale aferente anului 2019 pentru societatile/companiile nationale este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

 

 

Presedinte Consiliul de Administratie

LAPUSAN REMUS GABRIEL